Zitting van maandag 29 maart 2021

Van 21:00 uur

Locatie raadzaal, Verhoevenlei 11, 2930 Brasschaat

 

Overzicht punten

 

1 Ontslag raadslid Johan Caluwé uit het Bijzonder Comité Sociale Dienst. Kennisneming.

Op 27 februari 2021 heeft Johan Caluwé zijn ontslag aangekondigd als lid van het Bijzonder Comité Sociale Dienst van Brasschaat.

 

Aan de raad wordt gevraagd kennis te nemen van het ontslag van Johan Caluwé als lid van het BCSD. Dit ontslag gaat in conform artikel 95 van het Decreet over het lokaal bestuur.

 

 

Publicatiedatum: 26/03/2021
Overzicht punten

 

2 Onderzoek geloofsbrieven en eedaflegging. Goedkeuring.

Raadslid Johan Caluwé heeft ontslag genomen als lid in het Bijzonder Comité Sociale Dienst.

Hugo Dirks is de eerste opvolger die in aanmerking komt voor het mandaat van Johan Caluwé.

 

Op 2 maart 2021 werd Hugo Dirks opgeroepen om in de openbare zitting van de raad van maatschappelijk welzijn van 29 maart 2021 en na onderzoek van de geloofsbrieven, de eed af te leggen in de handen van de voorzitter.

 

Publicatiedatum: 26/03/2021
Overzicht punten

 

3 Goedkeuring notulen en zittingsverslag van de zitting van 22 februari 2021.

Op 22 februari 2021 vond een zitting van de raad voor maatschappelijk welzijn plaats. Aan de raad wordt gevraagd de notulen en het zittingsverslag goed te keuren.

 

Publicatiedatum: 26/03/2021
Overzicht punten

 

4 Wijziging organogram. Goedkeuring.

In zitting van 28 september 2020 werd de laatste wijziging aan het gemeenschappelijk organogram goedgekeurd. Momenteel is het noodzakelijk het gemeenschappelijk organogram te actualiseren met de wijzigingen die werden besproken en weerhouden. Een overzicht van de wijzigingen met toelichting wordt bijgevoegd als bijlage. Deze materie werd ter onderhandeling voorgelegd aan de representatieve vakorganisaties hetgeen blijkt uit bijgevoegd protocol.

 

Publicatiedatum: 26/03/2021
Overzicht punten

 

5 VIA6-akkoord.Eenmalige verhoging eindejaarstoelage.

Op 24 november 2020 sloten de Vlaamse regering, de vakbonden en de werkgeversfederaties in de publieke en privatie socialprofitsectoren een voorakkoord over een opwaardering van een aantal sectoren waaronder de zorgvoorzieningen.

 

Het VIA6 akkoord van 22 december 2020 vermeldt de toekenning van een eenmalige premie voor medewerkers in de zorg in de vorm van een verhoging van de eindejaarstoelage 2020 (uitbetaald januari 2021). Voor het OCMW Brasschaat gaat dit enkel  om medewerkers tewerkgesteld in de erkende lokale dienstencentra.

Het variabel bedrag van de eindejaarstoelage van 2020 wordt verhoogd met 1,1%.

 

 

Publicatiedatum: 26/03/2021
Overzicht punten

 

6 Van Hemelrijcklei. Erfpacht De Voorkempen. Goedkeuring dadingsovereenkomst.

Aan de raad wordt gevraagd goedkeuring te hechten aan de dadingsovereenkomst met sociale huisvestingsmaatschappij De Voorkempen in het kader van de verdere strategische ontwikkeling van de Zorgdriehoek.

 

Publicatiedatum: 26/03/2021