Zitting van maandag 24 juni 2019

Van 21:00 uur

Locatie raadzaal, Verhoevenlei 11, 2930 Brasschaat

 

Overzicht punten

 

1 Goedkeuring notulen en zittingsverslag van de zitting van 27 mei 2019.

Op 27 mei 2019 vond een zitting van de raad voor maatschappelijk welzijn plaats. Het zittingsverslag en de notulen worden ter goedkeuring voorgelegd.

 

Publicatiedatum: 14/06/2019
Overzicht punten

 

2 Reglement eretekens. Goedkeuring.

De gemeenteraad en de raad voor maatschappelijk welzijn kunnen eretitels toekennen aan hun respectievelijke leden, onder de voorwaarden die ze daartoe bepalen.

De gemeenteraad kan ook eretitels toekennen aan de schepenen. De raad voor maatschappelijk welzijn kan eretitels toekennen aan de voorzitter en de leden van het bijzonder comité voor de sociale dienst.

De eretitels van de burgemeester worden toegekend door de Vlaamse regering.

 

Aan de gemeenteraad en de raad voor maatschappelijk welzijn wordt voorgesteld de voorwaarden voor het toekennen van deze ere-titels te bepalen.

 

Publicatiedatum: 14/06/2019
Overzicht punten

 

3 IGEAN dienstverlening. Goedkeuring agenda en bevestiging mandaat voor de algemene vergadering van 28 juni 2019.

Op vrijdag 28 juni 2019 vindt de algemene vergadering van Igean dienstverlening plaats waarop de jaarrekening en het jaarverslag 2018 zullen worden vastgesteld. Er wordt eveneens een statutenwijziging ter goedkeuring voorgelegd.

 

Publicatiedatum: 14/06/2019
Overzicht punten

 

4 IGEAN milieu en veiligheid. Goedkeuring agenda en bevestiging mandaat voor de buitengewone algemene vergadering van 28 juni 2019.

Op vrijdag 28 juni 2019 vindt de algemene vergadering van Igean milieu en veiligheid plaats waarop de jaarrekening en het jaarverslag 2018 zullen worden vastgesteld. Er wordt eveneens een statutenwijziging ter goedkeuring voorgelegd.

 

Publicatiedatum: 14/06/2019
Overzicht punten

 

5 Verhoging percentage 2de pensioenpijler naar 3% voor het contractueel personeel van het OCMW.

Voorgesteld wordt in te stemmen met de verhoging naar 3% van het percentage van de 2de

pensioenpijler, met ingang van 1 januari 2019 met als doel het verschil tussen het ambtenaren- (het vastbenoemd personeel) en het werknemerspensioen (voor het contractuele personeel) te verkleinen.

 

De wet van 30 maart 2018 voorziet een financiële aanmoediging voor de lokale overheden om al hun

contractanten systematisch een hoger aanvullend pensioen (“2de pensioenpijler”) toe te kennen.

De helft van de door de werkgever betaalde premie, vermeerderd met de werkgeversbijdrage van 8,86 % op die premies, zal immers in mindering worden gebracht op de responsabiliseringsfactuur die hij moet betalen. Deze aftrek wordt logischerwijze enkel toegekend aan werkgevers die een

responsabiliseringsbijdrage moeten betalen. Bovendien verlaagt het wetsontwerp de vermindering van de responsabiliseringsbijdragen van werkgevers die een aanvullende pensioentoezegging doen ten aanzien van andere werkgevers die geresponsabiliseerd zijn maar een dergelijke toezegging niet

hebben gedaan.

De aftrek zal voor het eerst toegepast worden op de responsabiliseringsfactuur 2019.

Momenteel heeft het OCMW een tweede pensioenpijler volgens het systeem van de vaste bijdragen voor contractanten afgesloten met een percentage van 1% (met daarbovenop 0,09% verbonden kosten).

Om in aanmerking te komen voor bovenstaande kortingen vanaf de respofactuur 2019 is het

noodzakelijk dat de pensioenbijdrage voor het aanvullend pensioen minstens 2% bedraagt in 2020 en minstens 3% in 2021.

 

Publicatiedatum: 14/06/2019
Overzicht punten

 

6 Wijziging organogram vanaf 1 juli 2019. Goedkeuring.

In zitting van 27 mei 2019 werd het gecoördineerd organogram goedgekeurd.

 

Het is noodzakelijk het organogram te actualiseren met door het toevoegen van volgende functies:

          Deskundige preventie

          Coördinator evenementen

          Projectmanager O&O

 

Aan de gemeenteraad en raad voor maatschappelijk welzijn wordt gevraagd de wijzigingen in het organogram goed te keuren.

 

Publicatiedatum: 14/06/2019
Overzicht punten

 

7 OCMW Jaarrekening 2018. Goedkeuring.

De OCMW Raad keurt de OCMW jaarrekening 2018 goed. Het resultaat op kasbasis bedraagt 3.011.692 euro of 778.259 euro meer dan bij de laatste budgetwijziging en budgetopmaak 2019.

De autofinancieringsmarge bedraagt 1.011.183 euro

Bij een eerstkomende budgetwijziging of bij budgetopmaak 2020, kan naar aanleiding van de inzichten op dat moment dit resultaat opgenomen worden in een mogelijke bijsturing van de gemeentelijke bijdrage.

 

Publicatiedatum: 14/06/2019
Overzicht punten

 

8 Zorgbedrijf Brasschaat-Rekening 2018. Advies.

 

 

De jaarrekening over 2018 van Zorgbedrijf Brasschaat wordt aan de OCMW-raad voorgelegd voor advies.

 

Na controle door een externe bedrijfsrevisor en het positief advies van het Auditcomité van Zorgbedrijf Brasschaat op 19 april 2019, werd in de Algemene vergadering van 14mei 2019 de jaarrekening 2018 van Zorgbedrijf Brasschaat vastgesteld.

 

De Algemene Vergadering van Zorgbedrijf Brasschaat beslist om, na kennisname van het oordeel zonder voorbehoud van de revisor en na positief advies van het Auditcomité van 19 april 2019 en de Raad van Bestuur van 3 mei 2019, de jaarrekening 2018 met resultaat 996.067,45 euro en balanstotaal 21.146.107,92euro goed te keuren.

 

De BBC evenwichten bedragen bij afsluit van de rekening 2018:

Resultaat op kasbasis 2018

Jaarrekening 2018: 2.080.611 euro

Eindbudget 2018: 539.649 euro

 

Autofinancieringsmarge

Jaarrekening 2018: 785.836 euro

Eindbudget 2018: 74.511 euro

 

Een voorstel wordt uitgewerkt om het resultaat van 2018 te bestemmen.

 

Publicatiedatum: 14/06/2019