Zitting van maandag 24 juni 2019

Van 20:30 uur

Locatie raadzaal, Verhoevenlei 11, 2930 Brasschaat

 

Aanwezig:

Tom Versompel - voorzitter

Jan Jambon - burgemeester

Adinda Van Gerven, Myriam Van Honste, Philip Cools, Goele Fonteyn, Inez Ven, Carla Pantens en Karina Hans - schepenen

Dirk de Kort, Dimitri Hoegaerts, Bart Brughmans, Jef Konings, André Van Mechelen, Steven Broos, Niels de Kort, Luc Van der Schoepen, Rudi Pauwels, Karin Willemen-Beyers, Christophe Thomas, Robrecht Eeman, Bart Thijs, Walter Vermeulen, Bruno Heirman, Erwin Callens, Hedwig van Baarle, Joris Van Cauwelaert, Babs De Vocht, Ingeborg Hermans, Greet Verbert, Tom Thys en Kasper Vanpoucke - raadsleden

Ward Schevernels - algemeen directeur

Afwezig:

Dieter Heughebaert - raadslid

 

1 van 1

 

Overzicht punten

 

 

1 Goedkeuring notulen en zittingsverslag van de zitting van 27 mei 2019. - GOEDGEKEURD

 

 

Beslissing

 

 

Feiten en motivering

Op 27 mei 2019 vond een zitting van de raad voor maatschappelijk welzijn plaats. Aan de raad wordt verzocht het verslag goed te keuren.

 

Juridisch kader

Artikel 32 van het decreet lokaal bestuur.

 

BESLUIT eenparig:

 

Art.1.- De notulen en het zittingsverslag van de zitting van 27 mei 2019 worden goedgekeurd.

 

 

Publicatiedatum: 03/09/2019
Overzicht punten

 

 

2 Reglement eretekens. Goedkeuring. - GOEDGEKEURD

 

 

Zittingsverslag

 

Raadslid Eeman zal dit reglement goedkeuren. Op de vergadering van de fractievoorzitters wilde hij hier niet moeilijk over doen, maar echt belangrijk vindt hij deze materie niet. Hij vraagt zich af of dit nog van deze tijd is. Een ereteken: voor de ene is het een belangrijk symbool van erkenning, een te vermelden titel op de rouwkaart, voor de andere is het een reden om nog eens uitgenodigd te worden op een receptie. Hij is er eerder voorstander van om, als men toch beslist deze eretitels te behouden, ze ook uit te breiden, zodat men in de loop van de tijd kan spreken van een ere-poetsvrouw, ere-timmerman, ere-administratief medewerker en waarom niet, een ere-bekenploegspecialist.

 

Raadslid N. de Kort merkt op dat CD&V dit reglement steunt. Hij bedankt de voorzitter en het secretariaat voor de constructieve samenwerking. Hij vraagt of de voorziene toekenningen kunnen gebeuren op de gemeenteraad van augustus.

 

Voorzitter Versompel zal navragen om hier werk van te maken.

Beslissing

 

 

Feiten en motivering

De gemeenteraad en de raad voor maatschappelijk welzijn kunnen eretitels toekennen aan hun respectievelijke leden, onder de voorwaarden die ze daartoe bepalen.

 

De gemeenteraad kan ook eretitels toekennen aan de schepenen. De raad voor maatschappelijk welzijn kan eretitels toekennen aan de voorzitter en de leden van het bijzonder comité voor de sociale dienst. De eretitels van de burgemeester worden toegekend door de Vlaamse regering.

 

Aan de gemeenteraad en de raad voor maatschappelijk welzijn wordt voorgesteld de voorwaarden voor het toekennen van deze ere-titels te bepalen.

 

Juridisch kader

Artikels 17, 73 en 148 van het decreet lokaal bestuur.

 

Financiële gevolgen

Er zijn geen financiële gevolgen.

 

BESLUIT eenparig:

 

Art.1.- Met de instelling van de eretitels van de gemeente Brasschaat wil het bestuur gewezen mandatarissen met een uitzonderlijke verdiensten ten opzichte van het bestuur erkennen en bedanken voor hun inzet. De titel geeft blijk van de bijzondere waardering die de titularis verdient en versterkt hun band met de gemeente.

 

Art.2.- De raad kan volgende eretitels toekennen aan een gewezen mandataris:

          "Ere-raadslid van de gemeente Brasschaat" aan de persoon die minstens achttien jaar lid was van de gemeenteraad en/of de raad voor maatschappelijk welzijn.

          "Ere-voorzitter van de raad van de gemeente Brasschaat” aan de persoon die en minstens twaalf jaar lid was van de gemeenteraad en/of de raad voor maatschappelijk welzijn en minstens zes jaar voorzitter van de raad was.

          "Ere-schepen van de gemeente Brasschaat" aan de persoon die en minstens twaalf jaar lid was van de gemeenteraad en/of de raad voor maatschappelijk welzijn waarvan minstens zes jaar als schepen.

          "Ere-voorzitter van het OCMW Brasschaat" aan de persoon die en minstens twaalf jaar lid was van de gemeenteraad en/of de raad voor maatschappelijk welzijn en minstens zes jaar voorzitter van het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn was.

 

Enkel de mandaten van gemeente Brasschaat of van het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn van de gemeente Brasschaat worden in overweging genomen.

 

Art.3.- Men mag de ere-titel niet voeren zolang men een mandaat bekleedt of men werknemer is van gemeente Brasschaat of het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn van de gemeente Brasschaat.

 

Art.4.- De algemeen directeur vraagt de gewezen mandataris die daartoe in aanmerking komt of deze een eretitel van de gemeente Brasschaat wil dragen. Een gewezen raadslid mag op ook op eigen initiatief zijn kandidatuur daartoe ook indienen. Deze aanvraag gebeurt bij de algemeen directeur en omvat een overzicht van de periodes waarin men de mandaten bekleedde.

 

Art.5.- De algemeen directeur bezorgt de kandidaturen aan de voorzitter van de raad. Deze legt de kandidaturen die voldoen aan de voorwaarden van dit reglement voor aan de raad.

 

Art.6.- De raad spreekt zich in de besloten zitting en bij gewone meerderheid na een niet-geheime stemming uit over de toekenning of intrekking van een ere-titel.

 

Art.7.- Als na de toekenning van de ere-titel de drager veroordeeld wordt voor criminele feiten, een tuchtstraf krijgt of als deze onterende feiten begaat, dan kan de raad de ere-titel intrekken.

 

 

Publicatiedatum: 03/09/2019
Overzicht punten

 

 

3 IGEAN dienstverlening. Goedkeuring agenda en bevestiging mandaat voor de algemene vergadering van 28 juni 2019. - GOEDGEKEURD

 

 

Beslissing

 

 

Feiten en motivering

Op vrijdag 28 juni 2019 vindt de algemene vergadering van Igean dienstverlening plaats waarop de jaarrekening en het jaarverslag 2018 zullen worden vastgesteld.

 

Juridisch kader

Het decreet Lokaal Bestuur

Statuten van Igean

 

Financiële gevolgen

Er zijn geen financiële gevolgen.

 

BESLUIT eenparig:

 

Art.1.- De agendapunten met bijhorende documenten van de algemene vergadering van Igean dienstverlening, die zal gehouden worden in de burelen van Igean, Doornaardstraat 60 in Wommelgem op 28 juni 2019 om 19 uur, worden goedgekeurd:

1)      Goedkeuren van het verslag van de raad van bestuur  over het boekjaar 2018

2)      Goedkeuren van het verslag van de revisor over het boekjaar 2018

3)      Goedkeuren van de jaarrekening 2018

4)      Kwijting verlenen aan de bestuurders en aan de revisor over het boekjaar 2018

5)      Goedkeuren van de statutenwijziging

6)      Aandelenstructuur - actualisatie van het register

7)      Vaststellen van de code van goed bestuur

8)      Benoemen van leden van de adviescomité

 

Art.2.- Joris Van Cauwelaert, raadslid, werd aangeduid als vertegenwoordiger van het OCMW Brasschaat om deel te nemen aan deze algemene vergadering van IGEAN dienstverlening, Karin Beyers, raadslid, werd aangeduid als plaatsvervanger.

 

Art.3.- De vertegenwoordigers worden gemandateerd om op de algemene vergaderingen van IGEAN dienstverlening te handelen en te beslissen conform de beslissingen die door de gemeenteraad zijn genomen over de agendapunten van deze vergaderingen en om verder al het nodige te doen om de volledige agenda af te werken.

 

 

Publicatiedatum: 03/09/2019
Overzicht punten

 

 

4 IGEAN milieu en veiligheid. Goedkeuring agenda en bevestiging mandaat voor de buitengewone algemene vergadering van 28 juni 2019. - GOEDGEKEURD

 

 

Beslissing

 

 

Feiten en motivering

Op vrijdag 28 juni 2019 vindt de algemene vergadering van Igean milieu en veiligheid plaats waarop de jaarrekening en het jaarverslag 2018 zullen worden vastgesteld. Er wordt eveneens een statutenwijziging ter goedkeuring voorgelegd.

 

Juridisch kader

Het Decreet Lokaal Bestuur

Statuten van Igean

 

Financiële gevolgen

Er zijn geen financiële gevolgen.

 

BESLUIT eenparig:

 

Art.1.- De agendapunten met bijhorende documenten van de algemene vergadering van Igean milieu en veiligheid, die zal gehouden worden in de burelen van Igean, Doornaardstraat 60 in Wommelgem, op 28 juni 2019 om 19 uur, worden goedgekeurd:

1)      Goedkeuren van het verslag van de raad van bestuur  over het boekjaar 2018

2)      Goedkeuren van het verslag van de revisor over het boekjaar 2018

3)      Goedkeuren van de jaarrekening 2018

4)      Kwijting verlenen aan de bestuurders en aan de revisor over het boekjaar 2018

5)      Goedkeuren van de statutenwijziging

6)      Aandelenstructuur - actualisatie van het register

7)      Vaststellen van de code van goed bestuur

8)      Benoemen van leden van de adviescomité

 

Art.2.- Joris Van Cauwelaert, raadslid werd aangeduid als vertegenwoordiger van de gemeente Brasschaat om deel te nemen aan de algemene vergadering met als plaatsvervanger Walter Vermeulen.

 

Art.3.- De vertegenwoordigers worden gemandateerd om op de algemene vergadering van Igean milieu en veiligheid te handelen en te beslissen conform de beslissingen die door de gemeenteraad zijn genomen over de agendapunten van deze vergaderingen en om verder al het nodige te doen om de volledige agenda af te werken.

 

 

Publicatiedatum: 03/09/2019
Overzicht punten

 

 

5 Verhoging percentage 2de pensioenpijler naar 3% voor het contractueel personeel van het OCMW. - GOEDGEKEURD

 

 

Zittingsverslag

 

Raadslid Brughmans vindt dit een verstandige keuze. Het helpt de factuur voor de responsabliseringsbijdrage onder controle te houden. Hij verwijst ter zake naar de alarmerende nota van de VVSG van 3 april 2019 inzake de financiering van de lokale ambtenarenpensioenen. Hij merkt op dat ook Brasschaat hiermee wordt geconfronteerd. De kosten swingen de pan uit. Vooral bij het OCMW dreigt er in de toekomst een probleem omwille van het woonzorgcentrum. De huidige overeenkomst tussen OCMW en Zorgbedijf Brasschaat over de responsabiliseringsbijdragen moet terug onderhandeld worden tegen 2020. Hij vraagt of het bestuur het verhoogd percentage van de tweede pensioenpijler, met name 3%, ook wil toepassen voor de medewerkers van het Zorgbedrijf.

 

Burgemeester Jambon antwoordt dat dit het geval is.

 

Raadslid Eeman stelt dat PVDA de verhoging van de tweede pensioenpijler, van 1 naar 3 procent goedkeurt. Hij leest in de motivatie dat deze verhoging vooral een voordelige korting teweeg brengt ten aanzien van de responsabiliseringsfactuur. Een beter motivatie had kunnen zijn: "we verhogen de 2e pensioenpijler omdat het verschil tussen het wettelijk pensioen van vast benoemden en contractuele erg groot is, ook al doen zij hetzelfde werk".

 

Hij merkt op dat PVDA voluit gaat voor een versterking van het wettelijk pensioen. Dat is de beste garantie voor een goed pensioen voor iedereen. Voor werknemers en kleine zelfstandigen moet dat pensioen 75% van het gemiddeld inkomen bedragen. Het minimumpensioen moet vastgelegd worden op 1.500 euro netto, opdat de oude dag ook gegarandeerd een leefbare dag wordt. Hij erkent dat dit federale materie is. Hij merkt terzake op dat federale ministers geen rekening hoeven te houden met partijgenoten zoals gemeenteraadsleden die dikwijls een betere voeling hebben met de financiële toestand van de burger. Dat is ook niet abnormaal: men moet maar naar de inkomsten en pensioenen kijken van ministers die deze beslissingen moeten nemen. Hij nodigt om die reden het bestuur uit om te lobbyen bij de verantwoordelijken op het federale niveau. Hij merkt op dat sommigen in Brasschaat daar niet eens zover voor moeten zoeken.

 

Raadslid Thomas had hier al wat vragen over gesteld. In Lokaal, de uitgave van VVSG, las hij een artikel waarin voor de periode 2017-2024 een stijging van de uitgaven is voorzien tot 33%. De financieel directeur heeft al aangegeven dat in Brasschaat de kosten zelfs met factor 3 stijgen. Kortom, Brasschaat zou hier de algemene trend niet volgen, maar nog veel hoger uitkomen. Hij vraagt hoe dat komt. Hij verwijst tenslotte naar de goede voorstelling van het personeel op de recentste commissie. Daaruit blijkt dat het personeelskader de komende jaren nog wordt uitgebreid. Hij merkt op dat de kosten met andere woorden niet zullen afnemen.

 

Burgemeester Jambon merkt op dat men de dingen niet door elkaar mag halen. De totale pensioenlast bedraagt 33%. De vermenigvuldiging met 3 betreft alleen de responsabiliseringsbijdrage. Deze is een soort bestraffing die men lokale besturen oplegt wanneer hun aantal statutairen afneemt. Hij merkt op dat deze nog een hele periode zal moeten betaald worden met name omdat het ziekenhuis van het OCMW werd overgedragen aan Klina. Het bestuur zal dat zeker nog tot 2024 voelen.

Beslissing

 

 

Feiten en motivering

De wet van 30 maart 2018 voorziet een financiële aanmoediging voor de lokale overheden om al hun contractanten systematisch een hoger aanvullend pensioen (“2de pensioenpijler”) toe te kennen.

 

De helft van de door de werkgever betaalde premie, vermeerderd met de werkgeversbijdrage van 8,86 % op die premies, zal immers in mindering worden gebracht op de responsabiliseringsfactuur die hij moet betalen. Deze aftrek wordt logischerwijze enkel toegekend aan werkgevers die een responsabiliseringsbijdrage moeten betalen. Bovendien verlaagt het wetsontwerp de vermindering van de responsabiliseringsbijdragen van werkgevers die een aanvullende pensioentoezegging doen ten aanzien van andere werkgevers die geresponsabiliseerd zijn maar een dergelijke toezegging niet hebben gedaan.

 

De aftrek zal voor het eerst toegepast worden op de responsabiliseringsfactuur 2019.

 

Momenteel heeft het OCMW een tweede pensioenpijler volgens het systeem van de vaste bijdragen voor contractanten afgesloten met een percentage van 1% (met daarbovenop 0,09% verbonden kosten).

 

Om in aanmerking te komen voor bovenstaande kortingen vanaf de respofactuur 2019 is het noodzakelijk dat de pensioenbijdrage voor het aanvullend pensioen minstens 2% bedraagt in 2020 en minstens 3% in 2021.

 

Juridisch kader

De wet van 30 maart 2018 met betrekking tot het niet in aanmerking nemen van de diensten gepresteerd als nietvastbenoemd personeelslid voor een pensioen van de overheidssector, tot wijziging van de individuele responsabilisering van de provinciale en lokale overheden binnen het Gesolidariseerde pensioenfonds, tot aanpassing van de reglementering inzake aanvullende pensioenen, tot wijziging van de modaliteiten van de financiering van het Gesolidariseerde pensioenfonds van de provinciale en plaatselijke besturen en tot bijkomende financiering van het Gesolidariseerde pensioenfonds van de provinciale en plaatselijke besturen.

 

Het raadsbesluit van 29 september 2010 over de invoering aanvulling pensioenstelsel voor de contractuele personeelsleden vanaf 1 januari 2010.

 

Adviezen

Het management-team stelt voor om met ingang van 1 januari 2019 de bijdrage op te trekken naar 3%.

Deze aangelegenheid werd voorgelegd aan en goedgekeurd door de vakbonden op 20 juni 2019.

 

Financiële gevolgen

In het budget 2019 werd al een bijdrage van 3 % voorzien voor gemeente en OCMW.

Kost

72.600 euro, btw inbegrepen (jaarlijks)

Budgetsleutel

62230000 2de pensioenpijler

Budget/jaar

2019

Krediet beschikbaar

Ja

De helft van de betaalde premie, vermeerderd met de werkgeversbijdragen, bedraagt 36.300 euro.

Dit bedrag zal in mindering worden gebracht van de responsabiliseringsbijdrage 2019.

 

BESLUIT eenparig:

 

Art.1.- Met ingang van 1 januari 2019 wordt er ingestemd met de verhoging naar 3% van het percentage van de 2de pensioenpijler voor het contractuele personeel.

 

Art.2.-  Dit betekent dat voor het eerste kwartaal 2019 een inhaaltoelage zal worden betaald.

 

 

Publicatiedatum: 03/09/2019
Overzicht punten

 

 

6 Wijziging organogram vanaf 1 juli 2019. Goedkeuring. - GOEDGEKEURD

 

 

Zittingsverslag

 

Raadslid Broos vindt dat er te vaak een organogram wordt gepresenteerd. Dit werd vorige maand nog maar aangepast, nu wordt opnieuw een wijziging voorgesteld. Hij vraagt waarom de deskundige "projectmanager" maar voor 6 jaar wordt voorzien.

 

Schepen Cools antwoordt dat de persoon in kwestie politiek verlof heeft aangevraagd voor 6 jaar. Hierdoor is er 6 jaar vervanging. Via deze aanpassing wordt er op die manier invulling gegeven.

 

Raadslid Broos vindt dit een erg vreemd gegeven, vooral omdat de functie maar voor 6 jaar wordt voorzien. Hij vraagt dit de komende jaren verder te evalueren.

 

Schepen Cools merkt op dat de functie wel degelijk nodig is. Er zijn een 15 tot 16 projecten waarop deze kan worden ingezet.

 

Raadslid Brughmans geeft aan dat hij een mail heeft gestuurd met bijkomende vragen. Hij wil hierop in deze openbare vergadering niet dieper op ingaan. Hij vraagt zich wel af waar deze projectmanager zal worden ingezet. Hij merkt op dat in de toekomst de functie voorzien is op A niveau. Verder merkt hij op dat er sprake is van een jeugdproject. Hij vraagt of dit al kan worden toegelicht.

 

Schepen Van Gerven antwoordt dat het raadslid verwijst naar een nota van de vorige legislatuur. Er worden nog projecten onderzocht.

 

Burgemeester Jambon geeft aan dat de functie "afdelingshoofd cultuur" een voltijdse functie betreft. Dat houdt in dat er nog invulling moet gegeven worden aan een resterend deel van het rooster. Er zijn altijd projecten aan de gang, dus dit biedt heel wat mogelijkheden. De inhoud van de projecten en de invulling van de projectondersteuning zullen uiteraard in verhouding staan tot het competentieprofiel.

 

Raadslid Brughmans geeft aan dat hij ook vragen heeft over het personeelskader, met name de functieniveau's, en de werkelijke invulling. Hij merkt op dat de realisatie van het organigram daardoor kan blokkeren.

 

Burgemeester geeft aan dat de antwoorden worden doorgestuurd.

Beslissing

 

 

Feiten en motivering

In zitting van 27 mei 2019, werd het gecoördineerd organogram goedgekeurd.

 

Het is noodzakelijk het organogram te actualiseren door het toevoegen van volgende functies:

          Deskundige preventie

          Coördinator evenementen

          Projectmanager O&O

 

Juridisch kader

Het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017, zoals gewijzijgd.

Het besluit van de Vlaamse regering van 7 december 2007, zoals gewijzigd, waarin de minimale

voorwaarden voor de personeelsformatie en de rechtspositieregeling van het gemeentepersoneel

vermeld staan.

Het gemeenteraadsbesluit van 18 december 2008, zoals gewijzigd, waarin de rechtspositieregeling van het gemeentepersoneel wordt vastgesteld met ingang van 1 januari 2009.

De wet van 19 december 1974 tot regeling van de betrekkingen tussen de overheid en de vakbonden

van haar personeel.

 

Adviezen

Deze aangelegenheid wordt voorgelegd aan de representatieve vakorganisaties in zitting van 20 juni 2019, protocol zal ter zitting worden voorgelegd.

 

Financiële gevolgen

De wijzigingen in het organogram werden opgenomen in de budgetwijziging.

 

BESLUIT eenparig:

 

Art.1.- Goedkeuring wordt gehecht aan de wijziging van het organogram door toevoeging van volgende functies:

          Deskundige preventie

          Coördinator evenementen

          Projectmanager O&O

 

Art.2.- Deze aangelegenheid zal verzonden worden naar de hogere overheid binnen de vastgestelde termijnen.

 

 

Publicatiedatum: 03/09/2019
Overzicht punten

 

 

7 OCMW Jaarrekening 2018. Goedkeuring. - GOEDGEKEURD

 

 

Zittingsverslag

 

Raadslid Hermans heeft heel wat vragen gesteld en kreeg nog meer antwoorden. Ze merkt op dat bij de overgang van de sociale dossiers naar een digitaal systeem een jobstudent zou worden ingezet. Ze vraagt zich af welke maatregelen men treft om de veiligheid van de dossiers te garanderen.

 

Schepen Hans merkt op dat de jobstudenten ook een vertrouwelijkheidsverklaring moeten ondertekenen. Verder zien ze alleen de facturen en niet de totaliteit van het dossier. Er wordt alleszins gewaakt over de informatieveiligheid.

Beslissing

 

 

Feiten en motivering

De dienst financiën legt het ontwerp van de OCMW jaarrekening 2018 voor ter goedkeuring.

 

Juridisch kader

Besluit van de Vlaamse regering van 25 juni 2010 betreffende de beleids- en beheerscyclus van de gemeenten, de provincies en de openbare centra voor maatschappelijk welzijn.

 

 

Financiële gevolgen

De financiële gevolgen zijn:

Het resultaat op kasbasis bedraagt 3.011.692 euro of 778.259 euro meer dan bij de laatste budgetwijziging en budgetopmaak 2019.

De autofinancieringsmarge bedraagt 1.011.183 euro

Bij een eerstkomende budgetwijziging of bij budgetopmaak 2020, kan naar aanleiding van de inzichten op dat moment dit resultaat opgenomen worden in een mogelijke bijsturing van de gemeentelijke bijdrage.

 

BESLUIT eenparig:

 

Art.1.- de OCMW jaarrekening 2018 wordt vastgesteld als volgt:

 

Resultaat op kasbasis:

Exploitatiebudget:               1.054.305 euro

Investeringsbudget:    -297.347 euro

Andere:             -43.122 euro

Budgettair resultaat boekjaar:                                                                            713.836 euro

Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar:  2.409.593 euro

Gecumuleerd budgettair resultaat:  3.123.429 euro

Bestemde gelden:    - 111.737 euro

Resultaat op kasbasis:  3.011.692 euro

 

Autofinancieringsmarge

Exploitatie-ontvangsten:  12.825.718 euro

Exploitatie-uitgaven exclusief netto kosten schulden:                                    - 11.752.881 euro

Financieel draagvlak: 1.072.838 euro

Netto periodieke leningsuitgaven:     -61.655 euro

Autofinancieringsmarge: 1.011.183 euro

 

Balans per 31 december 2018

- vlottende activa: 4.133.639 euro

- vaste activa:            29.675.107 euro

Totaal van de activa:            33.808.746 euro

 

- schulden:           16.797.565 euro

- netto actief:           17.011.181 euro

Totaal van de passiva:           33.808.746 euro

 

De staat van opbrengsten en kosten dienstjaar 2018

Kosten:         -17.235.454 euro

Opbrengsten:           12.844.496 euro

Tekort van het boekjaar:         - 4.390.958 euro

 

 

Publicatiedatum: 03/09/2019
Overzicht punten

 

 

8 Zorgbedrijf Brasschaat-Rekening 2018. Advies. - GOEDGEKEURD

 

 

Zittingsverslag

 

Raadslid Eeman leest dat het Zorgbedrijf bedrijfsmatig goede cijfers voorlegt. Men spreekt over een break-even. Hij wil dat toch relativeren. Voor de oprichting van ZBB was er een groot verlies. In de kranten sprak men van 1,3 miljoen euro tot zelfs 1,8 miljoen euro. Nu spreekt men van een break-even. Hij wil hierbij toch het een en ander duiden, al was het maar om een juiste perceptie te geven over het begrip "break-even". Eerst en vooral werd er niet 1,3 of 1,8 miljoen euro goedgemaakt.

 

De netto toelage van gemeente en OCMW omvat 760.000 euro. Dat is de meerkost voor het overgenomen personeel, de responsabiliseringsuitgaven, de klantenkorting voor de Brasschatenaren. Die kosten gaan in de toekomst niet verdwijnen, met name wanneer merkt dat de responsabiliseringuitgaven of ZBA nog fel zullen stijgen. Men mag ook niet vergeten dat het management van Zorgbedrijf Antwerpen de exploitatie en het beheer niet voor niks doet. Die kost is overigens moeilijk terug te vinden in de jaarrekening. Hij stelt dat het om een bedrag van enkele honderdduizenden euro's gaat.

 

Men mag evenmin vergeten dat voor de start van het management door ZBA er al een hele reeks besparingen werden doorgevoerd in het woonzorgcentrum. In de periode tussen de beslissing om met ZBA in zee te gaan en de effectieve start daarvan, kon gemeente en OCMW, met medewerking van de vakbond, al grote bedragen op jaarbasis besparen. Hij vindt dat bespaarde bedrag in geen enkele rekening terug. Hij merkt op dat die besparing door het management van ZBA op het conto van ZBA is gezet.

 

Wanneer men al die bedragen samentelt en aftrekt van het zogezegd verlies, dan is "een break- even" toch te relativeren. Men kan zich terecht afvragen of men het management niet zelf had kunnen doen. De cijfers zijn goed, maar eigenlijk is de grote vraag welke invloed deze cijfers hebben op de zorg. Dat laat hij in het midden. Hij roept op dat de mensen van het bestuur een goed oogje in het zeil houden. Het bestuur mag deze evaluatie niet alleen overlaten aan management ZBA.

 

PVDA is voorstander van gezonde rekeningen. Maar de zorg voor ouderen mag ook geld kosten. Het streven naar een break -even houdt gevaren in. Zorgvragers hoesten meer dan 2.000 euro per maand op, dan mag men verwachten dat de prijs-kwaliteitverhouding navenant zijn.

 

Hij wil nog een paar bedenkingen meegeven. Gemeente Brasschaat neemt vanaf 2019 deels de klantenkorting aan inwoners van Brasschaat structureel over. ZBB stelt hiervoor jaarlijks, recurrent, een bedrag van 200.000 à 250.000 euro voor ter beschikking en dat zolang de financiële normen het toelaten.

 

Hij merkt verder op dat er altijd onvoorziene kosten zijn. Maar nu het bedrijf lichte winst maakt, merkt hij op dat een deel wordt gebruikt om de bijdrage van de gemeente en het OCMW te verminderen. Hij gaat hiermee niet akkoord. De winstgevende situatie is ook ontstaan door de besparingen op de zorg. Hij kan zich toch niet voorstellen dat Gemeente en OCMW het volledige bedrag dat men in de toekomst jaarlijks moet bijleggen laat compenseren door de winst van ZBB. Dan komt immers de zorg in het gedrang! Hij vindt dat de winst die wordt gemaakt logischerwijs terug in de zorg moet terechtkomen, of dat men toch de besparingsplannen eraan aanpast.

 

Verder leest hij in het verslag, in een antwoord op een vraag van dhr. Konings dat “met betrekking tot de pensioenen en reponsabiliseringsbijdragen men toekomstgericht een specifiek debat dient te voeren. Uiteraard dient ZBB bij te dragen aan deze gemeenschappelijke verplichtingen”.

Hij vraagt of het bestuur dat kan uitleggen. Deze kosten staan in de jaarrekening op de uitgaven van Gemeente en OCMW. Hij vraagt of er een gevaar is voor nog meer besparingen. Tenslotte wil hij nog meegeven dat er 8 kamers zijn bijgebouwd. Op dit ogenblik is daarvan nog geen enkele erkend voor de doelgroep van zwaarzorgbehoevenden. Hij hoopt dat men er snel een goede invulling aan kan gegeven.

 

De voorzitter merkt op dat de vragen en het betoog zullen overgemaakt worden aan de directeur van het zorgbedrijf.

 

Raadslid Callens merkt op dat de 4 kamers worden gebruikt voor een optimalisatie van het RIZIV. De invulling staat nu op 100.02%. In afwachting van een erkenning, zoekt men nu naar een zinvolle alternatieve invulling.

 

Verder hoort hij vooral steeds weer dezelfde verhalen en argumenten. Hij vraagt zich zelfs af of raadslid Eeman, als personeelslid van ZBB, in deze vergadering op dit punt wel mag tussen komen en mee mag stemmen. Hij merkt verder op dat de directeur, dhr. Demuynck, aanwezig wilde zijn, maar omdat geen enkele fractie vooraf vragen stelde, niet is gekomen. Tenslotte wordt er gewerkt aan de zorg. Deze kan allicht verbeteren. Hij nodigt iedereen uit om klachten aan hem te bezorgen, hij kan dan vragen om die op te volgen. Tenslotte is de voorziene 250.000 euro beleidsmatig al lang voorzien in het meerjarenplan. Nu wordt dit gewoon geconcretiseerd.

 

Raadslid Eeman merkt op dat dit de eerste keer is dat hij hierover tussen komt. Hij vindt dat raadslid Callens zich beter eerst informeert vooraleer hij zijn spreekrecht in vraag stelt. Hij mag tussenkomen op punten zoals de jaarrekening. Hij betreurt het dat zijn integriteit in vraag wordt gesteld.

 

Raadslid Brughmans ondersteunt de tussenkomst van raadslid Callens. Hij vraagt verder om de jaarrekening van het ZBB in de toekomst ook vooraf op de commissie te bespreken. Dit zal de lezing vereenvoudigen. Het is inderdaad zo dat de meerkost voor het personeel wordt gedragen door Gemeente en OCMW. Hij blijft volledig achter die beslissing staan. Verder werd er nog een vraag gesteld over de afhandeling van de btw. De algemeen directeur van ZBB heeft dit toegelicht. Hij vraagt om deze toelichting mee op te nemen in het verslag.

Beslissing

 

 

Feiten en motivering

De jaarrekening van Zorgbedrijf Brasschaat wordt aan de OCMW-raad voorgelegd voor advies.

 

Na kennisname van het oordeel zonder voorbehoud van de revisor, het positief advies van het Auditcomité van Zorgbedrijf Brasschaat op 19 april 2019 en de Raad van Bestuur van 3 mei 2019, werd in de Algemene vergadering van 14mei 2019 de jaarrekening 2018 van Zorgbedrijf Brasschaat vastgesteld met resultaat 996.067,45 euro en balanstotaal 21.146.107,92euro.

 

De BBC evenwichten bedragen bij afsluit van de rekening 2018:

Resultaat op kasbasis 2018

Jaarrekening 2018: 2.080.611 euro

Eindbudget 2018: 539.649 euro

 

Autofinancieringsmarge

Jaarrekening 2018: 785.836 euro

Eindbudget 2018: 74.511 euro

 

Een voorstel wordt uitgewerkt om het resultaat van 2018 te bestemmen.

 

Juridisch kader

Decreet Lokaal Bestuur

Art. 490. §1. De boekhouding wordt gevoerd onder de verantwoordelijkheid en het toezicht van de raad van bestuur. De raad van bestuur stelt het meerjarenplan en de aanpassingen ervan vast en legt ze ter goedkeuring voor aan de algemene vergadering van de welzijnsvereniging.

De ramingen voor de exploitatie, de investeringen en de financiering in het eerste jaar van de financiële nota van het meerjarenplan omvatten ook de kredieten voor dat boekjaar.

§2. De algemene vergadering van de welzijnsvereniging spreekt zich uit over de vaststelling van de jaarrekening voor 30 juni van het boekjaar dat volgt op het boekjaar waarop de rekening betrekking heeft. Een afschrift van de vastgestelde jaarrekening wordt binnen twintig dagen bezorgd aan de betrokken openbare centra voor maatschappelijk welzijn.

§3. De betrokken raden voor maatschappelijk welzijn kunnen advies uitbrengen over de jaarrekening van de welzijnsvereniging. Als de raad voor maatschappelijk welzijn geen advies verstuurd heeft aan de toezichthoudende overheid binnen een termijn van vijftig dagen, die ingaat op de dag na de ontvangst van de jaarrekening door het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn, wordt hij geacht een gunstig advies te hebben uitgebracht.

§4. Als de toezichthoudende overheid geen besluit heeft verzonden over de goedkeuring van de jaarrekening binnen een termijn van honderdvijftig dagen, wordt ze geacht de jaarrekening goed te keuren. Die termijn gaat in op de dag nadat de gemeente de toezichthoudende overheid op de hoogte gebracht heeft van de bekendmaking van de jaarrekening van de welzijnsvereniging, met toepassing van artikel 286, §2, en de welzijnsvereniging de digitale rapportering erover aan de Vlaamse Regering heeft bezorgd.

 

Financiële gevolgen

De voorziene ontvangst van 200.000euro in de OCMW rekening, zal in boekjaar 2019 geboekt kunnen worden

 

BESLUIT eenparig:

 

Art.1.- De OCMW-raad verleent gunstig advies over de jaarrekening 2018.

 

 

Publicatiedatum: 03/09/2019