Zitting van maandag 29 maart 2021

Van 20:00 uur

Locatie raadzaal, Verhoevenlei 11, 2930 Brasschaat

 

Overzicht punten

 

1 Verzoek om spreekrecht over de vervoersplannen Louislei. Kennisneming.

Overeenkomstig artikels 39 en 40 van het huishoudelijk reglement van de gemeenteraad van Brasschaat heeft iedere inwoner het recht verzoekschriften bij de gemeenteraad in te dienen.

 

Op 11 maart 2021 werd een vraag om spreekrecht op de gemeenteraad ingediend, als volgt:

"Naar aanleiding van het nieuwe tracé 1640 van de Lijn wil ik graag mijn spreekrecht gebruiken voor de volgende gemeenteraad van 29 maart."

 

Publicatiedatum: 19/03/2021
Overzicht punten

 

2 Notulen en zittingsverslag van de zitting van de gemeenteraad van 22 februari 2021. Goedkeuring.

Op 22 februari 2021 was er een zitting van de gemeenteraad. Aan de gemeenteraad wordt gevraagd de notulen en het zittingsverslag van die zitting goed te keuren.

 

Publicatiedatum: 19/03/2021
Overzicht punten

 

3 Gemeenteraadscommissie persoonsgebonden zaken. Wijziging samenstelling.

In zitting van 28 januari 2019 werden de leden van de gemeenteraadscommissie Persoonsgebonden Zaken samengesteld.

 

De fractie Brasschaat2012 verzoekt Kasper Vanpoucke te vervangen door Johan Caluwé (effectieve), Inge Hermans (plaatsvervanger 1), Kasper Vanpoucke (plaatsvervanger 2). 

 

Publicatiedatum: 19/03/2021
Overzicht punten

 

4 Gemeenteraadscommissie organisatie, financiën en veiligheid. Wijziging samenstelling.

In zitting van 28 januari 2019 werden de leden van de gemeenteraadscommissies organisatie, financiën en veiligheid samengesteld.

 

De fractie Brasschaat2012 verzoekt Rudi Pauwels te vervangen door Kasper Vanpoucke (effectieve), Rudi Pauwels (plaatsvervanger 1), Inge Hermans (plaatsvervanger 2).

 

Publicatiedatum: 19/03/2021
Overzicht punten

 

5 Wijziging organogram.  Goedkeuring.

In zitting van 28 september 2020 werd de laatste wijziging aan het organogram goedgekeurd. Het is noodzakelijk om het organogram te actualiseren met een aantal optimalisaties in verschillende beleidsdomeinen, zoals vermeld in het document als bijlage. Dit organogram werd voorgelegd aan de representatieve vakorganisaties. Aan de gemeenteraad wordt voorgesteld het gecoördineerd organogram goed te keuren met ingang van 1 april 2021.

 

Publicatiedatum: 19/03/2021
Overzicht punten

 

6 Aankoop huisvuilwagen - Goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze.

Voor de overschakeling naar diftar is er behoefte aan een bijkomende huisvuilwagen.

In het kader van de opdracht “Aankoop huisvuilwagen” werd een bestek met nr. 2021-199 opgesteld door de aankoopdienst.

 

Publicatiedatum: 19/03/2021
Overzicht punten

 

7 COVID-19. Steunmaatregelen. Kwijtschelding huur/concessievergoedingen. Uitstel bezettingsvergoeding. Goedkeuring.

Naar aanleiding van de Coronacrisis is het aangewezen om de lokale verenigingen en ondernemingen te steunen. Dit kan onder andere door het verlenen van vrijstellingen voor concessievergoedingen, uitstel van betalingen, ...

Een eerste periode van vrijstellingen werd goedgekeurd in de gemeenteraad van maart 2020.

Voor diverse sportverenigingen werden vrijstellingen voor 2021 verleend (gemeenteraad van 25 januari 2021, punt 17).

 

Het college stelt volgende bijkomende maatregelen voor:

•tijdelijke kwijtschelding van 50procent van huur- en concessievergoedingen voor de periode van november 2020 tot en met juni 2021 voor de in bijlage opgenomen ondernemingen.

Basismotivatie voor kwijtschelding is de niet-beschikbaarheid van de gebouwen (o.w.v. thuiswerk) en horeca sluiting.

•tijdelijke vrijstelling van 100procent  voor de periode van november 2020 tot en met juni 2021 voor twee organisaties in de sector "opleidingen"

•uitstel van betaling van de bezettingsvergoeding voor een hockeyveld, dewelke in een latere periode (zes kwartalen vanaf 2022) geïnd zal worden.

Voor de overige dossiers wordt geen vrijstelling voorzien:

•voor enkele verenigingen zijn er specifieke besprekingen lopende;

•voor jeugd zijn de bedragen te verwaarlozen en zijn er andere maatregelen in de "enveloppe" van vrije tijd genomen;

•voor cultuur zijn er andere maatregelen in de "enveloppe" van vrije tijd genomen;

•voor zuiver privé gebruik is er geen vrijstelling voorzien.

 

Aan de raad wordt verzocht om de bevoegdheid voor een mogelijke verlenging van de einddatum in het jaar 2021, voor de opgenomen vrijstellingen, door te schuiven naar het college van burgemeester en schepenen en dit in functie van federale en vlaamse onderrichtingen.

 

Publicatiedatum: 19/03/2021
Overzicht punten

 

9 COVID19 rapportering maart 2021. Kennisneming.

In het kader van de COVID_19 pandemie zijn in 2020 en 2021 diverse acties bepaald en zijn er in het meerjarenplan budgetten vrijgemaakt.

 

Er is een periodieke opvolgingsrapportering voor het college van burgemeester en schepenen en de gemeenteraad.

In bijlage het rapport over 2020, met eerste ramingen en verbruik 2021 (status begin maart 2021).

 

Publicatiedatum: 19/03/2021
Overzicht punten

 

8 Covid19. Vaccinatiecentrum. Samenwerkingsovereenkomst-afsprakennota tussen Eerstelijnszone Noorderkempen en vijf samenwerkende besturen. Goedkeuring.

De tekst van dit punt wordt aan de zitting toegevoegd na het college van maandag 22 maart 2021.

 

Publicatiedatum: 19/03/2021
Overzicht punten

 

10 Samenwerkingsovereenkomst EVA Remise.

De goedkeuring van de samenwerkingsovereenkomst van de gemeente met de EVA vzw Remise vormt het sluitstuk in de omvorming van de vzw Plus Drie Brasschaat naar een EVA structuur overeenkomstig de bepalingen van het Decreet Lokaal Bestuur.

 

Publicatiedatum: 19/03/2021
Overzicht punten

 

11 Ploegsebaan 275B. Goedkeuring uitbreiding erfpacht Aralea.

 

Aan de gemeenteraad wordt gevraagd of de uitbreiding van de erfpacht zoals beschreven in de nota verder uitgewerkt mag worden in het kader van de opmaak van de bijkomende akte.

 

 

Publicatiedatum: 19/03/2021
Overzicht punten

 

12 Licht Vliegwezenlaan. Goedkeuring ontwerpakte voor de kosteloze overdracht en opname tot openbaar domein.

Op  9 augustus 1972 keurde de deputatie van Antwerpen de wijziging van buurtweg nr. 4 goed en werd de bedding van Licht Vliegwezenlaan opgenomen als buurtweg met een breedte van 15 meter.

Op 1 september 2019 werd deze buurtweg via het decreet gemeentewegen opgenomen als gemeentelijke weg over een privaat eigendom.

Op 16 oktober 2014 werd het ruimtelijk uitvoeringsplan Ploegsebaan goedgekeurd door de gouverneur.  Dit plan voorziet in een openbaar domein van 15m breedte ter hoogte van Bijsterveld en de omliggende terreinen van de baseballclub.

Op 29 september 2014 werd het bijhorende onteigeningsplan RUP Ploegsebaan definitief vastgesteld door de gemeenteraad van Brasschaat.

 

Na diverse onderhandelingen werd overeengekomen om de wegzate van Licht Vliegwezenlaan vak Mishagen tot voor het kruispunt Vliegveldlaan af te staan naar de gemeente. De naastliggende eco-parking wordt zo via het openbaar domein toegankelijk.

De wegzate van Licht Vliegwezenlaan vak Mishagen tot voor het kruispunt Vliegveldlaan werd gedesaffecteerd bij beslissing van de minister van defensie op 9 maart 2017.

 

Op 11 februari 2020 werd een opmetingsplan opgemaakt door landmeter De Cleer Marijke met plannummer 19067-002. Een breedte van 15m, wegzate van Licht Vliegwezenlaan, zal overgedragen worden naar de openbare wegenis van de gemeente Brasschaat.

 

Door Angelino Degrijse, Financieel Deskundige-Commissaris bij het Federaal Aankoopcomité werd een ontwerpakte voor de kosteloze overdracht van de Licht Vliegwezenlaan opgesteld.

Deze grondafstand gebeurt om reden van openbaar nut en zonder beding van prijs.

 

Aan het college van burgemeester en schepenen wordt gevraagd principiële goedkeuring te hechten aan deze ontwerpakte voor kosteloze grondoverdracht en opname van de wegbedding tot het openbaar domein.

 

Aan de gemeenteraad wordt gevraagd goedkeuring te geven aan deze ontwerpakte voor kosteloze grondoverdracht en opname van de wegbedding tot het openbaar domein.

 

Publicatiedatum: 19/03/2021
Overzicht punten

 

13 Wegen- en rioleringswerken Miksebaan. Goedkeuring samenwerkingsovereenkomst voor de studie.

Pidpa heeft een samenwerkingsovereenkomst opgesteld voor de studie van de wegen- en rioleringswerken op de Miksebaan.

 

Aangezien de gemeente de volgende diensten wenst uit te voeren :

-Studie voor de herinrichting van Miksebaan incl. nieuwe fietspaden    

 

Aangezien het Gewest de volgende diensten wenst uit te voeren :

Studie voor

-de aanleg van een RWA-riolering voor opvang van het regenwater van de verharde oppervlakten op het openbaar domein (procentueel)

-de herinrichting van het kruispunt van de N121 met Hemelakkers;

 

Aangezien Pidpa de volgende diensten wenst uit te voeren:

Studie voor

-de aanleg van een RWA-leiding voor omleiding van waterloop Mickse Beek alsook de opvang van verharde oppervlakten van de private percelen (procentueel)

-de optimale afkoppeling van het hemelwater

-wegherstel boven de sleuf (procentueel)

 

 

Aan de gemeenteraad wordt gevraagd goedkeuring te geven aan deze samenwerkingsovereenkomst voor de studie.

 

 

Publicatiedatum: 19/03/2021
Overzicht punten

 

14 Het Leeg zone 6 en 7- Gasthuisbeemd en Cocxbunder - Goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze.

Voor de ontwerpopdracht voor de opdracht “Het Leeg zone 6 en 7” werd door De Voorkempen Carlier ontwerpbureau bv, Langstraat 65 te 2260 Westerlo aangesteld.

 

In het kader van de opdracht “Het Leeg zone 6 en 7” werd een bestek met nr. C2018-24 opgesteld door de ontwerper, de heer Simon Van Laer van Carlier ontwerpbureau bv, Langstraat 65 te 2260 Westerlo.

 

Deze werken omvatten de aanleg van wegenis in Het Leeg zone 6 en 7. Het projectgebied is gelegen tussen Het Leeg en De Tomermaat te Brasschaat.

 

De gemeenteraad heeft in zitting van 25 mei 2020 definitieve goedkeuring gegeven aan de nieuwe straatnamen “Gasthuisbeemd” en “Cocxbunder” voor de nieuwe wegen met 18 sociale kavels, een project van De Voorkempen in Het Leeg-Rietbeemden.

 

De rijbaan wordt aangelegd in kasseien. Er worden zowel langse als dwarse parkeervakken voorzien, deze worden ook in kasseien aangelegd. Tussen de parkeervakken is een groene berm voorzien met laanbomen. Voor de opvang van regenwater zijn er achter de percelen buffergrachten voorzien en wordt onder andere een wadi in de groenzone voorzien.

 

De fietsverbinding tussen De Tomermaat en Het Leeg wordt doorgetrokken en aangelegd in asfalt.

 

De nieuwe infrastructuur wordt aangelegd ten behoeve van 18 sociale koopkavels.

De initiatiefnemer en opdrachtgever van het project is sociale bouwmaatschappij De Voorkempen - H.E. – Nijverheidsstraat 3 – 2960 St.-Job-in-‘t-Goor (Brecht).

 

De uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op 711.900,70 euro excl. btw, hetzij 781.542,96 euro incl. btw (69.642,26 euro btw medecontractant) met een verdeling als volgt:

 

DEEL 1: WEGENIS

-Totaal Brasschaat excl. btw324.832,25 EUR

-Btw verlegd (21%) 68.214,77 EUR

-Totaal Brasschaat incl. btw 393.047,02 EUR

DEEL 2: WEGENIS WEGTRACÉ

-Totaal Pidpa btw-vrij 140.972,00 EUR

DEEL 3: RIOLERING

-Totaal Pidpa btw-vrij 212.108,70 EUR

DEEL 4: RIOLERING mbt CBO-project

-Totaal Pidpa btw-vrij (80%) 27.190,20  EUR

-Totaal Groep Van Roey excl. btw (20%)6.797,55  EUR

-Btw verlegd (21%)    1.427,49  EUR

-Totaal Groep Van Roey incl. btw                                          8.225,04 EUR

-Algemeen Totaal excl. btw 711.900,70 EUR

-Btw verlegd 69.642,26 EUR

-Algemeen Totaal incl. btw781.542,96 EUR

 

Er wordt voorgesteld de opdracht te gunnen bij wijze van de openbare procedure.

 

Een deel van de kostprijs wordt betaald door Pidpa ov, Desguinlei 246 te 2018 Antwerpen. Dit deel wordt geraamd op 380.270,90 euro, btw-vrij.

Een deel van de kostprijs wordt betaald door Groep Van Roey nv, Oostmalsesteenweg 261 te 2310 Rijkevorsel. Dit deel wordt geraamd op  8.225,04 euro, btw inbegrepen.

 

Het saldo van de kostprijs wordt betaald door Gemeente Brasschaat. Dit deel bedraagt 393.047,02 euro, btw inbegrepen.

 

Het betreft een gezamenlijke opdracht waarbij het aangewezen is dat Gemeente Brasschaat de procedure zal voeren en in naam van Pidpa ov bij de gunning en de uitvoering van de opdracht zal optreden.

 

Aan de gemeenteraad wordt gevraagd goedkeuring te geven aan de lastvoorwaarden en gunning bij wijze van de openbare procedure.

 

Publicatiedatum: 19/03/2021
Overzicht punten

 

15 Starterspremie-reglement 2021-2024.

De gemeente biedt sinds 2017 aan beginnende ondernemers een starterspremie, in de vorm van een promotiepakket. In 2019 is deze premie uitgebreid om ook pop-ups (engagement minimaal 8

maanden, maximaal 1 jaar) te ondersteunen.

 

Aan de gemeenteraad wordt voorgesteld deze ondersteuning verder te zetten volgens bijgevoegd ontwerp van toelagereglement voor 2021-2024.

 

Publicatiedatum: 19/03/2021
Overzicht punten

 

16 ILV Brasschaat-Schoten. Wijziging vertegenwoordigers.

De gemeenten Schoten en Brasschaat hebben de "interlokale vereniging Brasschaat - Schoten" opgericht. De vereniging ziet toe op de realisatie en exploitatie van het zwembadcomplex.

 

In zitting van 27 mei 2019 werden de vertegenwoordigers aangeduid voor de ILV Brasschaat-Schoten.

 

Op 22 februari 2021 nam Lisa Buysse ontslag als gemeenteraadslid. Zij was aangeduid als vertegenwoordiger namens de Brasschaat2012-fractie. Het is aangewezen haar te vervangen in de ILV Brasschaat-Schoten.

 

Publicatiedatum: 19/03/2021
Overzicht punten

 

17 ILV Brasschaat-Schoten. Geactualiseerde statuten en huishoudelijk reglement. Goedkeuring.

De gemeenten Brasschaat en Schoten hebben de 'Interlokale vereniging Brasschaat - Schoten' opgericht. De vereniging ziet toe op de realisatie en exploitatie van het zwembadcomplex.

Het beheer werd toevertrouwd aan het beheerscomité.

Ingevolge de wijziging van het decreet inzake de interlokale verenigingen werden de statuten en het huishoudelijk reglement van de Interlokale Vereniging Brasschaat - Schoten aangepast en in zitting van 27 mei 2019 goedgekeurd.

De Interlokale vereniging besliste later om een modernere versie van de verouderde teksten en termen te maken, en keurde de geactualiseerde versie ter zake goed op 10 september 2020. Aan de inhoud van de statuten en het huishoudelijk reglement werd niets gewijzigd.

Aan de raad wordt voorgesteld goedkeuring te hechten aan de geactualiseerde versie van de statuten van de Interlokale vereniging Brasschaat - Schoten en van het huishoudelijk reglement van het beheerscomité ter zake.

 

Publicatiedatum: 19/03/2021
Overzicht punten

 

18 Reglement steunmaatregelen jeugdverenigingen.

Ook in 2021 kunnen jeugdverenigingen beperkt activiteiten organiseren om bijkomende inkomsten te genereren, terwijl bepaalde kosten blijven doorlopen. De gemeente wenst hierin tegemoet te komen

De jeugddienst stelt op basis van advies van de jeugdraad volgende verdeling voor: :

          7500 euro bijkomende werkingstoelage

          7500 euro lokalensubsidie : jeugdverenigingen met een lokaal in eigen beheer waarvan de onderhouds-, energie en verbruikskosten blijven lopen, hebben hier recht op.

          Maximum 13.800 euro voor jeugdverenigingen in nood, ad hoc. Dit om een vangnet te voorzien om het voorbestaan van ons jeugdverenigingen te garanderen.

          Dit geeft een vastgelegd bedrag van € 28.800.

 

Publicatiedatum: 19/03/2021
Overzicht punten

 

19 Sportendreef 14. Nieuwbouwproject vzw Stille Meeuw. Goedkeuring concessieovereenkomst, toelage en borgstelling.

Aan de gemeenteraad wordt gevraagd goedkeuring te hechten aan de concessieovereenkomst, addendum 1, gemeentelijke toelage en borgstelling door de gemeente zoals boven omschreven.

 

Publicatiedatum: 19/03/2021