Zitting van maandag 16 december 2019

Van 20:00 uur

Locatie raadzaal, Verhoevenlei 11, 2930 Brasschaat

 

Overzicht punten

 

1 Goedkeuring notulen en zittingsverslag van de zitting van 25 november 2019.

Op 25 november 2019 vond een zitting van de raad voor maatschappelijk welzijn plaats. Aan de raad wordt verzocht het verslag goed te keuren.

 

Publicatiedatum: 06/12/2019
Overzicht punten

 

2 Verhoevenlei 11. Nieuw Gemeentehuis. Aanpassing dienstencentrumovereenkomst en huishoudelijk reglement.

Addendum bij de overeenkomst tot gebruik van het bedrijven- en dienstencentrum gelegen in het nieuw administratief centrum. Goedkeuring.

Aanpassing huishoudelijk reglement. Kennisneming.

 

Publicatiedatum: 06/12/2019
Overzicht punten

 

3 OCMW Budgetwijziging 1 - 2019. Goedkeuring.

Aan de raad wordt gevraagd goedkeuring te hechten aan budgetwijziging 2019-1 van het OCMW .

Het resultaat op kasbasis blijft positief.

 

De autofinancieringsmarge van het OCMW is negatief in 2019. Deze evenwichten worden verwerkt in het nieuwe geïntegreerde meerjarenplan 2020-2025 Gemeente en OCMW, waar de nodige evenwichten bereikt worden. Dat meerjarenplan wordt voor vaststelling/goedkeuring voorgelegd in zitting van heden.

 

Publicatiedatum: 06/12/2019
Overzicht punten

 

4 Meerjarenplan 2020-2025 Vaststelling deel OCMW.

De meerjarenplannen van de lokale besturen starten in het tweede jaar na de lokale verkiezingen, zodat de nieuwe bewindsploegen in 2019 hun strategische en financiële planning opmaken en vastleggen voor de periode van 2020 tot 2025.

 

Om een geïntegreerd sociaal beleid mogelijk te maken stellen gemeente en OCMW een gezamenlijk meerjarenplan op, dat evenwel door elk van beide raden dient vastgesteld te worden voor zijn deel (zoals dat tot uiting komt in het schema M3), waarna de gemeenteraad het deel dat werd vastgesteld door de raad voor maatschappelijk welzijn goedkeurt.

 

Aan de raad wordt gevraagd het OCMW deel van het meerjarenplan 2020-2025 vast te stellen volgens voorgelegd ontwerp.

 

Publicatiedatum: 06/12/2019
Overzicht punten

 

5 Eerstelijnszone statuten en beleidsplan.

Er werd een voorlopige zorgraad voor de eerstelijnszone opgericht die belast werd met het opstellen van de statuten en het beleidsplan voor de eerste jaren.

Karina Hans en Theo Verbist werden hierin afgevaardigd.

 

De statuten en het beleidsplan 2020-2021 worden ter goedkeuring voorgelegd.

Tevens wordt gevraagd dezelfde afgevaardigden te behouden voor de zorgraad Eerstelijnszone Noorderkempen.

 

Publicatiedatum: 06/12/2019