Zitting van maandag 26 augustus 2019

Van 20:00 uur

Locatie raadzaal, Verhoevenlei 11, 2930 Brasschaat

 

Overzicht punten

 

1 Notulen en zittingsverslag van de zitting van de gemeenteraad van 24 juni 2019. Goedkeuring.

Op 24 juni 2019 was er een openbare zitting van de gemeenteraad. De gemeenteraad dient de notulen en het zittingsverslag van die zitting goed te keuren.

 

Overzicht punten

 

2 Akteneming van de beëindiging van de verhindering van Lisa Buysse als gemeenteraadslid.

Lisa Buysse was verhinderd als gemeenteraadslid tijdens de periode van 22 maart tot en met 4 juli 2019 wegens ouderschapsverlof.

 

Aan de gemeenteraad wordt gevraagd kennis te nemen van de beëndiging van de verhindering als gemeenteraadslid.

 

Overzicht punten

 

3 Ontslag raadslid Broos. Kennisneming.

Op 24 juni 2019 heeft Steven Broos zijn ontslag aangekondigd als lid van de gemeenteraad van Brasschaat.

 

Aan de gemeenteraad wordt verzocht kennis te nemen van dit ontslag. Dit ontslag gaat in conform artikel 13 van het Decreet over het lokaal bestuur.

 

Overzicht punten

 

4 Onderzoek geloofsbrieven en eedaflegging. Goedkeuring.

Kasper Vanpoucke is de eerste opvolger die in aanmerking komt voor het mandaat van raadslid Steven Broos.

Op 16 augustus 2019 werd Kasper Vanpoucke opgeroepen om in de openbare zitting van de gemeenteraad van 26 augustus 2019, en na onderzoek van de geloofsbrieven, de eed af te leggen in handen van de voorzitter van de gemeenteraad.

 

Overzicht punten

 

5 Zonaal veiligheidsplan: bevraging.

Aan de gemeenteraad wordt gevraagd kennis te nemen van de procedure en de timing van de opmaak van het zonaal veiligheidsplan 2020-2025 van de politiezone Brasschaat.

 

Overzicht punten

 

6 Kwartaalrapportering 2de kwartaal 2019.

Aan de gemeenteraad wordt gevraagd kennis te nemen van het kwartaalrapport van het tweede kwartaal van de lokale politie van Brasschaat.

 

Overzicht punten

 

7 Autonoom Gemeentebedrijf Brasschaat. Wijziging samenstelling raad van bestuur.

In zitting van 25 februari 2019 werd de nieuwe raad van bestuur van het AGB samengesteld.

 

Steven Broos was aangeduid wegens de Brasschaat2012-fractie. Deze heeft zijn ontslag ingediend als raadslid. Het is aangewezen hem te vervangen in de raad van bestuur van het AGB.

 

Overzicht punten

 

8 Wijziging samenstelling gemeenteraadscommissie Vrije Tijd en gemeenteraadscommissie Persoonsgebonden Zaken.

In zitting van 28 januari 2019 werden de leden van de gemeenteraadscommissies Vrij Tijd en Persoonsgebonden Zaken samengesteld.

 

Op 26 augustus 2019 nam Steven Broos ontslag als gemeenteraadslid. Hij was aangeduid als vertegenwoordiger namens de Brasschaat2012-fractie. Het is aangewezen hem te vervangen in de gemeenteraadscommissie Vrije Tijd.

 

Tevens verzoekt Brasschaat2012 om Inge Hermans te vervangen in de gemeenteraadscommissie Persoonsgebonden Zaken.

 

Overzicht punten

 

9 Gemeenteraadscommissie inzake deontologische code voor lokale mandatarissen. Aanduiding van leden.

De gemeenteraad kan commissies oprichten die zijn samengesteld uit gemeenteraadsleden. De commissies hebben als taak de besprekingen in de gemeenteraadszittingen voor te bereiden, advies te verlenen en voorstellen te formuleren over de wijze waarop vorm wordt gegeven aan de inspraak van de bevolking telkens als dat voor de beleidsvoering wenselijk wordt geacht. De commissies kunnen altijd deskundigen en belanghebbenden horen.

 

Overzicht punten

 

10 Pidpa. Goedkeuring agenda en bevestiging mandaat voor de algemene vergadering van 18 oktober 2019 en beslissing tot verlenging.

De gemeente is deelnemer van de opdrachthoudende vereniging Pidpa.

Overeenkomstig het decreet van 22 december 2017 over het Lokaal Bestuur (DLB), en meer bepaald artikel 423 DLB, kan een opdrachthoudende vereniging na afloop van de statutair bepaalde duur opeenvolgende keren verlengd worden voor een termijn die telkens niet langer mag zijn dan achttien jaar. Artikel 5 van de statuten van Pidpa bepaalt dat de duur van de vereniging verstrijkt op 9 november 2019.

 

De laatste Algemene Vergadering voor het verstrijken van de duur dient over de verlenging te beslissen, op basis van de daartoe genomen beslissingen van de deelnemers van de vereniging. Onze gemeente dient aldus een beslissing te nemen aangaande de verlenging van Pidpa.

 

Aan de gemeenteraad wordt gevraagd om:

          kennis te nemen van en goedkeuring te hechten aan het verlengingsdossier – houdende de argumenten om de deelneming van onze gemeente in de opdrachthoudende vereniging Pidpa te verlengen;

          te verzoeken om over te gaan tot verlenging van de opdrachthoudende vereniging Pidpa;

          te beslissen om over te gaan tot de verlenging van de opdrachthoudende vereniging Pidpa;

          te beslissen om deelnemer te blijven van de opdrachthoudende vereniging Pidpa en de daarbij horende beheersoverdrachten te bevestigen.

 

Daarnaast zal op deze algemene vergadering tevens een beperkte statutenwijziging worden voorgelegd  betreffende de nieuwe modaliteiten rond de samenstelling van het adviescomité voor het compartiment watervoorziening (het adviescomité A) en een verduidelijking van de bepalingen over de samenstelling van de adviescomités B en D.

 

In deze oproepingsbrief wordt volgende agenda van de algemene vergadering vermeld :

1)      Nazicht van de volmachten/raadsbesluiten voor de afgevaardigden.

2)      Verlenging Pidpa.

3)      Statutenwijziging - goedkeuring.

4)      Benoemingen.

5)      Goedkeuring van het verslag, staande de vergadering.

Aan de gemeenteraad wordt gevraagd goedkeuring te hechten aan de agendapunten

 

In zitting van 25 februari 2019 werden Walter Vermeulen als afgevaardigde en Bart Thijs als plaatsvervangend afgevaardigde aangeduid voor de huidige legislatuur op de algemene vergaderingen van Pidpa. Aan de gemeenteraad wordt gevraagd om deze agendapunten goed te keuren.

 

Overzicht punten

 

11 Erediensten rekening 2018. Advies.

Aan de raad wordt voorgesteld gunstig advies te verlenen inzake de rekening 2018 van navermelde eredienstinstellingen als volgt :

 

Onze-Lieve-Vrouw van Gedurige Bijstand (Mariaburg)

Exploitatieoverschot  38.907,63 euro

Investeringsoverschot146.337,02 euro

Totaal overschot185.244,65 euro

Geldbeleggingen                    nihil

Ontvangen investeringstoelage (gevels en glasramen)    9.058,84 euro

 

Sint Jozef (Hoogboom)

Exploitatieoverschot    7.549,22 euro

Investeringsoverschot           0,00 euro

Totaal overschot    7.549,22 euro

Geldbeleggingen       100,94 euro

 

Overzicht punten

 

12 Zefier garantie strategische participaties.

De gemeente heeft strategische participaties onderschreven in de energiesector via Zefier (voorheen via Finea).

De raad van bestuur van Zefier heeft besloten om voor de eventuele financiering van (de verwerving van) strategische participaties, een thesauriebewijzenprogramma op de zetten in samenwerking met Belfius.

Belfius vraagt dat elke gemeente zich uitdrukkelijk borgstelt voor zijn deel van de financieringen die Zefier zal aangaan of heeft aangegaan op verzoek van de gemeente.

 

Overzicht punten

 

13 Noodhulp overstromingen Iran. Goedkeuring.

Eind maart/begin april werd Iran getroffen door overvloedige regenval en overstromingen. Op advies van de GROS wordt aan de raad voorgesteld 1.250,00 euro noodhulp toe te kennen aan het Rode Kruis, ter ondersteuning van de slachtoffers.

 

Overzicht punten

 

14 Gemeentelijke toelage 2019 voor educatieve activiteiten van de ledenverenigingen van de Gemeentelijke Raad voor Ontwikkelingssamenwerking. Vaststelling modaliteiten

De gemeente verleent toelagen aan ledenverenigingen van de Gemeentelijke Raad voor Ontwikkelingssamenwerking voor educatieve activiteiten die zij ontplooien in het kader van ontwikkelingssamenwerking.

 

Het is aangewezen deze ondersteuning verder te zetten in de nieuwe legislatuur.

 

In afwachting van goedkeuring van nieuwe statuten wordt aan de raad voorgesteld voor dienstjaar 2019 de toelage toe te kennen volgens dezelfde modaliteiten zoals in de vorige bestuursperiode.

 

Overzicht punten

 

15 Investeringstoelage Kinderboerderij Mikerf renovatie zolderverdieping. Goedkeuring.

Aralea heeft in 2018 de zolderverdieping van kinderboerderij Mikerf gerenoveerd (schrijnwerkerij, elektriciteit en schilderwerken) voor een totaal bedrag van 22.730,00 euro en vraagt hiervoor een gemeentelijke tussenkomst.

 

Aan de raad wordt voorgesteld in te stemmen met een maximum toelage van 21.214,27 euro (beschikbaar krediet).

 

Overzicht punten

 

16 Borgstelling lening kerkfabriek Heilige Familie (Kaart). Goedkeuring.

De kerkfabriek van de Heilige Familie werkt aan een nevenbestemming (bewoning) van de kerk. Voor de effectieve opstart van het project moeten nog enkele voorbereidende studies uitgevoerd worden; voor de financiering hiervan wenst de kerkfabriek een kredietlijn van 100.000,00 euro te openen bij Belfius Bank.

 

Voor dit krediet vraag Belfius een borgstelling van de gemeente; aan de raad wordt voorgesteld hiermee in te stemmen.

 

Overzicht punten

 

17 Gemeentelijke toelage 2019 aan Brasschaatse ontwikkelingswerkers, projecten en kortlopende projectondersteunende engagementen. Goedkeuring.

De gemeente verleent toelagen aan Brasschaatse ontwikkelingswerkers, projecten en kortlopende projectondersteunende engagementen.

Het is aangewezen deze ondersteuning verder te zetten in de nieuwe legislatuur.

In afwachting van goedkeuring van nieuwe statuten wordt voorgesteld voor dienstjaar 2019 de toelage toe te kennen volgens dezelfde modaliteiten als in de vorige bestuursperiode.

 

Overzicht punten

 

18 Organisatie N8 van Brasschaat. Aanvraag extra betoelaging.

De organisatie BASJ-Belgium en International games vzw organiseren te Brasschaat de jaarlijkse (N)Acht van Brasschaat, een historisch nauw verbonden wielerwedstrijd met het gemeentebestuur van Brasschaat. Voor de organisatie van deze wedstrijd is in het meerjarenplan een nominatieve toelage voorzien van 20.000 euro voor de vzw.

 

Bij de controle van de wielerbond bij de laatste editie is gebleken dat het licht onvoldoende was en dat hiervoor een extra inspanning moet gebeuren.

Om de zichtbaarheid en bekendheid nog verder te versterken stelt de organisatie voor om een extra inspanning te doen door middel van een TV captatie door ATV.

 

De totale bijkomende kost bedraagt bijgevolg 33.237 euro, exclusief BTW. Gelet op deze hoge kosten vraagt de organisatie aan de gemeente om bijkomend te voorzien in een toelage ten bedrage van de helft van deze kosten, zijnde 16.619 euro.

 

Aan de gemeenteraad wordt gevraagd goedkeuring te hechten aan het voorstel van verhoogde toelage voor de bijkomende lichtinstallatie en TV capaciteit.

 

Overzicht punten

 

19 Oprichting ILV Informatiemanagement. Goedkeuring statuten en huishoudelijk reglement.

De afdeling O&O startte het project rond archiveren op in januari 2017.

Dit project dient om:

          archief- en opslagruimte te besparen, dit naar aanleiding van de verhuis naar het nieuwe gemeentehuis

          de wettelijke verplichting na te leven om zorg te dragen voor het archief

          de processen te optimaliseren en over te stappen naar digitale dossiers

 

In zitting van 1 oktober 2018 werd door het college opdracht gegeven aan de dienst organisatie en ontwikkeling om een samenwerking op te zetten met andere gemeenten om de aanstelling van een intergemeentelijke archivaris verder uit te werken.

 

Aan de gemeenteraad wordt gevraagd de statuten en het huishoudelijk reglement voor de oprichting van interlokale vereniging "Informatiemanagement" goed te keuren.

 

Overzicht punten

 

20 Huisvesting. IVLW WEBB 2020-2025: samenwerking met IGEAN met aangepast financieel voorstel. Goedkeuring.

Op 12 augustus 2019 was overleg aangaande het begrotingstechnisch aspect van het project. In dit over leg met Hilde Boydens van IGEAN, Katrijn Peeters van IGEAN, Ward Schevernels en Marie Dirkx is men tot een overeenkomst gekomen. In 2018 zijn er 44 adressen van woningkwaliteitsonderzoeken geweest. In de nieuwe begroting was dit opgetrokken naar 108 waarbij als dit niet verbruikt werd, er een andere dienst binnen het project tegen over zou komen. Het bestuur wenste echter géén ander voorstel maar een financieel gevolg.

Hierin is IGEAN tegemoet gekomen met een voorstel dat door de vermindering van 108 naar 55 dossiers woningonderzoeken er €12.502 extra naar onze gemeente gaat.

IGEAN zorgt voor een transparante afrekening waarbij de gemeenten enkel zullen betalen wat wordt afgenomen.

 

Overzicht punten

 

21 Erfpachtbevraging Lokaal Bedrijventerrein Campus Coppens. Goedkeuring erfpachtovereenkomst.

Aan de gemeenteraad wordt gevraagd goedkeuring te hechten aan de erfpachtovereenkomst met de bvba Bolckmans Warehousing Olen in navolging van de gevoerde erfpachtbevraging voor het Lokaal Bedrijventerrein op de Campus Coppens (bevragingstekst goedgekeurd in zitting van de gemeenteraad van 28 mei 2018).

 

Overzicht punten

 

22 Erfpachtbevraging Lokaal Bedrijventerrein Campus Coppens. Goedkeuring Samenwerkingsovereenkomst.

Aan de gemeenteraad wordt gevraagd goedkeuring te hechten aan de samenwerkingsovereenkomst met de bvba Bolckmans Warehousing Olen in navolging van de gevoerde erfpachtbevraging voor het Lokaal Bedrijventerrein op de Campus Coppens (bevragingstekst goedgekeurd in zitting van de gemeenteraad van 28 mei 2018).

 

Overzicht punten

 

23 PPS Schoolomgeving Kaart wegen- en rioleringswerken. Aanstellen studiebureau en goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze.

Het college van burgemeester en schepenen heeft in zitting van 13 mei 2019 goedkeuring gegeven aan de samenwerkingsovereenkomst tussen Pidpa en de gemeente Brasschaat voor de opdracht “Wegen- en rioleringswerken op PPS Schoolomgeving Kaart (Middelkaart-Lage Kaart-Mollei)" waarbij Pidpa optreedt als opdrachtgevend bestuur.

 

De gemeente Brasschaat wenst volgende werken uit te voeren:

          PPS-project Schoolomgeving Kaart

          Verfraaiingswerken Lage Kaart-deel Mollei

 

Pidpa wenst gelijktijdig volgende werken uit te voeren:

          De aanleg van een gescheiden rioleringsstelsel voor PPS-project

          De optimale afkoppeling van het hemelwater

          Sleufherstel boven de rioleringen

 

In dit verband heeft Pidpa een overheidsopdracht uitgeschreven voor aanneming van diensten onder de vorm van een openbare procedure voor het aanstellen van een studiebureau.

In het kader van de opdracht “PPS Schoolomgeving Kaart wegen- en rioleringswerken: Aanstellen studiebureau” werd een bestek met nummer K-19-025S opgesteld door Pidpa ov.

 

Aan de gemeenteraad wordt gevraagd goedkeuring te geven aan de lastvoorwaarden en gunning bij wijze van de openbare procedure.

 

Overzicht punten

 

24 Augustijnslei. Goedkeuring verkoop woningen.

Aan de gemeenteraad wordt gevraagd goedkeuring te hechten aan de verkoop van de woningen gelegen aan de Augustijnslei 113-115-117, met name aan de verkoopsprocedure en de minimum biedingprijzen.

 

Overzicht punten

 

25 Bredabaan 407. Centrumproject. Goedkeuring overeenkomst vzw Breesgata.

Aan de gemeenteraad wordt gevraagd goedkeuring te hechten aan de ontwerpovereenkomst tussen de gemeente en vzw Breesgata betreffende het kosteloos gebruik van een lokaal op de gelijkvloerse verdieping in het kader van maatschappelijke dienstverlening, ingaand op 1 september 2019 en eindigend op 31 augustus 2028.

 

Overzicht punten

 

26 Turfaard 3 - Sporthal: bouwen van kleedkamers. Akteneming gunning.

De gemeenteraad verleende in zitting van 29 april 2019 goedkeuring aan de lastvoorwaarden, de raming van 363.334,46 euro btw inbegrepen en de plaatsingsprocedure van de opdracht “Turfaard 3 - Sporthal: bouwen van kleedkamers.”, met name de openbare procedure.

De aankondiging van opdracht 2019-513183 werd gepubliceerd op 3 mei 2019 op nationaal niveau.

De offertes dienden het bestuur ten laatste op 18 juni 2019 om 11.00 uur te bereiken.

De verbintenistermijn van 120 kalenderdagen eindigt op 16 oktober 2019.

 

Er werd 1 offerte ontvangen van THV M. Govaerts - R&O nv, Grote Molenweg 184 te 2940 Stabroek (412.069,16 euro btw niet inbegrepen, hetzij 436.793,31 euro btw inbegrepen).

 

De ontwerper stelt voor om, rekening houdende met het voorgaande, de opdracht “Turfaard 3 - Sporthal: bouwen van kleedkamers.” te gunnen aan de firma met de enige offerte (op basis van de prijs), zijnde THV M. Govaerts - R&O nv, Grote Molenweg 184 te 2940 Stabroek, tegen het nagerekende inschrijvingsbedrag van 412.069,16 euro btw niet inbegrepen, hetzij 436.793,31 euro btw inbegrepen.

 

Een deel van de kostprijs wordt gesubsidieerd door Sport Vlaanderen, Martelaarsplein 7 te 1000 Brussel. Het voorlopig toegezegd bedrag bedraagt 170.000,00 euro.

 

Het college van burgemeester en schepenen kan de opdracht toewijzen met overschrijding van het voorziene budget, indien de overschrijding niet meer dan 20% bedraagt van het voorziene budget en mits het college beslist de noodzakelijke verhoging van het betrokken krediet voor goedkeuring aan de gemeenteraad voor te leggen bij de eerstvolgende budgetwijziging.”

 

Het gunningsbedrag is 16,4 % hoger dan het beschikbaar budget.

 

Het college van burgemeester en schepenen heeft in zitting van 1 juli 2018 goedkeuring verleend aan het gunningsvoorstel, opgesteld door de ontwerper, de heer Frederic Leers van Leers en partners architecten bvba, Lage Kaart 127 te 2930 Brasschaat.

 

Aan de gemeenteraad word gevraagd akte te nemen van het besluit.

 

Overzicht punten

 

27 Bredabaan - Prins Kavellei. Goedkeuring verkoop.

Aan de gemeenteraad wordt gevraagd goedkeuring te hechten aan het voorstel tot verkoop van het perceel bouwgrond van ongeveer 230m², gelegen aan de hoek Bredabaan - Prins Kavellei voor het bedrag van 300.000,00 euro aan City Invest Group.

Deze prijs zal verhoogd worden met 30.000,00 euro indien een bijkomende bouwlaag gerealiseerd kan worden.

 

Overzicht punten

 

28 Molenweg. Verkoop carport 7. Goedkeuring.

Aan de gemeenteraad wordt gevraagd goedkeuring te verlenen aan de verkoop van carport 7 (zijde Molenweg) van project PPS Mariaburg aan het bedrag van 10.000,00 euro aan de heer Philip Van de Vondel, wonende te Brasschaat, Molenweg 52c.

 

Overzicht punten

 

29 Sint Jobsesteenweg. Intentieverklaring De Lijn. Verkoop De Wissel.

Aan de gemeenteraad wordt gevraagd goedkeuring te hechten aan de intentieverklaring met De Lijn en de bijhorende verkoop van het perceel ter hoogte van "De Wissel" ter hoogte van de Sint Jobsesteenweg.

 

Overzicht punten

 

30 Project Kaart. Offertefase.

In het kader van de opdracht “Project Kaart” werd een bestek met nummer 2016-079 opgesteld door de dienst planologie. De uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op 5.660.377,35 euro, btw niet inbegrepen, hetzij 6.000.000,00 euro, btw inbegrepen. Deze raming overschrijdt de limieten van de Europese bekendmaking.

 

Op 19 juli 2019 werd het juryverslag voor de tweede dialoogfase aan het college voorgelegd ter goedkeuring. Op basis van de beoordeling volgens de vijf gunningscriteria, zoals gedefinieerd in het beschrijvend document tweede fase hoofdstuk 12, worden volgende deelnemers uitgenodigd voor de offertefase:

1)      Compagnie O architecten - RE-ST architectenvennootschap – Groep Van Roey - Van Roey Vastgoed - MINT studiebureau – CLUSTER multiprofessionele architectenvennootschap bvba.

2)      Poponcini & Lootens bvba. - DCA nv - Arcadis Belgium nv - Atelier Ruimtelijk Advies.

 

De opdrachtdocumenten werden aangepast op basis van de in de tweede dialoogfase verworven inzichten.

 

Aan de gemeenteraad wordt gevraagd goedkeuring te verlenen aan het bestek voor Project Kaart en de daarbij horende bijlagen, waaronder bijlage 4a “Behoefteprogramma” en bijlage 4b “Gedetailleerd behoefteprogramma van de scholen”.

 

Overzicht punten

 

31 Het Leeg 9. Overdracht gronden openbaar domein. Goedkeuring ontwerp verkoopakte met grondoverdracht bij sterkmaking.

Aan de gemeenteraad wordt gevraagd goedkeuring te hechten aan de ontwerpakte, opgemaakt door het kantoor van geassocieerde notarissen Stefan Van Tricht en Walter Geeraerts, betreffende de verkoop van de woning, gelegen Het Leeg 9 te Brasschaat door mevrouw Priem Magalie en de heer Moens Terry aan de heer Buyle Kenneth en mevrouw Wouters Joyce en de daarin opgenomen grondafstand aan de gemeente van 49 m² van de wegbedding, ten openbare nutte en de bijhorende vergoeding van 747,50 euro die de gemeente dient te voldoen aan de afstanddoeners.

 

Overzicht punten

 

32 Antitankkanaal. Goedkeuring Overeenkomst VMM vestigen opstalrecht recreatieve infrastructuur.

Om de Antitankgracht verder uit te bouwen als waardevolle waterloop met belangrijke ecologische en landschappelijke kwaliteiten en als recreatieve aantrekkingspool is een overeenkomst tussen de eigenaar de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) en de gemeenten noodzakelijk. Er werd gekozen om een recht van opstal te voorzien.

 

Het college van burgemeester en schepenen heeft in zitting van 13 mei 2019 principiële instemming gegeven aan het afsluiten van een overeenkomst tussen de VMM en de gemeente Brasschaat inzake een opstalrecht voor recreatieve infrastructuur langsheen de Antitankgracht.

 

Door de VMM werd de definitieve versie van de overeenkomst overgemaakt aan de gemeentebesturen. Ten opzichte van de vorige versie is er slechts 1 wijziging: in artikel 13 werd de term Bodemsaneringsdecreet vervangen door Bodemdecreet.

 

Het college van burgemeester en schepenen heeft tevens in zitting van 17 juni 2019 goedkeuring gegeven aan de engagementsverklaring voor de uitvoering van de realisatie van het project.

 

Aan de gemeenteraad wordt gevraagd goedkeuring te geven aan de overeenkomst tussen de VMM en de gemeente Brasschaat.

 

Overzicht punten

 

33 EnergieKhuis en EnergieK loket

Met het nieuwe besluit van de Vlaamse regering voor energie van 14 december 2018, verder BVR energie genoemd, wordt vanaf 2019 het takenpakket van de Energiehuizen verruimd en gekoppeld aan subsidiemogelijkheden.

 

Naast het verstrekken van de energielening gaat het om volgende verplichte taken:

1)      een laagdrempelig energieloket aanbieden

2)      instaan voor het aanbieden van gestructureerde basisinformatie inzake energie

3)      particulieren begeleiden en ondersteunen bij allerlei vragen inzake energie

4)      instaan in voor de algemene coördinatie van uitvoerende lokale diensten.

 

Op basis hiervan en rekening houdend met het feit dat er heel wat overlapping bestaat tussen de verschillende thema’s heeft IGEAN beslist de werking van het Energiehuis om te vormen en uit te breiden tot een EnergieK huis met een EnergieK loket.

 

Overzicht punten

 

34 Toelagereglement intocht Sinterklaas.

De gemeente voorziet jaarlijks een toelage van 2500 euro voor de vzw Handelaarsvereniging Donk Patio om het Sinterklaasevenement te organiseren.

In 2017 en 2018 werd respectievelijk een toelage van 7500 en 8000 euro voorzien om het evenement, door samen te werken met externen, te professionaliseren.

 

De dienst lokale economie en toerise vraagt om voor 2019 en 2020 deze samenwerking verder te zetten en hiervoor opnieuw een toelage te voorzien van 7.500 euro per jaar.

 

Overzicht punten

 

35 Selab verlenging projectvereniging voor de duur van 6 jaar met ingang van 1 januari 2020.

De projectvereniging Selab werd opgericht voor de duur van 6 jaar (van 1 januari 2015 tot en met 31 december 2019).

De projectvereniging Selab neemt de regierol van de sociale economie op zich, alsmede het Wijk-werken, het ontwikkelen van proeftuinen en de samenwerking met de VDAB.

Er is een intense samenwerking met de arbeidstrajectbegeleiders van de verschillende deelnemende lokale besturen.

Momenteel maken volgende besturen deel uit van de projectvereniging: gemeente Brasschaat, OCMW Brecht, OCMW Kapellen, OCMW Kalmthout, gemeente en OCMW Malle, OCMW Schoten, OCMW Stabroek en gemeente Wuustwezel. OCMW Brecht heeft inmiddels al laten weten dat ze niet verder deel wil uitmaken van de vereniging.

 

De werking van Selab werd toegelicht door de algemeen coördinator Greet Patho op het college van 29 juli 2019.

 

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 19 augustus 2019 op basis van de voorgelegde documenten de verlenging voor 6 jaar positief geëvalueerd en beslist aan de gemeenteraad voor te stellen de samenwerking te verlengen voor een nieuwe periode van 6 jaar, namelijk van 1 januari 2020 tot en met 31 december 2025.

 

De levensduur van de projectvereniging Selab loopt ten einde op 31 december 2019. Aan de gemeenteraad wordt gevraagd een verlenging voor een nieuwe periode van 6 jaar goed te keuren.

 

Overzicht punten

 

36 ILV Brasschaat-Schoten. Wijziging vertegenwoordigers.

De gemeenten Schoten en Brasschaat hebben de "interlokale vereniging Brasschaat - Schoten" opgericht. De vereniging ziet toe op de realisatie en exploitatie van het zwembadcomplex.

 

Op 26 augustus 2019 nam Steven Broos ontslag als gemeenteraadslid. Hij was aangeduid als bestuurder namens de Brasschaat2012-fractie. Het is aangewezen hem te vervangen in de ILV Brasschaat-Schoten.

 

Overzicht punten

 

37 Extern verzelfstandigd agentschap “vzw Sport Plus”. Goedkeuring dagorde algemene vergadering van 9 september 2019 en bevestiging mandaat.

De gemeente is lid van het gemeentelijk extern verzelfstandigd agentschap vzw Sport Plus. Bij gemeenteraadsbesluit van 24 juni 2019 werd mevrouw Adinda Van Gerven aangeduid als afgevaardigde namens de gemeente Brasschaat in de algemene vergadering.

De vzw Sport Plus laat weten dat op 9 september 2019 een algemene vergadering zal plaatshebben met volgende agendapunten:

          Goedkeuring verslag algemene vergadering van 14 januari 2019

          Goedkeuring afrekening 2018

          Rondvraag

 

Aan de gemeenteraad wordt voorgesteld de dagorde van de algemene vergadering van EVA vzw Sport Plus van 9 september 2019 en de daarbij horende documenten goed te keuren.

 

Overzicht punten

 

38 Vraag van raadslid Buysse, namens Brasschaat2012, over de speekseltest op school.

De vraag van raadslid Buysse is toegevoegd.

 

Overzicht punten

 

39 Vraag van raadslid Pauwles, namens Brasschaat2012, over Revabo.

De vraag van raadslid Pauwels is toegevoegd.

 

Overzicht punten

 

40 Vraag van raadslid Hermans, namens Brasschaat2012, over de uitwerking van de "Klimaatadaptietool" en het "Klimaatportaal".

De vraag van raadslid Hermans is toegevoegd.

 

Overzicht punten

 

41 Vraag van raadslid Vanpoucke, namens Brasschaat2012, over de motie zone 30 schoolomgeving Miksebaan.

 

Overzicht punten

 

42 Vraag van raadslid Pauwels, namens Brasschaat2012, over de toelage aan culturele verenigingen.

De vraag van raadslid Pauwels is toegevoegd.

 

Overzicht punten

 

43 Vraag van raadslid Van der Schoepen, namens Vlaams Belang, over de sociale woningbouw in  Het Leeg-Rietbeemden.

De vraag van raadslid Van der Schoepen is toegevoegd.

 

Overzicht punten

 

44 Vraag namens Luc Van der Schoepen, namens Vlaams Belang, ov er de actie Mooimakers.

De vraag van raadslid Van der Schoepen is toegevoegd.

 

Overzicht punten

 

45 Vraag van raadslid Niels de Kort, namens CD&V, over de toekomst van Withof.

De vraag van raadslid N. de Kort is toegevoegd.

 

Overzicht punten

 

46 Wijziging gecoro-samenstelling. Goedkeuring.

De Gemeentelijke Ruimtelijke Commissie voor Ruimtelijke Ordening (Gecoro) wordt samengesteld na de installatie van de nieuwe gemeenteraad. De nieuwe commissie treedt aan nadat de gemeenteraad de nieuwe leden heeft benoemd. De oude samenstelling blijft zolang van kracht.

Aan de gemeenteraad wordt gevraagd de samenstelling van de Gecoro goed te keuren, met name de voorgestelde namenlijst. Tenslotte wordt er aan de politieke fracties gevraagd een afvaardiging en plaatsvervanger aan te duiden.

 

Overzicht punten

 

47 Aanstelling van gemeenschapswacht voor controle blauwe zone.

De gemeente Brasschaat beschikt op verschillende plaatsen over een blauwe zone. De gemeenschapswachten hebben de bevoegdheid om vaststellingen te doen met betrekking tot de plaatsing van de parkeerschijf in de blauwe zone.  sinds 19 augustus 2019 is een nieuwe gemeenschapswacht in dienst.

 

Aan de gemeenteraad wordt gevraagd om machtiging te verlenen aan de nieuwe gemeenschapswacht zodat deze mag verbaliseren wat betreft het schijfparkeren in de blauwe zone.