Zitting van maandag 31 augustus 2020

Van 20:00 uur

Locatie raadzaal, Verhoevenlei 11, 2930 Brasschaat

 

Aanwezig:

Tom Versompel - voorzitter

Philip Cools - waarnemend burgemeester

Adinda Van Gerven, Myriam Van Honste, Goele Fonteyn, Inez Ven, Carla Pantens, Karina Hans en Bruno Heirman - schepenen

Dirk de Kort, Dimitri Hoegaerts, Jef Konings, André Van Mechelen, Jan Jambon, Niels de Kort, Luc Van der Schoepen, Rudi Pauwels, Lisa Buysse, Karin Willemen-Beyers, Robrecht Eeman, Bart Thijs, Walter Vermeulen, Erwin Callens, Hedwig van Baarle, Joris Van Cauwelaert, Ingeborg Hermans, Greet Verbert, Kasper Vanpoucke, Shana Claessens en Cathy Mallentjer - raadsleden

Ward Schevernels - algemeen directeur

Afwezig:

Bart Brughmans, Christophe Thomas en Dieter Heughebaert - raadsleden

 

1 van 1

 

Overzicht punten

 

 

1 Goedkeuring notulen en zittingsverslag van de zitting van 29 juni 2020. - GOEDGEKEURD

 

 

Zittingsverslag

 

Raadslid Pauwels verwijst naar de hoofdelijke stemming die er geweest is.  Deze stemming werd volgens hem enkel cijfermatig genoteerd.  Hij vraagt om de namen bij de stemmingswijze te noteren.  Zijn fractie vraagt de aanpassing van het verslag met naamgeving erbij. 

 

De algemeen directeur licht toe dat de hoofdelijke stemming met namen wordt opgenomen in de notulen.  In het zittingsverslag wordt de stemming enkel cijfermatig opgenomen. 

Beslissing

 

 

Feiten en motivering

Op 29 juni 2020 vond een  zitting van de raad voor maatschappelijk welzijn plaats. Aan de raad wordt verzocht het verslag goed te keuren.

 

Juridisch kader

Artikel 32 van het decreet lokaal bestuur.

 

BESLUIT eenparig:

 

Art.1.- De notulen en het zittingsverslag van de zitting van 29 juni 2020 worden goedgekeurd.

 

 

Publicatiedatum: 16/10/2020
Overzicht punten

 

 

2 Zorgbedrijf Brasschaat-Rekening 2019. Advies. - GOEDGEKEURD

 

 

Zittingsverslag

 

Raadslid Hermans verwijst naar de raad van 29 juni 2020 waar ze deze documenten gekregen heeft.  De documenten waren te laat dus er kon toen geen advies gegeven worden.  Dit advies moet binnen de 50 dagen gegeven worden.  Er werd toen voorgesteld om een extra raad voor maatschappelijk welzijn te organiseren maar dat is niet gebeurd.  De termijn van 50 dagen is voorbij, ze begrijpt niet goed waarom het advies vandaag nog gevraagd wordt.  Indien er geen advies wordt uitgebracht binnen de 50 dagen wordt de raad geacht een gunstig advies te hebben uitgebracht.  Ze vindt het niet kunnen dat ze de kans niet heeft gekregen om advies uit te brengen doordat er geen extra raad voor maatschappelijk welzijn werd georganiseerd.  Fractie Brasschaat 2012 vindt dit zeer betreurenswaardig en vindt dit niet thuishoren op de democratische zittingen.  Fractie Brasschaat 2012 distantieert zich hiervan en keurt niets goed.

 

Raadslid Niels de Kort deelt mee dat zijn fractie zich aansluit bij het standpunt van fractie Brasschaat 2012. 

 

Fractie PVDA sluit zich ook aan bij de vorige sprekers.  Zijn fractie zal dit ook niet goedkeuren.

Beslissing

 

 

Feiten en motivering

De jaarrekening van Zorgbedrijf Brasschaat wordt aan de Raad voor Maatschappelijk Welzijn voorgelegd voor advies.

 

Na controle door een externe bedrijfsrevisor en het positief advies van het Auditcomité van Zorgbedrijf Brasschaat op 21 april 2020, werd in de Algemene vergadering van 12 mei 2020 de jaarrekening 2019 van Zorgbedrijf Brasschaat vastgesteld.

 

De Algemene Vergadering van Zorgbedrijf Brasschaat beslist om, na kennisname van het oordeel zonder voorbehoud van de revisor en na positief advies van het Auditcomité van 21 april 2020 en de Raad van Bestuur van 30 april 2020, de jaarrekening 2019 met resultaat 447.182,17 euro en balanstotaal 20.477.369,89 euro goed te keuren.

 

De BBC evenwichten bedragen bij afsluit van de rekening 2019:

Resultaat op kasbasis 2019

Jaarrekening 2019: 2.226.043 euro

Eindbudget 2019: 769.913 euro

 

Autofinancieringsmarge

Jaarrekening 2019: 141.397 euro

Eindbudget 2019: 59.603 euro

 

Juridisch kader

Decreet Lokaal Bestuur

Art. 490. §1. De boekhouding wordt gevoerd onder de verantwoordelijkheid en het toezicht van de raad van bestuur. De raad van bestuur stelt het meerjarenplan en de aanpassingen ervan vast en legt ze ter goedkeuring voor aan de algemene vergadering van de welzijnsvereniging.

De ramingen voor de exploitatie, de investeringen en de financiering in het eerste jaar van de financiële nota van het meerjarenplan omvatten ook de kredieten voor dat boekjaar.

§2. De algemene vergadering van de welzijnsvereniging spreekt zich uit over de vaststelling van de jaarrekening voor 30 juni van het boekjaar dat volgt op het boekjaar waarop de rekening betrekking heeft. Een afschrift van de vastgestelde jaarrekening wordt binnen twintig dagen bezorgd aan de betrokken openbare centra voor maatschappelijk welzijn.

§3. De betrokken raden voor maatschappelijk welzijn kunnen advies uitbrengen over de jaarrekening van de welzijnsvereniging. Als de raad voor maatschappelijk welzijn geen advies verstuurd heeft aan de toezichthoudende overheid binnen een termijn van vijftig dagen, die ingaat op de dag na de ontvangst van de jaarrekening door het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn, wordt hij geacht een gunstig advies te hebben uitgebracht.

§4. Als de toezichthoudende overheid geen besluit heeft verzonden over de goedkeuring van de jaarrekening binnen een termijn van honderdvijftig dagen, wordt ze geacht de jaarrekening goed te keuren. Die termijn gaat in op de dag nadat de gemeente de toezichthoudende overheid op de hoogte gebracht heeft van de bekendmaking van de jaarrekening van de welzijnsvereniging, met toepassing van artikel 286, §2, en de welzijnsvereniging de digitale rapportering erover aan de Vlaamse Regering heeft bezorgd.

 

Financiële gevolgen

Geen directe financiële gevolgen voor het OCMW bestuur.

Zorgbedrijf Brasschaat kan op basis van de cijfers van de jaarrekening de engagementen met betrekking tot het ten laste nemen van klantenkortingen behouden.

 

BESLUIT:

Met 20 ja-stemmen (Philip Cools, Adinda Van Gerven, Myriam Van Honste, Goele Fonteyn, Inez Ven, Carla Pantens, Karina Hans, Bruno Heirman, Dimitri Hoegaerts, Jan Jambon, Luc Van der Schoepen, Karin Willemen-Beyers, Bart Thijs, Walter Vermeulen, Erwin Callens, Hedwig van Baarle, Joris Van Cauwelaert, Greet Verbert, Cathy Mallentjer en Tom Versompel), 10 neen-stemmen (Dirk de Kort, Jef Konings, André Van Mechelen, Niels de Kort, Rudi Pauwels, Lisa Buysse, Robrecht Eeman, Ingeborg Hermans, Kasper Vanpoucke en Shana Claessens).

 

Art.1.- Er wordt gunstig advies gegeven op de jaarrekening 2019 van het Zorgbedrijf Brasschaat. Dit advies wordt verstuurd naar het Zorgbedrijf Brasschaat en de toezichthoudende overheid.

 

 

Publicatiedatum: 16/10/2020
Overzicht punten

 

 

3 Corona toelage aan kinderopvanginitiatieven. - GOEDGEKEURD

 

 

Beslissing

 

 

Feiten en motivering

Om de kinderopvanginitiatieven te ondersteunen om de moeilijke Corona periode door te komen wordt aan elk initiatief 250 euro steun gegeven.

 

Financiële gevolgen

De financiële gevolgen zijn:

Kost

9 750 euro (eenmalig)

Budgetsleutel

Corona budget

Budget/jaar

Exploitatie

Krediet beschikbaar

Ja

Visum financieel directeur

Niet van toepassing

 

BESLUIT eenparig:

 

Art.1.- Er wordt een toelage van 250 euro toegekend aan elk der 39 kinderopvanginitiatieven werkzaam binnen de gemeente.

 

 

Publicatiedatum: 16/10/2020
Overzicht punten

 

 

4 Aanvraag Vlaamse subsidie lokale consumptie. - GOEDGEKEURD

 

 

Beslissing

 

 

Feiten en motivering

De Vlaamse regering voorziet in een budget ter ondersteuning van het consumptiebudget voor kwetsbare doelgroepen.

 

Naast de Brasbons die in diverse zaken kunnen benut worden wordt in hoofdzaak beroep gedaan op de sociale kruidenier. Het aanbod van de sociale kruidenier is zowel wat prijs als wat producten betreft meer aangewezen voor het beoogde cliënteel (personen met een leefloon of gelijkgestelde steun, alsook personen met een laag salaris/pensioen of personen die nu reeds aanvullende steun krijgen.

 

Door Kabas zijn 500 lidkaarten uitgereikt van mensen die inkopen mogen doen bij de sociale kruidenier. Voor de bedeling zal hierop beroep gedaan worden (10 euro Brasbon en 100 euro bons sociale kruidenier per gezin). Daarnaast worden er momenteel reeds 400 Brasbons van elk 10 euro bedeeld.

 

Juridisch kader

Besluit van de Vlaamse Regering van 10 juli 2020 tot toekenning van een specifieke subsidie aan de Vlaamse gemeenten, OCMW's en de Vlaamse Gemeenschapscommissie voor kwetsbare doelgroepen.

 

 

Financiële gevolgen

Er zijn geen financiële gevolgen.

 

BESLUIT eenparig:

 

Art.1.- Een aanvraag wordt ingediend voor een subsidie van 59 000 euro bij de Vlaamse overheid in uitvoering van het besluit van de Vlaamse Regering van 10 juli 2020 ter ondersteuning van het consumptiebudget voor kwetsbare doelgroepen

 

Art.2.- Voor 9 000 euro zullen Brasbons worden aangekocht en voor 50 000 euro aankoopbons bij de sociale kruidenier.

 

Art.3.- De bons worden ter beschikking gesteld aan volgende doelgroepen:

          personen met een leefloon of gelijkgestelde steun

          personen met een laag salaris/pensioen of personen die reeds aanvullende steun krijgen en dit volgens de door Open Huis Kabas afgeleverde lidkaarten voor de sociale kruidenier.

 

 

Publicatiedatum: 16/10/2020
Overzicht punten

 

 

5 Mondelinge vraag van Rob Eeman over de organisatie van COVID19-zomerscholen voor de raad voor maatschappelijk welzijn. - KENNISGENOMEN

 

 

Zittingsverslag

 

 

5Mondelinge vraag van Rob Eeman over de organisatie van COVID19-zomerscholen voor de raad voor maatschappelijk welzijn.

 

De Vlaamse regering deed een oproep voor het organiseren van zomerscholen. Dit met een indieningsdatum op 5 juni en een heroproep met een deadline op 7 juli.  Het was de Vlaamse regering (de regering die niet onbekend is) die steeds het belang benadrukte om inhaalbewegingen te maken m.b.t. schoolachterstand. Ze maakten op een gegeven moment plannen om de scholen open te houden tijdens de vakantiemaand juli.

Lokale besturen en provinciebesturen konden een aanvraag indienen vanuit hun rol als inrichtende macht van een of meerdere scholen of vanuit een regierol voor alle of verschillende scholen op hun grondgebied Subsidies voor de inrichter lagen klaar.

 

Raadslid Eeman vernam dat er initiatieven zouden genomen zijn vanuit de gemeente Brasschaat. Ouders hebben hem hieromtrent gecontacteerd. De ouders vertellen hem nu dat de zomerscholen niet zijn doorgegaan.

 

Raadslid Eeman heeft volgende vragen voor schepen Ven :

Heeft het gemeentebestuur initiatief genomen m.b.t. het inrichten van zomerscholen?

Hebben er zomerscholen plaatsgevonden op het Brasschaatse grondgebied?

Is het zo dat er ouders gecontacteerd zijn. Hoe is dat gebeurd, vanuit welke scholen is dit gebeurd

Hoeveel ouders waren er geïnteresseerd om hun kind hiervoor in te schrijven

Indien er contact met ouders heeft plaatsgevonden, hebben zij een reden gekregen waarom de zomerscholen niet zijn doorgegaan?

 

Fractie PvdA betreurt deze gang van zaken en vindt het een gemiste kans.

 

Schepen Ven licht toe dat er na de zeer drukke en moeilijke maanden vanaf maart tot en met juni enorm veel werd gevraagd aan de directies en leerkrachten.  Er werd veel flexibiliteit en nog meer inzet verwacht.  Ook tijdens de weekends en tijdens de paasvakantie werd er noodopvang voorzien.  Zij organiseerden afstandsonderwijs om ervoor te zorgen dat alle leerlingen konden volgen, differentiëren,..  Er waren zelfs leerkrachten en zorgleerkrachten die naar de leerlingen thuis reden om mapjes te bezorgen.  Via watsapp-groepjes, telefonische contacten of via mail bereikten ze alle ouders.  Er werden veel filmpjes gemaakt of online lessen gegeven in de hogere jaren.  Wanneer schepen Ven op het einde van het schooljaar bezoek bracht aan de verschillende scholen was het overduidelijk dat deze leerkrachten en directies nood hadden aan rust en verlof.  Genoeg is genoeg.  Deze mensen waren ook geen vragende partij om nog eens zomerscholen te organiseren.  Ze zijn zeker bezig om met veel plezier en uitgerust terug te starten aan dit nieuwe schooljaar. 

 

Schepen Ven is er ook niet zeker van dat de juiste doelgroep zou bereikt worden met de zomerscholen.  Zij licht toe dat er binnen haar dienst onderwijs ook geen ruimte was om een zomerschool te organiseren.  Zeker nu ze met 1 personeelslid minder zijn.  Ze geeft ook nog mee dat ze vanuit de andere netten ook geen expliciete vraag heeft gekregen om dit te organiseren.  Er werden in Brasschaat geen zomerscholen georganiseerd, niet door het gemeentebestuur, maar ook niet door een individuele school. 

 

Schepen Ven weet zeker dat alle leerkrachten nu alles in het werk zullen stelle om iedereen terug mee te krijgen. 

 

Raadslid Eeman wist dat dit moeilijk zou worden, maar het is net omdat het een moeilijke situatie was dat de Vlaamse regering de zomerscholen heeft gepromoot.  Men wilde hiermee een inhaalbeweging doen op gebied van onderwijs.  Wanneer schepen Ven zegt dat ze het organisatorisch niet rond kreeg, moet hij het hiermee doen maar hij vindt dat ze niet heeft geantwoord op al zijn vragen. 

 

Raadslid Eeman vraagt zich af of er effectief ouders gecontacteerd zijn en vanuit welke scholen zou dit dan gebeurd zijn?  Moesten ze gecontacteerd zijn, wil hij graag weten hoeveel ouders er geïnteresseerd waren om hun kind in te schrijven.  Hebben de mensen een reactie gekregen waarom de zomerscholen niet zijn doorgegaan?  Hij heeft effectief van een aantal ouders vernomen dat ze gecontacteerd werden. 

 

Schepen Ven geeft aan dat raadslid Eeman precies meer weet want zij heeft er zelf geen enkel telefoontje over gekregen.  Er is 1 school die een lijstje gemaakt had met mogelijke kinderen.  Er werd uiteindelijk beslist dat er geen zomerscholen zouden ingericht worden.  Schepen Ven kreeg van vele leerkrachten en directies een bedanking dat ze nu toch op vakantie mochten gaan.  Schepen Ven geeft nogmaals mee dat alle leerkrachten echt hun best hebben gedaan om alle leerlingen te bereiken tijdens de corona-crisis.  Zij hebben vaak meer gedaan dan wat je met een zomerschool zou kunnen bereiken.  Leerkrachten zullen zich vanaf 1 september terug inzetten om iedereen verder bij te werken. 

 

Raadslid Eeman onthoud dat de gemeente hier geen regierol had en dat de scholen geen mensen hebben gecontacteerd om zich in te schrijven voor de zomerscholen.  Zijn fractie betreurt deze gang van zaken.  In omliggende gemeenten was dit een groot succes.  Het nut van zomerscholen is ook al bewezen in niet-coronatijden.  Er moet gedacht worden aan kinderen met een leerachterstand of een migratieverleden. 

 

Raadslid Eeman stelde vragen om duidelijkheid te krijgen en hij heeft dit niet volledig gekregen.  

 

Raadslid Dirk de Kort geeft nog de suggestie mee aan de schepen om zomerscholen te organiseren met een externe organisatie.  Hij vindt het initiatief van de zomerscholen een heel goed initiatief  Hij is er ook wel van overtuigd dat de leerkrachten een zware taak achter de rug hadden in deze corona-tijden. 

Beslissing

 

 

De Vlaamse regering deed een oproep voor het organiseren van zomerscholen.

 

Neemt kennis van de vragen van Rob Eeman, namens PVDA:

          Heeft het gemeentebestuur initiatief genomen m.b.t. het inrichten van zomerscholen?

          Hebben er zomerscholen plaatsgevonden op het Brasschaatse grondgebied?

 

 

Publicatiedatum: 16/10/2020