Zitting van maandag 31 augustus 2020

Van 20:00 uur

Locatie raadzaal, Verhoevenlei 11, 2930 Brasschaat

 

Overzicht punten

 

1 Goedkeuring notulen en zittingsverslag van de zitting van 29 juni 2020.

Op 29 juni 2020 vond een  zitting van de raad voor maatschappelijk welzijn plaats. Aan de raad wordt verzocht het verslag goed te keuren.

 

Publicatiedatum: 21/08/2020
Overzicht punten

 

2 Zorgbedrijf Brasschaat-Rekening 2019. Advies.

De jaarrekening van Zorgbedrijf Brasschaat wordt aan de Raad voor Maatschappelijk Welzijn voorgelegd voor advies.

 

Na controle door een externe bedrijfsrevisor en het positief advies van het Auditcomité van Zorgbedrijf Brasschaat op 21 april 2020, werd in de Algemene vergadering van 12 mei 2020 de jaarrekening 2019 van Zorgbedrijf Brasschaat vastgesteld.

 

De Algemene Vergadering van Zorgbedrijf Brasschaat beslist om, na kennisname van het oordeel zonder voorbehoud van de revisor en na positief advies van het Auditcomité van 21 april 2020 en de Raad van Bestuur van 30 april 2020, de jaarrekening 2019 met resultaat 447.182,17 euro en balanstotaal 20.477.369,89 euro goed te keuren.

 

De BBC evenwichten bedragen bij afsluit van de rekening 2019:

Resultaat op kasbasis 2019

Jaarrekening 2019: 2.226.043 euro

Eindbudget 2019: 769.913 euro

 

Autofinancieringsmarge

Jaarrekening 2019: 141.397 euro

Eindbudget 2019: 59.603 euro

 

 

Aan de raadsleden werd verzocht om mogelijke vragen met betrekking tot de jaarrekening van Zorgbedrijf Brasschaat tegen 10 augustus 2020 aan het secretariaat te richten.

Er werden geen vragen ontvangen.

 

 

Publicatiedatum: 21/08/2020
Overzicht punten

 

3 Corona toelage aan kinderopvanginitiatieven.

Om de kinderopvanginitiatieven te ondersteunen om de moeilijke Corona periode door te komen wordt voorgesteld aan elk initiatief 250 euro steun gegeven. Er zijn 39 kinderopvanginitiatieven, dit brengt het totaal op 9 750 euro.

 

Aan de raad wordt gevraagd in te stemmen met het voorstel.

 

Publicatiedatum: 21/08/2020
Overzicht punten

 

4 Aanvraag Vlaamse subsidie lokale consumptie.

De Vlaamse regering voorziet een subsidie ter ondersteuning van het consumptiebudget voor kwetsbare doelgroepen. Voor Brasschaat bedraagt dit 61 343 euro.

 

Voorstel is om hiervan 59 000 euro aan te vragen: 9 000 euro in Brasbons (al 400 bons van elk 10 euro aangekocht) en 50 000 euro in bons te spenderen bij de sociale kruidenier.

 

Momenteel werden er voor de sociale kruidenier door Kabas 500 lidkaarten uitgeschreven. Dit betekent dus 100 euro per gezin. De bons moeten uiterlijk voor 31 december 2021 gebruikt zijn.

 

Publicatiedatum: 21/08/2020