Zitting van maandag 16 december 2019

Van 20:00 uur

Locatie raadzaal, Verhoevenlei 11, 2930 Brasschaat

 

Aanwezig:

Tom Versompel - voorzitter

Philip Cools - waarnemend burgemeester

Adinda Van Gerven, Myriam Van Honste, Goele Fonteyn, Inez Ven, Carla Pantens, Bruno Heirman en Karina Hans - schepenen

Dirk de Kort, Dimitri Hoegaerts, Bart Brughmans, Jef Konings, André Van Mechelen, Niels de Kort, Luc Van der Schoepen, Rudi Pauwels, Lisa Buysse, Karin Willemen-Beyers, Christophe Thomas, Robrecht Eeman, Bart Thijs, Walter Vermeulen, Erwin Callens, Hedwig van Baarle, Joris Van Cauwelaert, Dieter Heughebaert, Ingeborg Hermans, Kasper Vanpoucke, Cathy Mallentjer en Ellen Somers - raadsleden

Ward Schevernels - algemeen directeur

Afwezig:

Jan Jambon en Greet Verbert - raadsleden

 

1 van 1

 

Overzicht punten

 

 

1 Goedkeuring notulen en zittingsverslag van de zitting van 25 november 2019. - GOEDGEKEURD

 

 

Beslissing

 

 

Feiten en motivering

Op 25 november 2019 vond een zitting van de raad voor maatschappelijk welzijn plaats. Aan de raad wordt verzocht het verslag goed te keuren.

 

Juridisch kader

Artikel 32 van het decreet lokaal bestuur.

 

BESLUIT eenparig:

 

Art.1.- De notulen en het zittingsverslag van de zitting van 25 november2019 worden goedgekeurd.

 

 

Publicatiedatum: 03/02/2020
Overzicht punten

 

 

2 Verhoevenlei 11. Nieuw Gemeentehuis. Aanpassing dienstencentrumovereenkomst en huishoudelijk reglement. - GOEDGEKEURD

 

 

Beslissing

 

 

Feiten en motivering

Bij besluit van de raad voor maatschappelijk welzijn van 27 juni 2018 werd goedkeuring verleend aan de overeenkomst tot gebruik van het bedrijven- en dienstencentrum in het nieuw administratief centrum, gelegen te Brasschaat, Verhoevenlei 11. Dit dienstencentrum wordt uitgebaat door het Autonoom Gemeentebedrijf Brasschaat en naast het OCMW zijn ook gemeente, EVA sport vzw en EVA cultuur vzw aldaar gehuisvest.

De in de overeenkomst aan de diverse gebruikers toegewezen m² waren gebaseerd op de oorspronkelijke plannen voor invulling van het nieuw administratief centrum, maar stemmen na ingebruikname niet meer overeen met de actuele situatie. In dat verband dringt er zich dan ook een aanpassing van de dienstencentrumovereenkomst op.

Daarnaast dient ook de basisvergoeding die aan de onderscheiden gebruikers wordt aangerekend voor het aangeboden dienstenpakket te worden aangepast. De ruling afgesloten met de BTW-administratie voorziet immers dat deze basisvergoeding minimaal kostendekkend moet zijn. Op het ogenblik van het afsluiten van de dienstencentrumovereenkomsten was er nog geen volledig overzicht van de totale oprichtingskosten van het gebouw en de precieze exploitatiekosten. Aangezien daar naanderhalf jaar exploitatie meer duidelijkheid over bestaat, dient de vergoeding te worden bijgesteld.

Naast de bestaande dienstencentrumovereenkomsten wenst het Autonoom Gemeentebedrijf Brasschaat ook bijkomende overeenkomsten af te sluiten met externe partijen (VDAB, Vonak, FOD Pensioenen, FOD Sociale Zekerheid en Bureau voor Belgische Zaken van de Sociale Verzekeringsbank) voor het gebruik van vergaderruimte / themabalie. In dat verband dringt er zich eveneens een aanpassing van het bestaande huishoudelijk reglement op.

 

 

Juridisch kader

Artikel 77 en 78 van het decreet lokaal bestuur.

 

Adviezen

Nvt.

 

Financiële gevolgen

Het OCMW zal voor de diensten van het basispakket een vaste maandelijkse basisvergoeding betalen aan het AGB van 27,50 euro per m² exclusief btw of 33,275 euro per m² inclusief btw.

 

Het totale bedrag van de vaste maandelijkse Basisvergoeding (voor 246 m² gebruikte oppervlakte) bedraagt 6.765 euro exclusief btw of 8.185,65 euro inclusief btw.

 

BESLUIT eenparig:

 

Art.1.- De raad voor maatschappelijk welzijn verleent goedkeuring aan het addendum bij de dienstencentrumovereenkomst dd. 29 juni 2018 met tekst als volgt:

 

OVEREENKOMST TOT GEBRUIK VAN HET BEDRIJVEN- EN DIENSTENCENTRUM GELEGEN IN HET NIEUW ADMINISTRATIEF CENTRUM

ADDENDUM

 

TUSSEN

 

Het Autonoom Gemeentebedrijf Brasschaat, met zetel te Bredabaan 182, 2930 Brasschaat, opgericht bij Besluit van de Gemeenteraad van gemeente Brasschaat dd. 28 april 2005 en rechtspersoonlijkheid verkregen ingevolge de goedkeuring door de oprichting door de Vlaamse Minister van Binnenlandse aangelegenheden dd. 19 augustus 2005, hier vertegenwoordigd door de Raad van Bestuur, voor wie optreden Mevrouw Myriam Van Honste, voorzitter van de Raad van Bestuur en mevrouw Goele Fonteyn, Bestuurder bij de Raad van Bestuur.

 

Hierna genoemd de “Uitbater”, enerzijds,

 

EN

 

Het Openbaar Centrum Voor Maatschappelijk Welzijn van Brasschaat, afgekort OCMW Brasschaat, met ondernemingsnummer BE 0212.243.423 , met maatschappelijke zetel te Verhoevenlei 11, 2930 Brasschaat, vertegenwoordigd door het College van Burgemeester en Schepenen, voor wie optreden, Karina Hans, Voorzitter en de heer Ward Schevernels, algemeen directeur, beiden handelend in uitvoering van het besluit van de raad voor maatschappelijk welzijn d.d. 16 december 2019.

 

Hierna genoemd de “Gebruiker”, anderzijds,

 

Hierna gezamenlijk de “Partijen” en ieder afzonderlijk een “Partij”.

 

VOORAFGAANDELIJKE UITEENZETTING:

 

Op 29 juni 2018 ondertekenden partijen de overeenkomst tot gebruik van het bedrijven- en dienstencentrum gelegen in het nieuw administratief centrum gelegen te 2930 Brasschaat, aan de Verhoevenlei 11.

 

De in de overeenkomst aan de gebruiker toegewezen m² waren gebaseerd op de oorspronkelijke plannen voor invulling van het nieuw administratief centrum, maar stemmen na ingebruikname niet meer overeen met de werkelijke actuele situatie.

In dat verband dringt er zich dan ook een aanpassing van artikel 1 van de bijzondere voorwaarden van de dienstencentrumovereenkomst op.

 

Daarnaast dient ook de basisvergoeding die aan de Gebruiker wordt aangerekend voor het aangeboden dienstenpakket te worden aangepast. Op het ogenblik van afsluiten van de dienstencentrumovereenkomst  had de Uitbater nog geen volledig overzicht van de totale oprichtingskosten van het gebouw en de precieze exploitatiekosten.

Aangezien daar thans, na anderhalf jaar exploitatie meer duidelijkheid over bestaat, wordt de basisvergoeding zoals vastgesteld in artikel 4 van de bijzondere voorwaarden (bijlage 2 bij de dienstencentrumovereenkomst) bijgesteld, dit overeenkomstig artikel 4.4 van de dienstencentrumovereenkomst (artikel betreffende prijsherzieningsclausule)

 

 

WORDT OVEREENGEKOMEN ALS VOLGT:

 

Artikel 1

 

Artikel 1 in van de bijzondere voorwaarden van de dienstencentrumovereenkomst van 29 juni 2018 wordt aangepast als volgt:

 

De totale oppervlakte van kantoorruimte die ter beschikking gesteld wordt van de Gebruiker is 246 m².

 

Artikel 2

 

Artikel 4 van de bijzondere voorwaarden van de dienstencentrumovereenkomst van 29 juni 2018 wordt aangepast als volgt:

 

De Gebruiker zal vanaf 1 januari 2020 voor de Diensten van het Basispakket een vaste maandelijkse Basisvergoeding betalen van 27,5 euro per m² exclusief btw of 33,275 euro per m² inclusief btw.

 

Het totale bedrag van de maandelijkse Basisvergoeding bedraagt voor de Gebruiker

6.765  euro exclusief btw of 8.185,65 euro inclusief btw.

 

Voor zover er in onderhavig addendum niet uitdrukkelijk wordt van afgeweken, blijven de overige bepalingen van dienstencentrumovereenkomst van 29 juni 2018, inclusief deze van haar bijzondere voorwaarden, onverminderd van toepassing.

 

Opgemaakt te Brasschaat, op 16 december 2019, in twee origineel geparafeerde en ondertekende exemplaren, waarvan zowel Uitbater als Gebruiker verklaren er één van te hebben ontvangen.

 

Voor De Uitbater,Voor de Gebruiker,

 

 

Myriam Van HonsteKarina Hans

 

Goele FonteynWard Schevernels

 

 

 Art.2.- De raad voor maatschappelijk welzijn neemt kennis van de aanpassingen van het huishoudelijk reglement met tekst als volgt:

 

 

BIJLAGE 3: HUISHOUDELIJK REGLEMENT

NIEUW ADMINISTRATIEF CENTRUM - BEDRIJVENCENTRUM

 

I.TOEPASSINGSGEBIED

 

Dit huishoudelijk reglement is bestemd voor de Uitbater en de Gebruikers van het Bedrijvencentrum (hierna “Gebruiker(s) Bedrijvencentrum”), alsook ten aanzien van de gebruikers  van de gemeenschappelijke vergaderruimten of themabalies die geen gebruik maken van het Bedrijvencentrum (hierna “Gebruiker(s) vergaderruimten / themabalies”) (hierna samen de “Gebruiker(s)”) en is van dwingende aard voor alle voormelde personen evenals voor hun rechthebbenden.

 

Dit reglement kan door de Uitbater worden gewijzigd. De wijzigingen moeten zo vlug mogelijk ter kennis van de Gebruikers gebracht worden en zullen één maand na de betekening ervan door de Uitbater aan de Gebruiker van kracht worden. De wijzigingen worden chronologisch geregistreerd in het beheersregister, gehouden door de Uitbater, zodat dit huishoudelijk reglement en alle wijzigingen erin aangebracht, in één enkel document vervat zijn. Het beheersregister kan te allen tijde geraadpleegd worden door de Gebruikers.

 

Iedere nieuwe geïnteresseerde, door het enkele feit eigenaar te zijn geworden van een deel van het Bedrijvencentrum of Gebruiker van de diensten of zijn rechthebbenden, treedt in de rechten en verplichtingen voortvloeiende uit de bepalingen van onderhavig intern reglement. Hij of zijn rechthebbende(n) zal/zullen ertoe gehouden zijn deze bepalingen na te leven. Het bestaan van een beheersregister dient hem medegedeeld te worden en hij wordt ook uitgenodigd kennis van te nemen.

 

Dit huishoudelijke reglement bevat de regels en procedures die het gebruik van de lokalen regelen, de wederzijdse plichten van de Gebruikers onderling en die van de Gebruikers tegenover de Uitbater.

 

Deze regels hebben tot doel iedere bezetter het vredige genot van zijn rechten en het handhaven van de goede reputatie en de standing van het Bedrijvencentrum, te verzekeren. De ruimten moeten gebruikt worden zoals het "een goede huisvader" betaamt.

 

In de veronderstelling dat één of meerdere bepalingen van onderhavig reglement niet overeenstemmen met de overeenkomsten afgesloten met de Gebruikers, zullen deze laatsten voorrang hebben op dit reglement.

 

II.REGELS BETREFFENDE HET GEBRUIK

 

Artikel 1

 

Geen enkele reclame, bord, teken, vlag, kader, affiche of opschrift, mast, radio- of televisieantenne op of in de nabije omgeving van het Bedrijvencentrum of enig ander voorwerp dat van buitenaf zichtbaar is, mag de esthetische eenheid van het Bedrijvencentrum verstoren. De plaatsing van dergelijke voorwerpen vereist de voorafgaande en schriftelijke goedkeuring van de Uitbater, die een eventuele weigering niet dient te motiveren.  In voorkomend geval zal de Uitbater het materiaal, de afmetingen, de stijl en de plaats kunnen vastleggen.

 

Elke plaatsing van display of reclamemateriaal in de gemeenschappelijke ruimten van het Bedrijvencentrum vereisen de voorafgaande en schriftelijke toestemming van de Uitbater.

 

Artikel 2

 

Het opschrift van de naam van de Gebruiker Bedrijvencentrum wordt gereglementeerd door de Uitbater. Een naamplaat mag op elke verdieping op de inkomdeur van de Gebruikers Bedrijvencentrum of ernaast geplaatst worden (naar keuze van de Gebruiker Bedrijvencentrum) en tevens in de liften en gemeenschappelijke gangen op elke verdieping. Deze naamplaten zullen de naam en eventueel een korte beschrijving van de activiteiten van de Gebruiker Bedrijvencentrum vermelden. Tevens zal een overzichtsbord in de inkomhal op het gelijkvloers worden voorzien met hierop de namen, de activiteiten en de verdiepingen waar de Gebruikers Bedrijvencentrum zich bevinden.

 

Teneinde de uniformiteit en het professionele imago van het Bedrijvencentrum te garanderen, beslist de Uitbater over het materiaal, de afmetingen, het type en de opschriften van de naamplaten, alsook over de plaats waar ze worden aangebracht. Het maken en plaatsen van de platen wordt uitgevoerd door de Uitbater op kosten van de Gebruiker Bedrijvencentrum.

 

Bij gebruik van de gemeenschappelijke vergaderruimten of themabalies door Gebruikers vergaderruimten / themabalies zal de Uitbater waar zij dit gepast vindt voorzien in een tijdelijk opschrift en de nodige bewegwijzering als deel van het onthaal. Het is de Gebruikers vergaderruimten / themabalies niet toegestaan om zelf enige opschriften aan te brengen in het gebouw.

 

Artikel 3

 

Voor het onthaal van de bezoekers van de Gebruiker(s) Bedrijvencentrum en voor het onthaal van de Gebruiker(s) vergaderruimten / themabalies en hun bezoekers is de centrale onthaalbalie op de gelijkvloerse verdieping elke Werkdag bemand door Nederlandstalig en behoorlijk daartoe opgeleid personeel gedurende de openingsuren, te weten:

 

Maandag: 08.00h-16.00h

Dinsdag: 09.00h-13.00h

Woensdag: 09.00h-16.00h

Donderdag: 13.00h-19.30h

Vrijdag: 09.00h-13.00h

 

Totaal aanbod onthaalfunctie: 29,5 uur/week

 

Het gebouw wordt uitgerust met een aanbelsysteem gekoppeld aan de telefoniecentrale zodat bezoekers buiten deze uren kunnen worden toegelaten.  Van de Gebruiker Bedrijvencentrum wordt verwacht dat hij in dit geval zelf zorgt voor het binnenlaten en buitenlaten van de bezoekers. Bij het gebruik buiten voorvermelde openingsuren door Gebruikers vergaderruimten / themabalies voorziet de Uitbater in een permanentie van personeel dat instaat voor het onthaal en de ontgrendeling en vergrendeling van de betrokken ruimten.

 

Voor de telefonische bereikbaarheid is voorzien in een Klant Contact Centrum dat elke werkdag is bemand door Nederlandstalig en behoorlijk daartoe opgeleid personeel gedurende de contacturen, te weten:

 

Maandag: 08.00h-16.00h

Dinsdag: 09.00h-16.00h

Woensdag: 09.00h-16.00h

Donderdag: 13.00h-19.30h

Vrijdag: 09.00h-16.00h

 

Totaal aanbod Klant Contact Centrum: 35,5 uur/week

 

Het bedrijvencentrum zal jaarlijks gesloten zijn op de wettelijke en aanvullende feest –en verlofdagen.  Deze lijst zal jaarlijks voorafgaand aan de Gebruikers Bedrijvencentrum worden meegedeeld. 

 

Artikel 4

 

Het in ontvangst nemen en het sorteren van de post(pakketten) bestemd voor de Gebruikers Bedrijvencentrum zal door de Uitbater verzorgd worden. De post wordt door de Uitbater gedeponeerd in de postbus van de Gebruiker Bedrijvencentrum. De Uitbater dient de briefwisseling van de Gebruiker Bedrijvencentrum steeds vertrouwelijk te behandelen en mag deze geenszins openen.  De Gebruiker Bedrijvencentrum ziet af van elk verhaal tegen de Uitbater in geval de post gebeurlijk niet of verkeerdelijk uitgedeeld wordt. Daarnaast zorgt de Uitbater voor de frankering van de uitgaande post van de Gebruiker Bedrijvencentrum.  Bij aangetekende zendingen zal de Uitbater de aangeduide contactpersoon van de Gebruiker Bedrijvencentrum oproepen. Indien de aangeduide contactpersoon niet aanwezig is, zal de aangetekende zending niet ontvangen worden. Hiervan kan afgeweken worden als de Uitbater een afzonderlijk mandaat ontvangt voor de aanname van aangetekende zendingen. Dit mandaat wordt vastgelegd in een afzonderlijke procedure.

 

Tijdens de contacturen vermeld in artikel 3 is in een gepersonaliseerd telefonisch antwoord voorzien door het onthaalpersoneel in naam van de Gebruiker Bedrijvencentrum. Bij afwezigheid van de Gebruiker Bedrijvencentrum zal de korte inhoud van elke telefonische oproep (t.t.z. naam oproeper, naam van de Gebruiker Bedrijvencentrum, telefoonnummer en een zeer kort bericht) op een lijst worden genoteerd en via post, e-mail, fax of telefoon meegedeeld worden.

 

Artikel 5

 

De toegang tot de gemeenschappelijke en private ruimten worden verkregen via een badge (elektronische toegangskaart) en een badgelezer.

 

Door het gebruik van deze badgelezer worden codes opgeslagen door het beheerssysteem van het Bedrijvencentrum die de Gebruiker Bedrijvencentrum kunnen identificeren. Deze codes worden ten minste 48 uur opgeslagen. Bij diefstal, inbraak, brand of vandalisme op het terrein kunnen deze codes met bijhorende identificatie van de Gebruiker Bedrijvencentrum vrijgegeven worden aan de bevoegde politiediensten.

 

Elke Gebruiker Bedrijvencentrum heeft recht op maximaal 2 badges per werkplek voor de toegang tot het Bedrijvencentrum en tot zijn kantoren, middels de betaling van een borgsom van EUR 10 euro per badge.  Elke bijkomende badge zal bij de Uitbater besteld moeten worden en is ten laste van de Gebruiker Bedrijvencentrum (incl. te betalen borgsom per badge).

 

Bij het einde van de dienstencentrumovereenkomst zullen alle badges aan de Uitbater moeten worden teruggegeven, waarna de terugbetaling van de borgsom zal gebeuren.  Bij verlies van de badges moeten de Gebruikers Bedrijvencentrum zo spoedig mogelijk de Uitbater hiervan op de hoogte stellen, zonder dat de Uitbater hiervoor enige aansprakelijkheid zal kunnen oplopen. De Uitbater zal onmiddellijk de verloren badge desactiveren ofwel het slot van de deur vervangen. De Uitbater zal een nieuwe badge en één of meerdere sleutels (laten) aanmaken tegen betaling.

 

Elke Gebruiker Bedrijvencentrum is ertoe gehouden zich bij de Uitbater te informeren aangaande het slotsysteem of de eventuele toegangscontrole dat in zijn kantoren gebruikt wordt. Het is de Gebruiker Bedrijvencentrum verboden om een of meer badgelezers te plaatsen of te vervangen en/of een of meerdere sleutels en/of toegangskaarten te kopiëren zonder voorafgaandelijk de Uitbater te verwittigen.

 

Bij gebruik van de gemeenschappelijke vergaderruimten of themabalies door Gebruikers vergaderruimten / themabalies is het de Uitbater die toegang verleent aan de Gebruikers vergaderruimten /.

 

Artikel 6

 

Voor het Bedrijvencentrum zal een evacuatieplan opgesteld worden door de Uitbater.  Gebruikers en de bezoekers van het Bedrijvencentrum dienen zich steeds naar dit plan te schikken.

 

Artikel 7

 

De Gebruikers moeten de Uitbater vrije toegang verlenen tot de gebruikte lokalen, ongeacht het feit of ze bezet zijn of niet, zodat ze zich rekenschap kunnen geven van de staat waarin de ruimten zich bevinden en van het feit dat alle maatregelen in het gemeenschappelijke belang werden genomen. Zij moeten eveneens, zonder enige schadevergoeding, toegang verlenen tot de gebruikte lokalen aan de architecten, aannemers, arbeiders die herstellingen of werken uitvoeren aan de gemeenschappelijke delen van het Bedrijvencentrum, met dien verstande dat die werken moeten worden uitgevoerd tegen een normale snelheid. Ze moeten eveneens toegang verlenen tot hun lokalen voor onderhoud, herstelling en schoonmaak of andere prestaties uitgevoerd in het gemeenschappelijke belang, zoals de prestaties die worden uitgevoerd op de klimaatregelingleidingen, de elektriciteitstellers, de loodgieterijinstallaties.

 

Artikel 8

 

De Uitbater verzorgt (de organisatie van) het onderhoud van het hele Bedrijvencentrum (inclusief de ramen en glazen deuren, de gemeenschappelijke en privatieve delen, evenals de ondergrondse parking) en het goed functioneren van de installaties en uitrustingen.

 

Artikel 9

 

De Uitbater staat in voor de ophaling en verwijdering van het afval dat geproduceerd wordt in het Bedrijvencentrum. De Uitbater stelt op verschillende plaatsen in de gemeenschappelijke en privatieve ruimten vuilbakken ter beschikking voor ‘papier/karton’, ‘restafval’, ‘PMD’ (plastiek, metaalverpakking, drankkartons ) en ‘GFT’ ( groenten, fruit, tuin ). De Gebruikers moeten de scheiding van de afvalstromen respecteren. De Gebruikers mogen geenszins afval van buiten het Bedrijvencentrum deponeren in de vuilbakken van het Bedrijvencentrum.

 

Artikel 10

 

Het is verboden om in de ter beschikking gestelde lokalen onwettige of immorele activiteiten uit te oefenen die van dien aard zouden zijn enig ongemak aan de andere Gebruikers te veroorzaken, of de goede naam en standing van het Bedrijvencentrum zouden kunnen aantasten.

 

Artikel 11

 

Het is de Gebruikers verboden om in de ter beschikking gestelde lokalen voor om het even welke reden over te gaan tot openbare verkopen van roerende goederen.

 

Artikel 12

 

De gemeenschappelijke ruimten moeten te allen tijde volledig en vrij toegankelijk zijn. De Gebruikers mogen de ingangen, gangen, overlopen, trappen en andere gemeenschappelijke delen van het Bedrijvencentrum niet met enig voorwerp versperren of laten versperren door personen voor wie hij verantwoordelijk is. Tevens moet de toegang tot alle nooduitgangen, brandtrappen of ander brandbestrijdingsmateriaal te allen tijde worden gevrijwaard.

 

Artikel 13

 

Teneinde het rustige genot van de Gebruikers niet te verstoren, moeten de Gebruikers zich onthouden van overdreven of abnormaal lawaai veroorzaakt door het gebruik van muziekinstrumenten, elektrische huishoudapparaten, bureaumateriaal of enig ander technisch materiaal dat door de andere Gebruikers als storend ervaren zou worden.  Bovendien moeten de Gebruikers erop letten geen geuren te verspreiden die de andere Gebruikers zouden kunnen hinderen.

 

Indien er gebruik gemaakt wordt van elektrische en/of elektronische toestellen die storingen veroorzaken, zullen deze voorzien moeten zijn van systemen die zulke storingen aanzienlijk verminderen opdat de ontvangst van radiocommunicatie en/of het gebruik van elektronische toestellen door derden niet zou worden verstoord. Elektrische toestellen kunnen enkel in de ter beschikking gestelde lokalen worden gebruikt in zoverre hun vermogen compatibel is met het aanwezige elektriciteitsbevoorradingsnetwerk.

 

Het is verboden eender welke motorisch aangedreven toestel in de privatieve delen te installeren, met uitzondering van kleine motoren voor het activeren van huishoud- of bureautoestellen. In ieder geval mogen deze motoren en machines geen storende vibraties voor de andere Gebruikers veroorzaken. De Gebruikers moeten erop toezien dat degenen waarvoor ze verantwoor
delijk zijn, zich eveneens aan deze bepaling houden.

 

Zware toestellen met een krachtige motor mogen slechts mits het voorafgaande en schriftelijke akkoord van de Uitbater worden geïnstalleerd en nadat eventueel passende maatregelen werden genomen inzake geluidsdemping, luchtkoeling of ter versterking van het elektrisch vermogen.

 

Het is verboden in het Bedrijvencentrum enig product of substantie (gas, vloeibaar of vast) van gevaarlijke, ontvlambare, explosieve, toxische, ongezonde aard of die van aard zijn onaangename geuren te verspreiden, op te slaan, met uitzondering van de stoffen die tot de normale activiteiten van de Gebruiker behoren en waarvoor geen vergunningsplicht of enige andere toelatingsplicht bestaat.

 

De Gebruikers mogen geen dieren in het Bedrijvencentrum binnenbrengen.

 

Artikel 14

 

Het is de Gebruiker Bedrijvencentrum niet toegelaten in de privatieve lokalen eigen meubels te plaatsen of wezenlijke wijzigingen uit te voeren zoals schilderen, (her)behangen en verbouwen.

 

Andere voorwerpen en roerende goederen, specifiek voor de activiteiten van de Gebruiker, mogen zelf door de Gebruiker Bedrijvencentrum in de privatieve lokalen worden geplaatst.

 

Enkel niet wezenlijke wijzigingen aan de privatieve lokalen mogen zelf door de Gebruiker Bedrijvencentrum worden uitgevoerd na schriftelijk akkoord van de Uitbater. Deze werken moeten door de Gebruiker Bedrijvencentrum worden uitgevoerd volgens de regels van de kunst en in perfecte staat van onderhoud worden gehouden zodat de integriteit van het Bedrijvencentrum en de goede werking van de technische installaties in geen geval aangetast worden.

 

Alle werken die de Gebruiker Bedrijvencentrum in de privatieve lokalen zou kunnen laten uitvoeren, mogen geen bron van nadeel of ongemak zijn voor de andere Gebruikers en evenmin de soliditeit, de hygiëne en de veiligheid van het Bedrijvencentrum schaden.

 

Het is de Gebruiker vergaderruimten / themabalies niet toegestaan om eigen voorwerpen of roerende goederen in de vergaderruimten of themabalies te plaatsen zonder uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van de Uitbater.

 

Artikel 15

 

Elke intrekking, verhuizing van roerende voorwerpen door de Gebruiker Bedrijvencentrum mag enkel tijdens de uren en dagen waarvoor de Uitbater zijn goedkeuring heeft gegeven, waarbij de Uitbater een lift zal voorbehouden. Deze lift zal door de Gebruiker Bedrijvencentrum van passende bescherming voorzien worden. Voor het verplaatsen van te zware of te volumineuze voorwerpen mag de Uitbater het transport per lift evenwel te allen tijde zonder enig verhaal weigeren.

 

Elke beschadiging aan de gemeenschappelijke delen van het Bedrijvencentrum ingevolge voormelde intrekking of verhuis, zal ten laste van de Gebruiker Bedrijvencentrum zijn die deze transporten heeft doen uitvoeren. In elk geval en zonder uitzondering, nemen de Gebruikers Bedrijvencentrum alle kosten die nodig zijn voor hun intrek of voor het binnenbrengen van voorwerpen of goederen in het Bedrijvencentrum volledig voor eigen rekening.

 

Artikel 16

 

Het is de Gebruikers niet toegelaten de liften boven hun toegelaten maximumcapaciteit te belasten. De Gebruikers moeten de in de liften uitgehangen voorschriften respecteren. De Uitbater kan niet aansprakelijk worden gesteld voor gebeurlijke ongevallen.

 

Artikel 17

 

De Uitbater houdt een kopie van alle lopende dienstenovereenkomsten, alsook een lijst waarop voor elk bedrijf de naam, het adres en het telefoonnummer staat van één of meerdere van de bestuurder(s) die in geval van nood bereikt kan worden wanneer de kantoren tijdens de verlofperiodes niet bezet zijn. De Gebruiker Bedrijvencentrum is gehouden de Uitbater die informatie te verstrekken in de maand waarin hij voor het eerst de lokalen betrekt, zelfs zonder een formele vraag naar die gegevens.

 

De Uitbater zal eveneens een dubbel van de sleutels en/of badges mogen bijhouden voor de toegang tot de ter beschikking gestelde lokalen: hij zal deze evenwel enkel mogen gebruiken na voorafgaande verwittiging. In geval van uiterste hoogdringendheid, zelfs in afwezigheid van de vertegenwoordiger van de Gebruikers Bedrijvencentrum, zal de Uitbater de lokalen mogen betreden en alle noodzakelijke maatregelen mogen treffen. Hij zal de Gebruiker Bedrijvencentrum evenwel binnen de kortste termijnen over deze tussenkomst moeten informeren.

 

Artikel 18

 

Op de gelijkvloerse verdieping bevinden zich 11 gemeenschappelijke vergaderruimten (d.i. 1 grote vergaderzaal, 1 kleine vergaderzaal en 9 kleinere gesprekslokalen).

 

Deze vergaderruimten kunnen door de Gebruikers worden gereserveerd. De Gebruikers vergaderruimten / themabalies kunnen naast de vergaderruimten ook themabalies reserveren. De reservering voor gebruik door een Gebruiker gebeurt volgens het principe “wie eerst komt, eerst maalt”.

 

De gebruiker kan een vergaderruimte of themabalie reserveren voor eenmalig/occasioneel gebruik of regelmatig gebruik. Er is sprake van regelmatig gebruik als een gebruiker wil reserveren met een periodiciteit waarbij de betrokken vergaderruimte of themabalie minstens 10 x op jaarbasis maal wordt gebruikt.

 

Indien de Gebruiker regelmatig gebruik wenst te maken van een vergaderruimte of themabalie, dient de aanvraag jaarlijks vóór 1 november plaats te vinden aan het centraal onthaal van het Bedrijvencentrum.

 

Rekening houdend met de datum van indiening van de aanvraag, zal gedurende de maand december de definitieve gebruikskalender voor het volgende jaar worden opgesteld. Niet tijdig ingediende aanvragen zullen worden ingewilligd voor zover de bezetting dit toelaat.

 

Indien een Gebruiker occassioneel of éénmalig gebruik wenst te maken van een vergaderruimte of themabalie kan de beschikbaarheid opgevraagd worden aan het centraal onthaal van het Bedrijvencentrum of kan dit via het zaalreservatiesysteem worden vastgelegd. De reservering van de vergaderruimten of themabalie gebeurt via dezelfde kanalen.

 

Bij reservatie dient de Gebruiker zijn keuze van vergaderruimte of themabalie mee te delen. De grote en de kleine vergaderzaal kunnen samen worden gebruikt. De Uitbater behoudt zich evenwel het recht voor om een andere ruimte toe te wijzen aan de Gebruiker. De Uitbater bevestigt de Gebruiker Bedrijvencentrum hetzij mondeling bij de aanvraag aan de balie, hetzij digitaal in real-time via het zaalreservatiesysteem. De reservering door de Gebruiker vergaderruimte / themabalie is pas definitief bij ontvangst van schriftelijke bevestiging van de Uitbater.

 

De vergaderruimten of themabalies kunnen per uur of per halve dag gereserveerd worden.

 

Buiten de Kantooruren dient een vergaderruimte of themabalie voor occassioneel of éénmalig gebruik minstens 3 Werkdagen op voorhand te worden gereserveerd door de Gebruiker.

 

De Gebruikers Bedrijvencentrum kunnen bij reservering de sleutel/badge van de toegewezen vergaderruimte voor aanvang van de vergadering afhalen aan het centraal onthaal. De Gebruikers vergaderruimten / themabalies melden zich op de dag van gebruik aan bij de centrale onthaalbalie. Dit geldt ook voor onthaal buiten de Kantooruren daar de Uitbater dan in permanentie zal voorzien. De Uitbater begeleidt de Gebruiker vergaderruimten / themabalies naar de betrokken vergaderruimte of themabalie en geeft de Gebruiker vergaderruimten / themabalies de nodige toelichting omtrent het gebruik van de uitrusting voorzien in de ruimte. De vergaderruimte of themabalie wordt steeds ontgrendeld en vergrendeld door de Uitbater.

 

Elk uur dat de vergaderruimte op verzoek van de Gebruiker Bedrijvencentrum gereserveerd is voor die Gebruiker Bedrijvencentrum, zal beschouwd worden als een gebruikt uur en zal aan die Gebruiker Bedrijvencentrum aangerekend worden, hetzij door dit gebruikt uur in mindering te brengen van de Basisuren waarover de Gebruiker Bedrijvencentrum beschikt in zijn Basispakket, hetzij voor zover de Gebruiker Bedrijvencentrum onvoldoende ongebruikte Basisuren heeft aan het einde van de kalendermaand, door dit gebruikt uur afzonderlijk aan te rekenen aan de Gebruiker Bedrijvencentrum als een Bijkomende Dienst.

 

Annulering van reservaties dient minstens 1 Werkdag op voorhand te gebeuren bij het centraal onthaal. Bij latere annulering of bij het niet komen opdagen wordt de volledige som aangerekend of voor de Gebruiker Bedrijvencentrum naargelang het geval verrekend met de Basisuren.

 

Na afloop van de reservering moet de vergaderruimte onmiddellijk worden vrijgegeven. De sleutel/badge wordt onmiddellijk terug bezorgd door de Gebruiker Bedrijvencentrum aan de centrale onthaalbalie. De Gebruiker is verantwoordelijk om de vergaderruimte in onberispelijke staat achter te laten.

 

Artikel 19

 

De Gebruikers Bedrijvencentrum hebben vrije toegang tot de centraal gelegen gemeenschappelijke ruimten op elke verdieping die met een fax-, kopieer- en printapparaat zijn uitgerust. Deze apparaten zullen centraal via het geautomatiseerd systeem beheerd worden zodat identificatie van de Gebruiker Bedrijvencentrum steeds mogelijk is. Het effectieve verbruik van het kopieer-en printapparaat wordt apart aangerekend via het badgesysteem als een Bijkomende Dienst.

 

Het gebruik van de centraal gelegen gemeenschappelijke ruimten op elke verdieping en de toestellen vallen steeds onder de verantwoordelijkheid van de Gebruiker Bedrijvencentrum en mogen enkel gebruikt worden voor handelingen die rechtstreeks betrekking hebben met de activiteiten van de Gebruiker Bedrijvencentrum.

 

Gebruikers vergaderruimten / themabalies dienen zich te richten tot de centrale onthaalbalie indien zij bijkomend gebruik wensen te maken van deze faciliteiten tegen een aparte vergoeding.

 

Artikel 20

 

De Gebruikers en hun rechthebbenden kunnen vrij gebruik maken van de ontvangst- en ontspanningsruimte van het Bedrijvencentrum en kunnen zichzelf bedienen van koffie of thee in de koffiepunten/theepunten die zijn voorzien op elke verdieping.

 

Artikel 21

 

In de ondergrondse verdieping (-1) bevindt zich een archiefruimte. De archiefruimte kan vrij worden gebruikt door de Gebruikers Bedrijvencentrum.

 

De archiefruimte is afgesloten. De toegang tot de archiefruimte wordt verkregen via een badge (elektronische toegangskaart) en een badgelezer.

 

De Gebruikers Bedrijvencentrum kunnen beschikken over een vast aantal archiefkasten binnen de archiefruimte. Het aantal archiefkasten waarover iedere Gebruiker Bedrijvencentrum kan beschikken wordt bepaald volgens het aandeel van de Gebruiker Bedrijvencentrum in de privatieve kantoorruimten.

 

De archiefkasten kunnen worden afgesloten met een sleutel die aan de Gebruiker Bedrijvencentrum zullen worden overhandigd bij het afsluiten van de Overeenkomst. De Gebruiker Bedrijvencentrum bewaart de sleutel.

 

De Gebruiker Bedrijvencentrum is verantwoordelijk voor het uithalen en terugplaatsen van de bescheiden en het afsluiten van de archiefkasten.

 

Het gebruik van de archiefruimte is standaard inbegrepen in het Basispakket.

 

Artikel 22

 

Op de gelijkvloerse verdieping bevindt zich een onthaalruimte (incl. publiek toegankelijke wifi-ruimte). Deze ruimte mag vrij gebruikt worden door de Gebruikers en hun bezoekers. In de onthaalruimte bevinden zich informatiestanden die op aanvraag van de Gebruiker en na goedkeuring van de Uitbater kunnen worden geplaatst in deze ruimte. De wifi-ruimte verschaft gratis toegang tot het internet. De wifi-ruimte is tevens voorzien van een computer met gratis toegang tot het internet. De internettoegang mag niet gebruikt worden voor immorele of onwettige doeleinden of het downloaden van betalende producten.

 

Artikel 23

 

De Gebruikers en bezoekers van het Bedrijvencentrum kunnen het gemeenschappelijk sanitair op de verschillende verdiepingen vrij gebruiken. Het hygiënisch materiaal staat ter beschikking voor het gebruik ter plaatse. Het is evenwel verboden om hygiënisch materiaal te ontvreemden

 

Artikel 24

 

In het hele gebouw geldt een strikt rookverbod behoudens op de daartoe specifiek ingerichte ruimten.

 

Artikel 25

 

De Uitbater zal een copycenter uitbaten op het gelijkvloers van het Bedrijvencentrum. De Gebruikers, hun rechthebbenden en andere derden kunnen een beroep doen op de dienstverlening van het copycenter.

 

Het afdrukken en kopiëren gebeurt op basis van een door de opdrachtgever aangeleverde materialen. Wie een opdracht tot uitvoering geeft wordt veronderstelt daartoe gemachtigd te zijn.

 

De Uitbater kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor de kwaliteit of de fouten in de door de opdrachtgever zelf aangeleverde ontwerpen. Het afdrukken van de aangeleverde materialen valt volledig onder de verantwoordelijkheid van de opdrachtgever zelf.

 

De normale leveringstermijn voor drukwerk is 3 werkdagen De leveringstermijn begint te lopen vanaf het ogenblik dat de af te drukken materialen zijn binnengebracht en de drukker bevestigd dat de aangeleverde materialen in de juiste vorm of op een toegankelijke elektronische drager zijn aangeleverd. Bij langere leveringstermijnen zal dit vooraf door de Uitbater worden medegedeeld aan de opdrachtgever.

 

De Uitbater is niet verantwoordelijk voor de vertraging van het drukwerk ten gevolge van een laattijdige levering door de opdrachtgever van teksten, tekeningen en dergelijke. Dit is ook het geval bij onderbrekingen voor wijzigingen.

 

Vroegtijdige stopzettingen in een bepaald stadium van de opdracht geeft de Uitbater het recht alle kosten tot op dat ogenblik aan te rekenen.

 

De opdrachtgever is aansprakelijk voor inbreuken op wettelijke bepalingen inzake auteursrecht, reproducties, artistiek of industrieel eigendom, oneerlijke concurrentie, beschermde producten en dergelijke, wanneer zij een bestelling doorgeven. De opdrachtgever vrijwaart de Uitbater uitdrukkelijk van alle financiële of gerechtelijke gevolgen die hieruit zouden voortspruiten.

 

De opdrachtgever kan steeds verzoeken om een proefdruk van de uit te voeren bestelling. Deze kan geleverd worden in 2 exemplaren waarvan één gedateerd en met “goed voor druk” eigenhandig geschreven en ondertekend moet worden terugbezorgd aan de Uitbater. De keuze van lettertypes, bladschikking en vormgeving wordt aan het oordeel van de Uitbater overgelaten, tenzij anders bedongen.

 

De dienstverlening m.b.t. het copycenter is niet inbegrepen in het Basispakket. Deze dienstverlening wordt in functie van de noden van de Gebruiker van het Bedrijvencentrum apart aangerekend.

 

Artikel 26

 

Op de ondergrondse verdieping (-1) bevindt zich een ondergrondse parking met 39 parkeerplaatsen.

 

De voorwaarden voor het gebruik van deze parking wordt geregeld middels een aparte terbeschikkingstellingsovereenkomst.

 

Artikel 27

 

Elke aanvraag voor een Bijkomende Dienst moet het voorwerp uitmaken van een afzonderlijke schriftelijke bestelling en een redelijke uitvoeringstermijn in acht nemen. De bestelling van zulke Bijkomende Diensten zal voor de Uitbater enkel bindend zijn mits uitdrukkelijke schriftelijke bevestiging van of in geval van uitvoering door de Uitbater. Alle Bijkomende Diensten zullen het voorwerp uitmaken van een afzonderlijke facturatie.

 

 

Publicatiedatum: 03/02/2020
Overzicht punten

 

 

3 OCMW Budgetwijziging 1 - 2019. Goedkeuring. - GOEDGEKEURD

 

 

Zittingsverslag

 

Raadslid  Hermans stelt de vragen te hebben overgemaakt aan de gemeentelijke diensten en ze heeft hier ook omstandig antwoord op gekregen. Haar fractie Brasschaat 2012 zal dit punt evenwel niet goedkeuren omdat het gevoerde beleid niet overeenstemt met de doelstellingen die zij wensen te volgen als fractie.

 

Raadslid Niels de Kort verwijst naar de bespreking inzake het meerjarenplan van de gemeente die tijdens de vorige gementeraad is behandeld.  Zijn fractie heeft zich toen onthouden en zal dit ook opnieuw doen voor dit punt op basis van de motivatie die toen omstandig is gegeven.

Beslissing

 

 

Feiten en motivering

OCMW legt de budgetwijziging 2019-1 van het OCMW voor.

 

Naast diverse aanpassingen heeft de daling van de gemeentelijke bijdrage met 1,8Mio euro het grootste effect.

Het resultaat op kasbasis blijft positief; de autofinancieringsmarge is negatief.

 

De wijziging in de gemeentelijke bijdrage gebeurt in kader van de voorbereiding van van het meerjarenplan 2020-2025 en de bijhorende budgettaier financiële integratie. De evenwichten in het meerjarenplan 2020-2025 zijn onder controle.

 

Juridisch kader

Gemeentedecreet van 15 juli 2015, met latere wijzigingen, titel IV (planning en financieel beheer)

Besluit van de Vlaamse regering van 25 juni 2010, met latere wijzigingen, betreffende de beheers- en beleidscyclus van de gemeenten, provincies en OCMW's.

 

Financiële gevolgen

De gemeentelijke toelage daalt met 1,8Mio euro.

 

Het geraamde resultaat op kasbasis van OCMW na budgetwijziging bedraagt 288.263euro.

De autofinancieringsmarge van het OCMW is negatief in 2019. Deze evenwichten worden verwerkt in het nieuwe geïntegreerde meerjarenplan Gemeente en OCMW, waar de nodige evenwichten bereikt worden. Dat meerjarenplan wordt goedgekeurd in dezelfde raadszitting van OCMW en Gemeente.

 

BESLUIT:

Met 21 ja-stemmen (Philip Cools, Adinda Van Gerven, Myriam Van Honste, Goele Fonteyn, Inez Ven, Carla Pantens, Bruno Heirman, Karina Hans, Dimitri Hoegaerts, Luc Van der Schoepen, Karin Willemen-Beyers, Christophe Thomas, Robrecht Eeman, Bart Thijs, Walter Vermeulen, Erwin Callens, Hedwig van Baarle, Joris Van Cauwelaert, Dieter Heughebaert, Cathy Mallentjer en Tom Versompel), 4 neen-stemmen (Rudi Pauwels, Lisa Buysse, Ingeborg Hermans en Kasper Vanpoucke), 6 onthoudingen (Dirk de Kort, Bart Brughmans, Jef Konings, André Van Mechelen, Niels de Kort en Ellen Somers).

 

Art.1.- goedkeuring te hechten aan budgetwijziging 1-2019 van het OCMW.

 

 

Publicatiedatum: 03/02/2020
Overzicht punten

 

 

4 Meerjarenplan 2020-2025 Vaststelling deel OCMW. - GOEDGEKEURD

 

 

Zittingsverslag

 

Raadslid Eeman geeft aan dat hij de inhoudelijke vragen zal stellen bij de behandeling van het meerjarenplan van de gemeente maar zijn fractie zal dit punt niet goedkeuren. Raadslid Niels de Kort stelt dat zijn fractie dit punt niet zal goedkeuren en zal zijn motivatie hiervoor omstandig geven tijdens de behandeling van het meerjarenplan in de gemeenteraad. Raadslid Hermans stelt dat zijn fractie dit punt niet zal goedkeuren en zal zijn motivatie hiervoor omstandig geven tijdens de behandeling van het meerjarenplan in de gemeenteraad.

 

Raadslid Van der Schoepen stelt dat zijn fractie dit punt niet zal goedkeuren en zal zijn motivatie hiervoor omstandig geven tijdens de behandeling van het meerjarenplan in de gemeenteraad.

Beslissing

 

 

Feiten en motivering

De meerjarenplannen van de lokale besturen starten in het tweede jaar na de lokale verkiezingen, zodat de nieuwe bewindsploegen in 2019 hun strategische en financiële planning opmaken en vastleggen voor de periode van 2020 tot 2025.

 

Om een geïntegreerd sociaal beleid mogelijk te maken stellen gemeente en OCMW een gezamenlijk meerjarenplan op, dat evenwel door elk van beide raden dient vastgesteld te worden voor zijn deel (zoals dat tot uiting komt in het schema M3), waarna de gemeenteraad het deel dat werd vastgesteld door de raad voor maatschappelijk welzijn goedkeurt.

 

Het vast bureau legt het ontwerp voor van het meerjarenplan 2020-2025 van gemeente en OCMW.

 

Juridisch kader

Decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur

Besluit van de Vlaamse regering van 30 maart 2018 over de beleids- en beheerscyclus van de lokale en provinciale besturen.

Omzendbrief KB/ABB/ 2019/4 van 3 mei 2019 van de Vlaamse minister van binnenlands bestuur betreffende de strategische meerjarenplannen 2020-2025 van de lokale en provinciale besturen volgens de beleids- en beheerscyclus.

 

Financiële gevolgen

Het budgettair resultaat is positief in alle dienstjaren alsook de autofinancieringsmarge in 2025.

 

BESLUIT:

Met 18 ja-stemmen (Philip Cools, Adinda Van Gerven, Myriam Van Honste, Goele Fonteyn, Inez Ven, Carla Pantens, Bruno Heirman, Karina Hans, Karin Willemen-Beyers, Christophe Thomas, Bart Thijs, Walter Vermeulen, Erwin Callens, Hedwig van Baarle, Joris Van Cauwelaert, Dieter Heughebaert, Cathy Mallentjer en Tom Versompel), 13 neen-stemmen (Dirk de Kort, Dimitri Hoegaerts, Bart Brughmans, Jef Konings, André Van Mechelen, Niels de Kort, Luc Van der Schoepen, Rudi Pauwels, Lisa Buysse, Robrecht Eeman, Ingeborg Hermans, Kasper Vanpoucke en Ellen Somers).

 

Art.1.- stelt het OCMW deel van het meerjarenplan 2020-2025 vast volgens voorgelegd ontwerp.

 

 

Publicatiedatum: 03/02/2020
Overzicht punten

 

 

5 Eerstelijnszone statuten en beleidsplan. - GOEDGEKEURD

 

 

Beslissing

 

 

Feiten en motivering

Momenteel is de eerste lijn in Vlaanderen gefragmenteerd en onvoldoende voorbereid om goede, geïntegreerde en, zo nodig, multidisciplinaire zorg te kunnen afleveren aan personen met een chronische zorgnood.

De Vlaamse regering wil daarom de eerste lijn in Vlaanderen versterken zodat zij de hoeksteen kan vormen van een toegankelijke, effectieve en kwalitatieve gezondheids- en welzijnszorg waar de burger centraal staat en die toegankelijk is voor iedereen.

De eerstelijnszone is één van de aspecten in de hervorming van de eerste lijn in Vlaanderen.

Een eerstelijnszone is een geografisch afgebakend gebied, gevormd door één of meerdere gemeenten en aangestuurd door een zorgraad. Veranderteams begeleiden het proces bij het opstarten en vormgeven van eerstelijnszones.

Een zorgraad is een geformaliseerd samenwerkingsverband dat binnen haar werkgebied (de eerstelijnszone) werkt aan de organisatie van de eerstelijnszorg en de ondersteuning van de eerstelijnszorgaanbieders.

 

De zorgraad krijgt prioritaire opdrachten:

          Afstemming organisatie en aanbod op de zorg- en ondersteuningsvragen.

          Het lokaal sociaal beleid ondersteunen.

          Stimuleren van kringwerking.

          Interdisciplinaire samenwerking, waaronder gegevensdeling, stimuleren.

          Invulling van de sociale kaart mee ondersteunen.

 

Samenstelling:

De zorgraad bestaat uit een vertegenwoordiging vanuit verschillende clusters:

          Cluster lokale besturen (maximum 6 zetels): gemeenten, OCMW’s en Huis van het Kind;

          Cluster welzijn (maximum 6 zetels): de woonzorgcentra, de diensten voor gezinszorg, de lokale dienstencentra, de diensten maatschappelijk werk van de ziekenfondsen, de centra voor algemeen welzijnswerk;

          Cluster eerstelijnszorgactoren (maximum 6 zetels): de huisartsen, de thuisverpleegkundigen, de kinesitherapeuten, de tandartsen, de apothekers, de podologen, de vroedvrouwen, de ergotherapeuten, de diëtisten, de klinisch psychologen, de partners die actief zijn in functie 1 van de netwerken volwassenen artikel 107 en activiteitenprogramma 1 van de netwerken geestelijke gezondheid kinderen en jongeren;

          Verenigingen personen met zorg-en ondersteuningsvraag en vereniging van gebruikers, mantelzorgers en vrijwilligers (maximum 3 zetels)

          Anderen bv personen met een handicap, ziekenhuis, (maximum 4 zetels).

 

Juridisch kader

Decreet over het lokaal bestuur 22-12-2017.

Het decreet van 26-04-2019 betreffende de organisatie van de eerstelijnszorg, de regionale zorgplatformen en de ondersteuning van de eerstelijnszorgaanbieders.

Het besluit van de Vlaamse Regering van 29-06-2018 tot toekenning van een subsidie aan de initiatiefnemers in een afgebakende zone voor de oprichting van de zorgraden.

Het besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning en subsidiëring van de zorgraden en houdende inwerkingtreding van het decreet van 26-04-2019 betreffende de organisatie van de eerstelijnszorg, de regionale zorgplatformen en de ondersteuning van de eerstelijnszorgaanbieders dat op 7 mei 2019 definitief werd goedgekeurd door de Vlaamse Regering.

 

Financiële gevolgen

Er zijn geen financiële gevolgen.

 

BESLUIT eenparig:

 

Art.1.- Goedkeuring wordt verleend aan de statuten van de vzw Eerstelijnszone Noorderkempen.

 

Art.2.- Goedkeuring wordt gehecht aan het beleidsplan 2020-2021 van de vzw Eerstelijnszone Noorderkempen.

 

Art.3.- Volgende personen worden afgevaardigd in de zorgraad Eerstelijnszone Noorderkempen:

          Karina Hans namens het lokaal bestuur Brasschaat

          Theo Verbist namens de dienstencentra v

          Katrien Van Holderbeke (OCMW Kalmthout) namens de sociale diensten van de eerstelijnszone.

 

 

Publicatiedatum: 03/02/2020