Zitting van maandag 20 mei 2019

Van 14:00 uur

Locatie raadzaal, Verhoevenlei 11, 2930 Brasschaat

 

Aanwezig:

Jan Jambon - burgemeester

Adinda Van Gerven, Myriam Van Honste, Philip Cools, Goele Fonteyn, Inez Ven, Carla Pantens en Karina Hans - schepenen

Ward Schevernels - algemeen directeur

 

 

Bart Van Cleuvenbergen korpschef  vervoegt de zitting vanaf punt 4.

Bart Van Cleuvenbergen korpschef  verlaat de zitting vanaf punt 6.

 

Overzicht punten

 

 

1 Notulen van de zitting van het college van burgemeester en schepenen van 13 mei 2019. Goedkeuring. - GOEDGEKEURD

 

 

Overzicht punten

 

 

2 Huishoudelijke reglement van het college van burgemeester en schepenen. Goedkeuring. - GOEDGEKEURD

 

 

Overzicht punten

 

 

3 Afsprakennota. Goedkeuring. - GOEDGEKEURD

 

 

Overzicht punten

 

 

4 Lokale Politie. Beleid. Vaststelling nieuwe personeelsformatie met ingang van 24 juni 2019. Kaderwijziging. Verzending naar gemeenteraad. - GOEDGEKEURD

 

 

Overzicht punten

 

 

5 Politiezone. Aankoop 4 mobiele overlast camera's. Goedkeuring offerte The Safe Group via open raamcontract PZ Pajottenland. - GOEDGEKEURD

 

 

Overzicht punten

 

 

6 De Lijn. Uitnodiging 28ste algemene vergadering van aandeelhouders op 28 mei 2019. - KENNISGENOMEN

 

 

Overzicht punten

 

 

7 Sociale Investeringsmaatschappij voor Vlaanderen cvba (Sokrema). Uitnodiging algemene vergadering der aandeelhouders van 11 juni 2019. Verzending naar gemeenteraad. - KENNISGENOMEN

 

 

Overzicht punten

 

 

8 Vereniging voor Openbaar Groen. Uitnodiging jaarlijkse statutaire algemene ledenvergadering op 6 juni 2019. Kennisneming. - GOEDGEKEURD

 

 

Overzicht punten

 

 

9 Receptie naar aanleiding van pensionering korpschef. - GOEDGEKEURD

 

 

Overzicht punten

 

 

10 Schriftelijke vraag van Kasper Vanpoucke, raadslid over de inventarislijst van de gronden en panden in het bezit van de gemeente met uitsplitsing en het antwoord van het college. Goedkeuring. - GOEDGEKEURD

 

 

Overzicht punten

 

 

11 Beleidsdomein financiën en aankoop. Afdeling financiën. Doorstroming van een medewerker in de functionele loopbaan naar salarisschaal C3, met ingang van 1 juni 2019. Goedkeuring. - GOEDGEKEURD

 

 

Overzicht punten

 

 

12 Beleidsdomein persoonsgebonden zaken. Dienst burgerzaken. Doorstroming van een medewerker in de functionele loopbaan naar C2, met ingang van 1 juni 2019. Goedkeuring. - GOEDGEKEURD

 

 

Overzicht punten

 

 

13 Beleidsdomein plaatsgebonden zaken. Dienst werken eigen beheer. Doorstroming van een werkleider in de functionele loopbaan naar C2, met ingang van 1 juni 2019. Goedkeuring. - GOEDGEKEURD

 

 

Overzicht punten

 

 

14 Beleidsdomein vrije tijd. Afdeling sport. Beëindiging van een arbeidsovereenkomst in onderlinge overeenkomst van een deskundige sport, met ingang van 1 juli 2019. Goedkeuring. - GOEDGEKEURD

 

 

Overzicht punten

 

 

15 Beleidsdomein vrije tijd. Dienst cultuur. Aanstelling van een tussentijds deeltijds medewerker cultuur, met ingang van 1 juni 2019. Goedkeuring. - GOEDGEKEURD

 

 

Overzicht punten

 

 

16 Beleidsdomein personeel en organisatie. Afdeling administratie onderwijs. Tijdelijke uitbreiding aanstelling van een medewerker administratie onderwijs, van 26 augustus 2019 tot en met 31 december 2019. Goedkeuring. - GOEDGEKEURD

 

 

Overzicht punten

 

 

17 Aanstelling jobstudenten De Driehoekjes 2019. - GOEDGEKEURD

 

 

Overzicht punten

 

 

18 FamilieBBQ op 4 juni 2019. - GOEDGEKEURD

 

 

Overzicht punten

 

 

19 Gemeentelijk basisonderwijs. Gibo-Driehoek. Verslag doorlichting. Kennisneming. - KENNISGENOMEN

 

 

Overzicht punten

 

 

20 Gemeentelijk onderwijs. Toekennen verloven en afwezigheden. Goedkeuring. - GOEDGEKEURD

 

 

Overzicht punten

 

 

21 Gemeentelijk basisonderwijs. Stakabra. Aanwezigheid van de leerkrachten in de school. - GOEDGEKEURD

 

 

Overzicht punten

 

 

22 Gemeentelijk basisonderwijs. Stakabra. Sollicitatieprocedure. Verzending naar gemeenteraad. - GOEDGEKEURD

 

 

Overzicht punten

 

 

23 Gemeentelijk basisonderwijs. Sollicitatieprocedures beleidsondersteuner en zorgcoördinator. Verzending naar gemeenteraad. - GOEDGEKEURD

 

 

Overzicht punten

 

 

24 Gemeentelijk basisonderwijs. Gibo-Mariaburg. Afscheid directeur Gibo-Mariaburg. - GOEDGEKEURD

 

 

Overzicht punten

 

 

25 Gemeentelijk basisonderwijs. Gilo de Kaart. Aanvaarding ontslag van een tussentijds kleuterleidster, met ingang van 22 april 2019. - GOEDGEKEURD

 

 

Overzicht punten

 

 

26 Gemeentelijk secundair onderwijs. Viering 50-jarig bestaan GIB. Goedkeuring. - GOEDGEKEURD

 

 

Overzicht punten

 

 

27 Gemeentelijk secundair onderwijs. GIB. Tijdelijke aanstelling tijdens het schooljaar 2018-2019. Goedkeuring. - GOEDGEKEURD

 

 

Overzicht punten

 

 

28 Gemeentelijk secundair onderwijs. GIB. Tijdelijke aanstelling tijdens het schooljaar 2018-2019. Goedkeuring. - GOEDGEKEURD

 

 

Overzicht punten

 

 

29 Gemeentelijk secundair onderwijs. GIB. Aanvaarding ontslag van een vast benoemd leerkracht, met ingang van 1 september 2019. - GOEDGEKEURD

 

 

Overzicht punten

 

 

30 Gemeentelijk secundair onderwijs. GIB. Tijdelijke aanstelling tijdens het schooljaar 2018-2019. Goedkeuring. - GOEDGEKEURD

 

 

Overzicht punten

 

 

31 Gemeentelijk secundair onderwijs. GIB. Tijdelijke aanstelling tijdens het schooljaar 2018-2019. Goedkeuring. - GOEDGEKEURD

 

 

Overzicht punten

 

 

32 Gemeentelijk secundair onderwijs. Middenschool. Tijdelijke aanstelling tijdens het schooljaar 2018-2019. Goedkeuring. - GOEDGEKEURD

 

 

Overzicht punten

 

 

33 Gemeentelijk secundair onderwijs. GIB. Tijdelijke aanstelling tijdens het schooljaar 2018-2019. Goedkeuring. - GOEDGEKEURD

 

 

Overzicht punten

 

 

34 Gemeentelijk secundair onderwijs. GIB. Tijdelijke aanstelling tijdens het schooljaar 2018-2019. Goedkeuring. - GOEDGEKEURD

 

 

Overzicht punten

 

 

35 Gemeentelijk secundair onderwijs. Middenschool. Tijdelijke aanstelling tijdens het schooljaar 2018-2019. Goedkeuring. - GOEDGEKEURD

 

 

Overzicht punten

 

 

36 Gemeentelijk secundair onderwijs. GIB. Tijdelijke aanstelling tijdens het schooljaar 2018-2019. Goedkeuring. - GOEDGEKEURD

 

 

Overzicht punten

 

 

37 Gemeentelijk secundair onderwijs. Middenschool. Tijdelijke aanstelling tijdens het schooljaar 2018-2019. Goedkeuring. - GOEDGEKEURD

 

 

Overzicht punten

 

 

38 Gemeentelijk secundair onderwijs. GIB. Tijdelijke aanstelling tijdens het schooljaar 2018-2019. Goedkeuring. - GOEDGEKEURD

 

 

Overzicht punten

 

 

39 Gemeentelijk deeltijds kunstonderwijs. Academie voor muziek en woord. Vaste benoeming. Goedkeuring. - GOEDGEKEURD

 

 

Overzicht punten

 

 

40 Gemeentelijk deeltijds kunstonderwijs. Academie voor muziek en woord. Vaste benoeming. Goedkeuring. - GOEDGEKEURD

 

 

Overzicht punten

 

 

41 Gemeentelijk deeltijds kunstonderwijs. Academie voor muziek en woord. Tijdelijke aanstelling tijdens het schooljaar 2018-2019. Goedkeuring. - GOEDGEKEURD

 

 

Overzicht punten

 

 

42 Data wijkbabbels 2019-2020. - KENNISGENOMEN

 

 

Overzicht punten

 

 

43 Omzendbrief meerjarenplan 2020-2025. - KENNISGENOMEN

 

 

Overzicht punten

 

 

44 Technisch Centrum De Mortel. Levering en plaatsing van deuren voor het project renovatie Hemelhoeve. Gunning leveringsopdracht door middel van de onderhandelingsprocedure en goedkeuring offerte. - GOEDGEKEURD

 

 

Overzicht punten

 

 

45 Gibo Heide. Aankoop 15 tablets met beschermhoezen. Gunning leveringsopdracht door middel van de onderhandelingsprocedure en goedkeuring offerte. - GOEDGEKEURD

 

 

Overzicht punten

 

 

46 Verkoop afgeschreven voertuigen. - GOEDGEKEURD

 

 

Overzicht punten

 

 

47 Consultancy centraal compmuterbeheer via raamovereenkomst van de stad Brugge. Goedkeuring. - GOEDGEKEURD

 

 

Overzicht punten

 

 

48 Raamovereenkomst voor het reinigen van tapijt in diverse gebouwen. Goedkeuring gunning. - GOEDGEKEURD

 

 

Overzicht punten

 

 

49 Activeringsheffing 2019 op onbebouwde bouwgronden en kavels. Kohier nummer 1 ten bedrage van 182.464,72 euro. Vaststelling en uitvoerbaarverklaring. - GOEDGEKEURD

 

 

Overzicht punten

 

 

50 Belasting 2019 op de tweede verblijven. Kohier nummer 1 ten bedrage van 110.525,00 euro. Vaststelling en uitvoerbaarverklaring. - GOEDGEKEURD

 

 

Overzicht punten

 

 

51 Belasting 2019 op ongeschikte en/of onbewoonbare woningen. Kohier nummer 1 ten bedrage van 4.500 euro. Vaststelling en uitvoerbaarverklaring. - GOEDGEKEURD

 

 

Overzicht punten

 

 

52 Belasting 2019 op het plaatsen en in stand houden van schutsels op of palende aan het openbaar domein en inname openbaar domein bij bouw- en verbouwingswerken. Kohier nummer 2 ten bedrage van 2.924,08 euro. Vaststelling en uitvoerbaarverklaring. - GOEDGEKEURD

 

 

Overzicht punten

 

 

53 Belasting 2019 op het huis-aan-huis verspreiden van reclamedrukwerk of daarmee gelijkgestelde producten. Kohier nummer 03 ten bedrage van 26.696,13 euro. Vaststelling en uitvoerbaarverklaring. - GOEDGEKEURD

 

 

Overzicht punten

 

 

54 Bestelbons investeringsbudget 2019. Goedkeuring. - GOEDGEKEURD

 

 

Overzicht punten

 

 

55 Ruimte en wonen. Aanvraag tot omgevingsvergunning. Openbare onderzoeken. - KENNISGENOMEN

 

 

Overzicht punten

 

 

56 2 niet-rechtsgeldige meldingen in de Van de Wiellei en de Prins Kavellei. Kennisneming. - KENNISGENOMEN

 

 

Overzicht punten

 

 

57 Attest verkaveling 2018/OVK/0004, Zilverberkenlei - GOEDGEKEURD

 

 

Overzicht punten

 

 

58 Omgevingsvergunning voor het vellen van 2 eiken en 1 spar in de Bredabaan. Goedkeuring. - GOEDGEKEURD

 

 

Overzicht punten

 

 

59 Omgevingsvergunning voor het vellen van een Amerikaanse eik in de Lage Kaart. Goedkeuring. - GOEDGEKEURD

 

 

Overzicht punten

 

 

60 Omgevingsvergunning voor het verbouwen en vergroten van een ééngezinswoning in de Hofstraat. Goedkeuring. - GOEDGEKEURD

 

 

Overzicht punten

 

 

61 Omgevingsvergunning voor het isoleren en bepleisteren van de gevels in De Mortel. Goedkeuring. - GOEDGEKEURD

 

 

Overzicht punten

 

 

62 Omgevingsvergunning voor het regulariseren van reeds uitgevoerde werken in de Berrélei. Goedkeuring. - GOEDGEKEURD

 

 

Overzicht punten

 

 

63 Melding voor het exploiteren van een bronbemaling gelegen Charlottalei. Akteneming. - GOEDGEKEURD

 

 

Overzicht punten

 

 

64 Omgevingsvergunning voor het bouwen van een vrijstaande eengezinswoning met een ondergrondse parking en een bijgebouw met zwembad in de De Wandeleerlei. Goedkeuring. - GOEDGEKEURD

 

 

Overzicht punten

 

 

65 Project Kaart. Kennisneming verslagen stuurgroep. - KENNISGENOMEN

 

 

Overzicht punten

 

 

66 De Mortel 16 en 32. Magazijn en Brandweerkazerne. Goedkeuring verrekening leveren en plaatsen hemelwaterputten. - GOEDGEKEURD

 

 

Overzicht punten

 

 

67 Azalealaan - Kroonverzorging 1 oude eik op de binnenplaats van de Hemelhoeve. Goedkeuring gunning en lastvoorwaarden. - GOEDGEKEURD

 

 

Overzicht punten

 

 

68 Begraafplaats Kaart-Rustoord. Intrekking grafconcessie - 2N00_00_019W. - GOEDGEKEURD

 

 

Overzicht punten

 

 

69 Begraafplaats Maria-ter-Heide . Intrekking grafconcessie - 4B00_10_231G. - GOEDGEKEURD

 

 

Overzicht punten

 

 

70 Grafconcessies 2019 van 38 tot en met 52. Diverse aanvragen. Goedkeuring. - GOEDGEKEURD

 

 

Overzicht punten

 

 

71 Gasthuisdreef 1. Badhuisje. Realisering houtsculptuur. Goedkeuring offerte. - GOEDGEKEURD

 

 

Overzicht punten

 

 

72 Azalealaan 2. KFC Voetbal Brasschaat. Vraag verkoop ijs. - NIET GOEDGEKEURD

 

 

Overzicht punten

 

 

73 Antitankkanaal. Principiële instemming overeenkomst VMM vestigen opstalrecht recreatieve infrastructuur. Verzending naar gemeenteraad. - GOEDGEKEURD

 

 

Overzicht punten

 

 

74 Pauwelslei fase III.  Principiële goedkeuring tracé wegbedding. Verzending gemeenteraad. - GOEDGEKEURD

 

 

Overzicht punten

 

 

75 Ruiterijschool 14. Uitbreiding distributiewerken. Machtiging aan Proximus. - GOEDGEKEURD

 

 

Overzicht punten

 

 

76 De Gagel 4-6-8-10. Vervanging distributienetwerk. Machtiging aan Fluvius. - GOEDGEKEURD

 

 

Overzicht punten

 

 

77 Bredabaan 807-811. Klantaansluiting distributienetwerk Machtiging aan Fluvius. - GOEDGEKEURD

 

 

Overzicht punten

 

 

78 Duurzaamheidsraad. - GOEDGEKEURD

 

 

Overzicht punten

 

 

79 ILV Brasschaat - Schoten. Verslag beheerscomité en voorlopige resultatenrekening Sportoase Elshout. - KENNISGENOMEN

 

 

Overzicht punten

 

 

80 ILV Brasschaat - Schoten. Vertegenwoordigers. - GOEDGEKEURD

 

 

Overzicht punten

 

 

81 ILV Brasschaat - Schoten. Wijziging statuten en huishoudelijk reglement. - GOEDGEKEURD

 

 

Overzicht punten

 

 

82 Kampvervoer zomer 2019. - GOEDGEKEURD

 

 

Overzicht punten

 

 

83 Aanvraag tot ontlenen van feestmateriaal door gemeente Schoten voor de veldfinales korfbal op 1 juni in het sportpark De Zeurt. Goedkeuring. - GOEDGEKEURD

 

 

Overzicht punten

 

 

84 Evenement (dossier 190375). Straatfeest Burendag Hoogbos op vrijdag 24 mei 2019. Toelating, subsidie en tijdelijke politieverordening op verkeer. Goedkeuring. - GOEDGEKEURD

 

 

Overzicht punten

 

 

85 Evenement (dossier 190316). Burendag Kampelaar / Reintjesbeek op zondag 26 mei 2019. Begeleidende maatregelen. Goedkeuring. - GOEDGEKEURD

 

 

Overzicht punten

 

 

86 Evenement (dossier 190376). Straatfeest straatbarbeque Mariaburg op  zondag 9 juni 2019. Toelating, subsidie en tijdelijke politieverordening op verkeer. Goedkeuring. - GOEDGEKEURD

 

 

Overzicht punten

 

 

87 Evenement (dossiernummer 190364). Straatfeest Magdalenalei op 29 juni 2019. Toelating, subsidie en tijdelijke politieverordening op verkeer. Goedkeuring. - GOEDGEKEURD

 

 

Overzicht punten

 

 

88 Evenement (dossier 190370). 31ste Soc. Dubbeltornooi Memorial van vrijdag 26 juli tot zondag 4 augustus 2019. Kennisneming uitnodiging. - GOEDGEKEURD

 

 

Overzicht punten

 

 

89 Evenement (dossier 190377). Straatfeest Claesbarbeque op zaterdag 3 augustus 2019. Toelating, subsidie en tijdelijke politieverordening op verkeer. Goedkeuring. - GOEDGEKEURD

 

 

Overzicht punten

 

 

90 Evenement (dossier 190378). Hoge Kaart Eet op zaterdag 31 augustus 2019. Toelating, subsidie en tijdelijke politieverordening op verkeer. Goedkeuring. - GOEDGEKEURD

 

 

Overzicht punten

 

 

91 Evenement (dossiernummer 190374). Straatfeest Floris Verbraekenlei - Vredelei op 31 augustus 2019. Toelating, subsidie en tijdelijke politieverordening op verkeer. Goedkeuring. - GOEDGEKEURD

 

 

Overzicht punten

 

 

92 Evenement (dossier 190318). 28ste burenfeest Van de Wiellei op zaterdag 7 september 2019. Begeleidende maatregelen. Goedkeuring. - GOEDGEKEURD