Zitting van maandag 30 augustus 2021

Van 20:00 uur

Locatie raadzaal, Verhoevenlei 11, 2930 Brasschaat

 

Overzicht punten

 

2 Ontslag raadslid Shana Claessens en Niels de Kort. Kennisneming.

Op 22 juli 2021 heeft Shana Claessens haar ontslag als lid van de gemeenteraad van Brasschaat aangekondigd. Aan de gemeenteraad wordt verzocht kennis te nemen van dit ontslag. Dit ontslag gaat in conform artikel 13 van het Decreet Lokaal Bestuur.

 

Op 9 augustus 2021 heeft Niels de Kort zijn ontslag als lid van de gemeenteraad van Brasschaat aangekondigd. Aan de gemeenteraad wordt verzocht kennis te nemen van dit ontslag. Dit ontslag gaat in conform artikel 13 van het Decreet Lokaal Bestuur.

 

Publicatiedatum: 20/08/2021
Overzicht punten

 

1 Onderzoek geloofsbrieven en eedaflegging. Goedkeuring.

Raadslid Shana Claessens heeft ontslag genomen als gemeenteraadslid.

Ellen Somers is de eerste opvolger die in aanmerking komt voor het mandaat van Shana Claessens.

 

Raadslid Niels de Kort heeft ontslag genomen als gemeenteraadslid.

Robert Geysen is de eerste opvolger die in aanmerking komt voor het mandaat van Niels de Kort.

 

Op 20 augustus 2021 werden Ellen Somers en Robert Geysen opgeroepen om in de openbare zitting van de gemeenteraad van 30 augustus 2021 en na onderzoek van de geloofsbrieven, de eed af te leggen in de handen van de voorzitter van de gemeenteraad.

 

Publicatiedatum: 20/08/2021
Overzicht punten

 

3 Notulen en zittingsverslag van de zitting van de gemeenteraad van 28 juni 2021. Goedkeuring.

Op 28 juni 2021 was er een zitting van de gemeenteraad. Aan de gemeenteraad wordt gevraagd de notulen en het zittingsverslag van die zitting goed te keuren.

 

Publicatiedatum: 20/08/2021
Overzicht punten

 

4 Kwartaalrapportering van het 2de kwartaal jaar 2021.

Aan de gemeenteraad wordt gevraagd kennis te nemen van het kwartaalrapport van de PZ Brasschaat  van het 2de trimester 2021.

 

Publicatiedatum: 20/08/2021
Overzicht punten

 

5 Gemeenteraadscommissie organisatie, financiën en veiligheid. Wijziging samenstelling.

In zitting van 28 januari 2019 werden de leden van de gemeenteraadscommissies organisatie, financiën en veiligheid samengesteld.

 

Het huishoudelijk reglement van de gemeenteraad stelt dat de raadsleden die de vergaderingen van de commissies waarvan ze geen deel uitmaken, bijwonen daarvoor geen presentiegeld ontvangen, behoudens wanneer zij vooraf als plaatsvervanger werden aangeduid.

 

Aan de gemeenteraad wordt gevraagd de plaatsvervangers aan te duiden.

Op 9 augustus 2021 kondigde Niels de Kort zijn ontslag aan als gemeenteraadslid. Het is nodig hem te vervangen in deze gemeenteraadscommissie.

 

Publicatiedatum: 20/08/2021
Overzicht punten

 

6 Gemeenteraadscommissie persoonsgebonden zaken. Wijziging samenstelling.

In zitting van 28 januari 2019 werden de leden van de gemeenteraadscommissie Persoonsgebonden Zaken samengesteld.

 

Het huishoudelijk reglement van de gemeenteraad stelt dat de raadsleden die de vergaderingen van de commissies waarvan ze geen deel uitmaken, bijwonen daarvoor geen presentiegeld ontvangen, behoudens wanneer zij vooraf als plaatsvervanger werden aangeduid.

 

Aan de gemeenteraad wordt gevraagd de plaatsvervangers aan te duiden.

Op 22 juli 2021 kondigde Shana Claessens haar ontslag aan als gemeenteraadslid. Het is nodig haar te vervangen in deze gemeenteraadscommissie.

 

Publicatiedatum: 20/08/2021
Overzicht punten

 

7 Gemeenteraadscommissie plaatsgebonden zaken. Wijziging samenstelling.

In zitting van 28 januari 2019 werden de leden van de gemeenteraadscommissie Plaatsgebonden Zaken samengesteld.

 

Het huishoudelijk reglement van de gemeenteraad stelt dat de raadsleden die de vergaderingen van de commissies waarvan ze geen deel uitmaken, bijwonen daarvoor geen presentiegeld ontvangen, behoudens wanneer zij vooraf als plaatsvervanger werden aangeduid.

 

Aan de gemeenteraad wordt gevraagd de plaatsvervangers aan te duiden.

 

Publicatiedatum: 20/08/2021
Overzicht punten

 

8 Gemeenteraadcommissie Vrije Tijd. Wijziging samenstelling.

In zitting van 28 januari 2019 werden de leden van de gemeenteraadscommissies Vrije Tijd  samengesteld.

 

Het huishoudelijk reglement van de gemeenteraad stelt dat de raadsleden die de vergaderingen van de commissies waarvan ze geen deel uitmaken, bijwonen daarvoor geen presentiegeld ontvangen, behoudens wanneer zij vooraf als plaatsvervanger werden aangeduid.

 

Aan de gemeenteraad wordt gevraagd de plaatsvervangers aan te duiden.

Op 22 juli 2021 kondigde Shana Claessens haar ontslag aan als gemeenteraadslid. Het is aangewezen haar te vervangen in deze gemeenteraadscommissie.

Op 9 augustus 2021 kondigde Niels de Kort zijn ontslag aan als gemeenteraadslid. Het is nodig hem als plaatsvervanger te vervangen in deze gemeenteraadscommissie.

 

Publicatiedatum: 20/08/2021
Overzicht punten

 

9 Gemeentelijk secundair onderwijs. Beheerscomité en reaffectatiecommissiescholengemeenschap GIB/GITOK Aanduiding van afgevaardigde en plaatsvervanger.

Op 24 februari 2014 besliste de gemeente Brasschaat goedkeuring te hechten aan de verlenging van de scholengemeenschap tussen het gemeentelijk secundair onderwijs van Brasschaat en Kalmthout onder de naam GIB/GITOK.

Op 28 januari 2019 werden 2 schepenen en 2 gemeenteraadsleden voor het beheerscomité van de scholengemeenschap Kalmthout-Brasschaat voor secundair onderwijs (GIB/GITOK) aangeduid waarvan 1 namens de oppositie en als afgevaardigde voor bovenvermelde reaffectatiecommissie de schepen voor onderwijs en een plaatsvervanger aan te duiden.

 

De CD&V-fractie wenst haar vertegenwoordiger te wijzigen.

 

Publicatiedatum: 20/08/2021
Overzicht punten

 

10 Gemeentelijk deeltijds kunstonderwijs. Academie Noord. Wijziging intergemeentelijke samenwerkingsovereenkomst met ingang van 1 september 2021. Goedkeuring.

Met ingang van 1 september 2004 werd Academie Noord opgericht onder de vorm van een intergemeentelijke samenwerking tussen de gemeenten Brasschaat, Essen, Schilde, Stabroek en Wuustwezel. Sedert die datum wordt voor de leerlingen van het 1e tot en met het 6e leerjaar door de Academie van Brasschaat algemeen beeldende vorming aangeboden in de gemeenten Essen, Schilde, Stabroek en Wuustwezel

 

Met ingang van 1 september 2020 stapte het gemeentebestuur van Essen uit de intergemeentelijke samenwerking. Met het gemeenteraadsbesluit van 31 augustus 2020 werd de nieuwe intergemeentelijke samenwerkingsovereenkomst in verband met Academie Noord, regionale academie voor beeldende kunsten, tussen de gemeenten Brasschaat, Schilde, Stabroek en Wuustwezel afgesloten.

 

De gemeentebesturen van Wuustwezel en Schilde stappen met ingang van 1 september 2021 uit de intergemeentelijke samenwerking.

 

Het is noodzakelijk een nieuwe intergemeentelijke samenwerkingsovereenkomst in verband met Academie Noord tussen de gemeenten Brasschaat en Stabroek af te sluiten met ingang van 1 september 2021.

 

Publicatiedatum: 20/08/2021
Overzicht punten

 

11 Gemeentelijke basisonderwijs. Aanwerving van onderwijzend personeel schooljaar 2021-2022. Goedkeuring.

Een sterk gemeentelijk basisonderwijs bestaat er in onze leerlingen kwaliteitsvol onderwijs aan te bieden, hiervoor is het noodzakelijk de juiste personeelsleden aan onze organisatie te binden.

 

De onderwijsinspectie deelt mee dat het tekort aan leraren en schoolleiders verder zal oplopen. Volgens ramingen stijgt het tekort van 2.322 fulltime leraren en directeuren in 2019, naar een tekort van ruim 4.000 in 2023/2024. Wanneer er niets verandert kan dit leiden tot een tekort van 10.847 fulltime banen in 2027. Dit over het ganse onderwijsveld.

 

Tot het schooljaar 2019-2020 was het nog mogelijk om eind augustus onderwijzers te vinden voor een aanstelling bij de start van het volgende schooljaar.

 

Tijdens het schooljaar 2020-2021 is gebleken dat:

          Het reeds bij de start van het schooljaar in september zeer moeilijk is om voor de functie van onderwijzer nog kandidaten te vinden om vervangingen in te vullen.

Vb. een halftijds ambt van onderwijzer in het lerarenplatform werd een heel schooljaar ingevuld door een kleuterleidster.

          De afwezigheden van personeelsleden niet allemaal konden worden vervangen vanuit het lerarenplatform.

Vb. Voor de vervanging van een afwezigheid van een voltijdse onderwijzer in het 4e leerjaar werd van voor de periode van 14 dagen geen vervanger gevonden en voor de overige 2 maanden werd na een zeer ruime werving een enthousiaste makelaar gevonden om de klas op te vangen.

          Klasgroepen die een voltijdse vervanging nodig hadden kregen gedurende deze periode les 3 of 4 verschillende leerkrachten.

          De bijkomende covid-lestijden die vanaf maart 2021 konden worden ingericht, slechts beperkt konden worden ingevuld en dit enkel door personeel dat reeds in dienst was en zich engageerde om enkele uren op te nemen bij hun bestaande opdracht.

 

Voor het schooljaar 2021-2022 wordt er opnieuw een lerarenplatform ingericht. De scholengemeenschap Stakabra heeft recht op 4,25 voltijdse betrekkingen. Dit is een daling met meer dan 40% tegenover het schooljaar 2020-2021.  Door de reeds geplande en verwachte afwezigheden bij de start van het schooljaar, zoals ziekte en bevallingsverlof, worden deze betrekkingen ingezet voor vervanging voor het eerste en sommigen voor een deel van het tweede trimester van het schooljaar 2021-2022.

 

Om tijdelijk onderwijzend personeel aan ons schoolbestuur te binden is het noodzakelijk nieuwe personeelsleden een gegarandeerde aanstelling voor een volledig schooljaar aan te bieden. De onzekerheid van vervangingscontracten maakt dit niet mogelijk.

 

Om tegemoet te komen aan bovenstaande problematiek wordt voorgesteld een extra ‘vliegende ploeg’ van onderwijzend personeel te voorzien in het gemeentelijk basisonderwijs. Deze medewerkers zullen verankerd worden aan één school van het gemeentelijk basisonderwijs van Brasschaat. De inzet van deze medewerkers wordt bepaald door de dienst onderwijs in overleg met de directies om deze zo optimaal mogelijk in te zetten om reguliere vervangingen op te vangen in de scholen. Voorgesteld wordt om in het totaal 3 voltijdse betrekkingen in het ambt van onderwijzer en kleuterleidster in te richten vanuit de middelen van het gemeentebestuur.

 

Wanneer deze medewerkers geen reguliere vervangingen uitvoeren zullen ze worden ingezet om:

- de zorgwerking te ondersteunen

- de leerachterstand van sommige leerlingen weg te werken

- leerkrachten met grote klasgroepen te ondersteunen

- de digisprong in de klassen mee te implementeren

 

Het college van burgemeester en schepenen van 5 juli 2021 besliste door de dringende noodzakelijkheid om met ingang van 1 september 2021 in het gemeentelijk basisonderwijs van Brasschaat in het totaal 3 voltijdse betrekkingen in het ambt van onderwijzer en kleuterleidster in te richten vanuit de middelen van het gemeentebestuur. Deze ambten zullen aangekocht worden via het ministerie van onderwijs en vorming. Door de schaarste op de arbeidsmarkt  van onderwijzend personeel was het noodzakelijk de engagementen onmiddellijk op te kunnen nemen en was het niet mogelijk te wachten tot de eerstvolgende gemeenteraad om dit punt te behandelen.

 

Aan de gemeenteraad wordt gevraagd om de beslissing van het college van burgemeester en schepenen van 5 juli 2021 te bekrachtigen.

 

Publicatiedatum: 20/08/2021
Overzicht punten

 

12 Erediensten. Rekening 2020 kerkfabriek Sint Jozef Hoogboom.

Aan de gemeenteraad wordt voorgesteld gunstig advies te verlenen inzake de rekening 2020 van navermelde eredienstinstelling als volgt:

 

Sint Jozef (Hoogboom)

Exploitatieoverschot         5.565,29 euro

Investeringsoverschot                0,00 eurro

Totaal overschot         5.565,29 euro

Geldbeleggingen            100,94 euro

 

Publicatiedatum: 20/08/2021
Overzicht punten

 

13 Eredienstinstellingen. Budget 2022. Kennisneming.

Aan de gemeenteraad vordt gevraagd kennis te nemen van de budgetten 2021 van navermelde eredienstinstellingen:

 

Sint Jozef (Driehoek)

Geen gemeentelijke tussenkomst (hoewel in het meerjarenplan een exploitatietoelage van 8.645,00 euro voorzien was)

 

Sint Antonius Abt (Centrum)

Geen gemeentelijke tussenkomst

 

Goddelijk Kind Jezus (Bethanie)

Geen gemeentelijke tussenkomst

 

Heilige Familie (Kaart)

Exploitatietoelage 14.235,42 euro en investeringstoelage 160.000,00 euro, zoals voorzien in het goedgekeurd gewijzigd meerjarenplan.

 

Heilig Hart (Donk)

Na correctie cijfers rekening 2020 zoals vastgesteld door de gouverneur, geen exploitatietoelage (terwijl in het meerjarenplan nog 1.172,50 voorzien was) en investeringstoelage van 66.000,00 euro (zoals globaal voorzien in het meerjarenplan, maar met verschuiving van timing).

 

Publicatiedatum: 20/08/2021
Overzicht punten

 

14 Noodhulp Bad Neuenahr-Ahrweiler. Goedkeuring.

De Brasschaatse partnergemeente in Duitsland, Bad Neuenahr/Ahrweiler, is zwaar getroffen door noodweer en overstromingen.

Het is aangewezen financiële noodhulp te verlenen vanuit de gemeente. Het college van burgemeester en schepen stelt voor om een nominatieve toelage van 25.000 euro

door de gemeenteraad te laten goedkeuren en het bedrag op te nemen bij de eerstvolgende

aanpassing van het meerjarenplan.

 

Er werd een bankrekening met IBAN nummer BE51 0910 2249 7662 geopend waarop burgers

bijdragen voor Bad Neuenahr/Ahrweiler kunnen storten. Deze bijdragen worden beschouwd als een

schenking en zullen integraal worden doorgestort op de daartoe opgegeven rekening van de gemeente Bad Neuenahr/Ahrweiler. Het saldo op deze rekening bedraagt 3.780 euro op datum van 9 augustus 2021. Een update zal meegedeeld worden op de gemeenteraad van 30 augustus 2021.

 

Publicatiedatum: 20/08/2021
Overzicht punten

 

15 Onderwijs. Netoverschrijdend. Toekenning subsidie aan Tierlantijn, Olo VZW voor IBO Lange Wapper.  Schooljaar 2021-2022.  Goedkeuring.

Op 17 juli 2015 stemde de Vlaamse Regering in met de conceptnota 'leerlingenvervoer buitengewoon

onderwijs', met als doel op zoek te gaan naar alternatieven voor de lange busritten die leerlingen uit

het buitengewoon onderwijs dagelijks moeten maken.

In 2019 werd Antwerpen gekozen voor het tijdelijk pilootproject leerlingenvervoer in grootstedelijke

regio, waarin naast Antwerpen ook Brasschaat, Schilde en Schoten zijn opgenomen.

Vanuit het project zijn tijdelijk Vlaamse middelen voorzien voor de uitbouw van buitenschoolse opvang.

 

Het college van burgemeester en schepenen heef in zitting van 9 maart 2020 principieel ingestemd om, bij het wegvallen van de projectsubsidie vanuit het pilootproject leerlingenvervoer aan Tierlantijn, onderdeel van Olo vzw, jaarlijks een geraamd bedrag van 42.000,00 euro toe te kennen voor de organisatie van een buitenschools kinderopvang verbonden aan Triolo met een capaciteit van 16 plaatsen.

Met ingang van 1 september 2020 is buitenschoolse kinderopvang 'Lange Wapper' actief op de site van Olo vzw, deze is verbonden aan de school voor buitengewoon basisonderwijs Triolo.

 

Vanuit het pilootproject leerlingenveroer zal voor het schooljaar 2021-2022 slechts de helft van de subsidie, nodig voor de organisatie van de buitenschoolse kinderopvang 'Lange Wapper' worden toegekend vanuit Vlaanderen via Antwerpen. . Het is noodzakelijk voor de organisatie van de buitenschoolse kinderopvang 'Lange Wapper' om voor schoojaar 2021-2022 vanuit de gemeente een eenmalige projectsubsidie toe te kennen van 21.000 euro.

 

Aan de gemeenteraad wordt voorgesteld goedkeuring te hechten aan de afsprakennota hierrond, analoog met de afsprakennota OLO vzw-Stad Antwerpen. Voor schooljaar 2022-2023 en latere wordt een nieuw toelagereglement uitgewerkt.

 

Publicatiedatum: 20/08/2021
Overzicht punten

 

16 SVB Driehoek investeringstoelage bergruimte.  Goedkeuring.

Voor budgetjaar 2021 had SVB Driehoek toelage aangevraagd voor bouw van een berging.

In het aangepast meerjarenplan werd hiervoor in 2021 een toelage voorzien van 16.220 euro.

Door een verkeerd aantal interpretaties kan de toelage voor de bergruimte niet toegekend worden in 2021. Bij dubbelcheck van de reglementsregel dat de clubs maximum 20.000 euro toelage op 5 jaar kunnen verkrijgen, bleek dat SVB Driehoek de 20.000 euro toelage overschreden heeft en pas terug recht heeft op toelage vanaf 2022.

 

Echter, de bouwaanvraag voor de bouw van een berging is ondertussen goedgekeurd door de bouwdienst en de club heeft reeds een aannemer gecontacteerd.

Intussen heeft SVB Driehoek zijn oorspronkelijke eerste toelageaanvraag van 2021 herwerkt en een hernieuwde en bijgewerkte aanvraag ingediend voor 2022.

In zijn hernieuwde aanvraag vraagt de club een toelage van 24.497 euro (1/3de van het investeringsbedrag van 73.490 euro, dus buiten het reglement) voor het budgetjaar 2022 en ook dan pas uit te betalen. SVB zal de werken wel al in 2021 laten uitvoeren.

 

Het college van burgemeester en schepenen stelt voor om de toelage toch nog op dienstjaar 2021 vast te leggen; door het wegvallen van een andere gebudgetteerde toelage is er immers voldoende marge beschikbaar.
 

 

Publicatiedatum: 20/08/2021
Overzicht punten

 

17 Toelage aan Wijkwerking Mariaburg voor coronamaatregelen Mariaburgse feesten.

Op zondag 26 september 2021 organiseert vzw Wijkwerking Mariaburg de 34e editie van de Mariaburgse Feesten, na een jaar onderbreking door Corona-omstandigheden.

Men voorziet extra kosten door inzet van professionele security om de toegangscontrole van de Covid-paspoorten te controleren. Ook bestaat de kans dat, door schrapping of minder opkomst voor de rommelmarkt, de inkomsten zullen dalen. Bijkomend is het de vraag of evenveel mensen als bij vorige editie naar de feesten zullen komen door de mogelijk nog bestaande Covid-dreiging. Dit alles zal een financiële impact hebben op deze organisatie.

 

Wijkwerking Mariaburg is geen lid van de Cultuurraad Brasschaat en kan dus geen beroep doen op de Brasschaatse toelagereglementen.

De organisatie vraagt of het mogelijk is om een eenmalige, nominatieve toelage toe te wijzen aan de vzw Wijkwerking Mariaburg voor de organisatie van de Mariaburgse feesten, gelijk aan die van Ekeren namelijk 2.800 euro.
Deze steun geeft hen de mogelijkheid om dit evenement break-even te kunnen laten plaatsvinden.

 

Aan de gemeenteraad wordt voorgesteld hier mee in te stemmen.

 

Publicatiedatum: 20/08/2021
Overzicht punten

 

18 Raamcontract uitbreiding wifi-netwerk: access points en licenties gemeente en ocmw , GIB en basisonderwijs. Goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze.

Aan de gemeenteraad wordt gevraagd goedkeuring te hechten aan de lastvoorwaarden en gunningswijze voor het raamcontract uitbreiding wifi-netwerk: access points en licenties, bestemd voor gemeente en ocmw, waarvan een groot deel bestemd is voor het secundair onderwijs en basisonderwijs in het kader van de Digisprong.

 

Publicatiedatum: 20/08/2021
Overzicht punten

 

19 UItpas overeenkomst met KSZ.

Op 1 oktober 2021 lanceert Brasschaat samen met Schoten, Brecht, Essen, Kalmthout, Schilde, Stabroek Wijnegem en Wuustwezel de UiTPAS Van Polder tot Kempen.

De UiTPAS fungeert onder andere als een kansenpas voor mensen in armoede. Het kansentarief wordt verleend aan mensen met recht op verhoogde tegemoetkoming, mensen in schuldbemiddeling, en mensen die na sociaal onderzoek van de sociale dienst worden doorverwezen.

Met de UiTPAS met kansentarief besparen pashouders 80% bij deelname aan vrijetijdsactiviteiten van deelnemende partners.

 

Om van de UiTPAS met kansentarief een succes te maken, moet er sterk ingezet worden op toeleiding van de doelgroep ‘Mensen in armoede’ naar de UiTPAS. Dit is een vereiste van Publiq vzw om aan de UiTPAS te mogen beginnen als regio. De regionale werkgroep toeleiding, met vertegenwoordigers van de sociale diensten van alle deelnemende gemeenten, doet een aantal voorstellen om verschillende drempels weg te werken.

Een hiervan is een zeer gerichte toeleidingsactie, namelijk het versturen van een aanmeldingsbrief voor de UiTPAS naar iedereen met recht op verhoogde tegemoetkoming. De brieven zijn strikt persoonlijk. Met deze aanmeldingsbrief kan de aanvrager zijn/haar pas komen afhalen, zonder extra bewijsstukken te moeten voorleggen. Dit vergroot de discretie en verlaagt bijgevolg de drempel om een UiTPAS met kansentarief aan te kopen.

De stuurgroep van de UiTPAS, met politieke afgevaardigden uit alle deelnemende gemeenten, is principieel akkoord gegaan met het voorstel.

 

Om deze actie in de praktijk uit te voeren, vragen we eenmalig de gegevens van alle inwoners met recht op verhoogde tegemoetkoming aan de Kruispuntbank Sociale Zekerheid (KSZ). In het kader van de bescherming van persoonsgegevens, dient de aanvraag per gemeente apart te gebeuren. Ook het versturen van de brieven gebeurt in elke gemeente apart voor de inwoners van die gemeente.

Met het oog op de lancering van de UiTPAS op 1 oktober 2021, willen we deze brieven graag versturen in de tweede helft van september 2021. Hiervoor moeten we dus in augustus de gegevens opvragen bij de KSZ.

Voor deze actie rekent de KSZ eenmalig 346 euro aan. De middelen hiervoor zijn beschikbaar op het werkingsbudget van de UiTPAS.

De overeenkomst met de KSZ in het kader van de gegevensuitwisseling in het project 'geharmoniseerde sociale statuten - afgeleide rechten’ (GSS) moet per gemeente ondertekend worden door de burgemeester en algemeen directeur. De gemeenteraad moet in kennis gesteld worden van de overeenkomst.

 

Publicatiedatum: 20/08/2021
Overzicht punten

 

20 Diftar: tussentijdse evaluatie. Verhoging budget.

De inventarisatieronde binnen de implementatie van Diftar is zo goed als afgerond. Ca. 80% van de

adressen hebben na een tweede communicatieronde hun containerkeuze doorgegeven via de

containerkeuzekaart. De resterende bewoners zullen een standaard container ontvangen op basis van hun gezinsgrootte.

 

Initieel werd gesteld dat 90% van de Brasschaatse inwoners hun container zouden hergebruiken. Uit

de inventarisatieronde is echter gebleken dat maar 49% van de afvalcontainers hergebruikt zullen

worden. Dit betekent dat de resterende 51% een nieuwe container zullen moeten ontvangen.

 

De positieve trend die waargenomen wordt in bijgevoegde cijfers is dat van deze 51% zo'n 2.050 containers worden omgewisseld naar een kleinere container. Eén van de mogelijke oorzaken hiervan is de implementatie van de nieuwe PMD zak. Daarnaast is er een even groot aandeel aan aansluitpunten die nog niet over een container beschikken en momenteel gebruik maken van zakken.

 

Door het hoger dan verwacht aantal nieuwe containers, het plaatsen van stiftsokkels op oudere containermodellen en meer containers die opgehaald moeten worden (zie p. 3 bijgevoegde nota voor exact aantal), zal dit echter resulteren in hogere kosten voor de terreinwerken, de chips met stiftsokkels en het aantal te bestellen nieuwe containers.

 

Inclusief de kosten voor het ombouwen van de ophaalwagens (75.000 euro) komt dit neer op een

nieuw totaal van 558.600 euro.
 

Aan de gemeenteraad wordt gevraagd goedkeuring te hechten aan een verhoging van het investeringskrediet voor de verdere implementatie van het diftar-systeem.

 

Publicatiedatum: 20/08/2021
Overzicht punten

 

21 Principiële goedkeuring concessie voor het leveren, plaatsen en exploiteren van laadinfrastructuur.

 

Aan de gemeenteraad wordt gevraagd goedkeuring te hechten aan de ontwerptekst voor concessiebevraging betreffende het leveren, plaatsen en exploiteren van laadinfrastructuur op openbaar domein te Brasschaat.

 

Publicatiedatum: 20/08/2021
Overzicht punten

 

22 Azalealaan 2. Goedkeuring concessieovereenkomst KFC Brasschaat.

Aan de gemeenteraad wordt gevraagd goedkeuring te hechten aan de nieuwe overeenkomst voor KFC Brasschaat, die alle voorgaande en addenda vervangt.

 

Publicatiedatum: 20/08/2021
Overzicht punten

 

23 De Mortel 32. Goedkeuring overeenkomst brandweerkazerne.

Er wordt gevraagd goedkeuring te hechten aan de gebruiksovereenkomst tussen de gemeente en Brandweerzone Rand betreffende het gebruik van de kazerne aan De Mortel 32 te Brasschaat.

 

Publicatiedatum: 20/08/2021
Overzicht punten

 

24 Kapelsesteenweg 216. Goedkeuring gedeeltelijke wederoverdracht in functie van uitbreiding van de Kerk.

Aan de gemeenteraad wordt gevraagd goedkeuring te hechten aan de gedeeltelijke wederoverdracht van het perceel met kadastraal nummer 11322_E_0356_N in functie van de uitbreidingswerken aan Kerk Donk, in opdracht en ten laste van Kerkfabriek, volgens indicatief plan van Lucien Denissen, opgemaakt op 12 augustus 2021.

 

Er wordt gevraagd goedkeuring te hechten aan het verzoek om de heraanplant, verbonden aan de vergunning voor het rooien van 3 bomen, uit te laten voeren op het restperceel van de gemeente, in samenspraak met de groendienst.

 

Publicatiedatum: 20/08/2021
Overzicht punten

 

25 Eikendreef 2. Goedkeuring aanpassing erfpachtakte De Voorkempen.

Aan de gemeenteraad wordt gevraagd goedkeuring te hechten aan de ontwerpakte betreffende de gedeeltelijke beëindiging van de erfpacht aan cvba De Voorkempen H.E. te Brecht, Sociale Huisvestingsmaatschappij, voor wat betreft het gemeente-eigendom aan de Eikendreef 2 te Brasschaat, opgemaakt door notariaat De Decker, Donksesteenweg 33 te Brasschaat,

 

Publicatiedatum: 20/08/2021
Overzicht punten

 

26 Goedkeuring rekening 2020 ILV Sportregio Antwerspe Kempen.

Met het besluit van 8 mei 2007 werd goedkeuring gegeven aan de heraansluiting bij de ILV Sportregio Antwerpse Kempen en dient ieder jaar de rekening goedgekeurd te worden door de gemeenteraad.

Vanuit het college van burgemeester en schepen werden geen opmerkingen geformuleerd.

 

Aan de gemeenteraad wordt gevraagd de bijgevoegde rekening 2020 goed te keuren.

 

Publicatiedatum: 20/08/2021
Overzicht punten

 

27 Eenmalige toelage vanuit het reservefonds voor outdoor sportverenigingen die een overeenkomst hebben met een privé-eigenaar. Uitzondering Ossmi. Goedkeuring toekenning toelage.

In gemeenteraadszitting van 26 april 2021 is er goedkeuring gegeven om aan outdoor

sportverenigingen die voor hun sportaccommodatie een huurovereenkomst hebben met een privé-eigenaar voor 2021 een eenmalige toelage toe te kennen.

Deze toelage kan enkel verkregen worden op basis van de betalingsbewijzen voor huurkost en patrimoniumtaks.
 

Ossmi VV kan deze bewijzen niet voorleggen en komt daarom momenteel niet in aanmerking voor deze toelage.

Ossmi VV heeft een overeenkomst met het Sint-Michielscollege. Zij mogen de terreinen van het

college gebruiken, maar betalen hier geen huur voor. De afspraak is wel dat ze alles zelf moeten

onderhouden en dat dit in de plaats komt van de huur. OSSMI VV betaalt ook geen patrimoniumtaks.

 

Aan de gemeenteraad wordt gevraagd om Ossmi VV deze éénmalige toelage toch toe te kennen op basis van de bewezen onderhoudskosten voor het C-veld.

 

Publicatiedatum: 20/08/2021
Overzicht punten

 

28 Evenementen (dossier 21024). (N)8 van Brasschaat op 7 september 2021. Extra toelage TV-captatie en verlichting.

International Games vzw in samenwerking met BASJ bvba organiseert jaarlijks de (N)Acht van

Brasschaat. Op dinsdag 7 september is het 100 jaar geleden dat de wielerwedstrijd voor de eerste

maal heeft plaatsgevonden. In een samenwerkingsovereenkomst 2018 - 2022 van 13 juli 2018 heeft

de gemeente zicht verbonden om een nominatieve toelage te voorzien voor een bedrag van 20.000

euro voor de organisatie van deze wedstrijd. De organisatie draagt de alle overige kosten en neemt de financiële risico's. De organisatie voorziet in een TV-captatie met uitzending via facebook Radio Park, ATV Sporza (samenvatting) en webstek GVA. Het uitzenden van deze wielerwedstrijd draagt op een positieve manier bij aan het merk / zichtbaarheid Brasschaat.

 

De organisatie vraagt naar analogie van 2019 een extra toelage van 16 800 euro exclusief BTW voor de editie 2021.

 

Publicatiedatum: 20/08/2021
Overzicht punten

 

29 Toegevoegd punt op vraag van raadslid Inge Hermans over het jaarverslag Intergemeentelijk Archiefbeheer.

Op 19 augustus 2021 ontving het gemeentebestuur de vraag van Inge Hermans om namens Brasschaat2012 een punt toe te voegen aan de zitting van 30 augustus 2021 aangaande het jaarverslag Intergemeentelijk Archiefbeheer.

 

Publicatiedatum: 20/08/2021
Overzicht punten

 

30 Voordracht tot het verlenen van de titel "Ereburger van Brasschaat".

Met de instelling van de titel: “Ereburger van Brasschaat” wil het gemeentebestuur van Brasschaat personen met uitzonderlijke verdiensten ten opzichte van de gemeente erkennen en tot voorbeeld stellen. De titel geeft blijk van de bijzondere waardering die de bekroonden verdienen en versterkt hun band met de gemeente.

Alle natuurlijke personen komen in aanmerking voor toekenning van de titel. De titel kan niet worden toegekend aan rechtspersonen of feitelijke verenigingen. De titel kan ook postuum worden toegekend. Ook niet-inwoners van Brasschaat of personen met een andere nationaliteit dan de Belgische komen in aanmerking.

De voorgedragen kandidaten moeten akkoord gaan met hun nominatie als ereburger.

De titel kan maximaal één keer per jaar worden toegekend voor inwoners van Brasschaat en maximaal één keer per jaar voor niet-inwoners van Brasschaat. De titel “ereburger van Brasschaat” kan uitzonderlijk aan meerdere personen worden toegekend, indien de uitzonderlijke verdienste een collectieve of groepsprestatie betreft.

Iedere Brasschaatse burger of vereniging en elk door de gemeenteraad erkend adviesorgaan, kan een kandidaat voordragen. De voordrachten moeten uiterlijk op 30 april, aan het college van burgemeester en schepenen worden bezorgd. Als er geen enkele voordracht werd ingediend vóór 30 april, kunnen later dat jaar nog eenmalig voordrachten in overweging worden genomen.

 

De gemeenteraad zal zich in besloten zitting en bij geheime stemming over deze kandidaturen uitspreken met een twee derde meerderheid van de stemmen.

 

Publicatiedatum: 20/08/2021
Overzicht punten

 

31 Molenveld 22. Goedkeuring verkoop.

Aan de gemeenteraad wordt gevraagd in te stemmen met de verkoop van woning met adres Molenveld 22 te Brasschaat, door de eigenaar de heer Stéphane De Puydt aan de verkoopprijs van 290.000,00 euro aan mevrouw Elyne Van den Bosch, wonende aan de Kastanjedreef 2 te Kapellen.

 

Publicatiedatum: 20/08/2021