Zitting van maandag 25 mei 2020

Van 21:00 uur

Locatie raadzaal, Verhoevenlei 11, 2930 Brasschaat

 

Aanwezig:

Tom Versompel - voorzitter

Philip Cools - waarnemend burgemeester

Adinda Van Gerven, Myriam Van Honste, Goele Fonteyn, Inez Ven, Carla Pantens, Karina Hans en Bruno Heirman - schepenen

Dirk de Kort, Dimitri Hoegaerts, Bart Brughmans, Jef Konings, André Van Mechelen, Jan Jambon, Niels de Kort, Luc Van der Schoepen, Rudi Pauwels, Lisa Buysse, Karin Willemen-Beyers, Christophe Thomas, Robrecht Eeman, Bart Thijs, Walter Vermeulen, Erwin Callens, Hedwig van Baarle, Joris Van Cauwelaert, Dieter Heughebaert, Ingeborg Hermans, Greet Verbert, Kasper Vanpoucke, Shana Claessens en Cathy Mallentjer - raadsleden

Ward Schevernels - algemeen directeur

 

1 van 1

 

Overzicht punten

 

 

1 Goedkeuring notulen en zittingsverslag van de zitting van 27 april 2020. - GOEDGEKEURD

 

 

Beslissing

 

 

Feiten en motivering

Op 27 april 2020 vond een zitting van de raad voor maatschappelijk welzijn plaats. Aan de raad wordt verzocht het verslag goed te keuren.

 

Juridisch kader

Artikel 32 van het decreet lokaal bestuur.

 

BESLUIT eenparig:

 

Art.1.- De notulen en het zittingsverslag van de zitting van 27 april 2020 worden goedgekeurd.

 

 

Publicatiedatum: 07/07/2020
Overzicht punten

 

 

2 IGEAN dienstverlening. Goedkeuring agenda en bevestiging mandaat voor de algemene vergadering van 19 juni 2020. - GOEDGEKEURD

 

 

Zittingsverslag

 

 

Raadslid Pauwels  en raadslid Niels de Kort verwijzen voor de punten 2,3 en 4 naar de notulering van de gemeenteraad, deze mag overgenomen worden. 

 

Raadslid Buysse bevestigt dat het in de vorige raad van bestuur over de presentiegelden ging.  Ze geeft mee dat er een vergissing is gebeurd omtrent de te betalen bedragen.  Vanaf 1 januari 2020 zouden deze bedragen, zoals waarnemend burgemeester Cools toelichtte, opgetrokken worden.  Haar fractie zou willen vragen of onze vertegenwoordiger kan overbrengen dat de bedragen goed zijn zoals ze zijn, dit zou een besparing zijn van ongeveer 30 000 euro per jaar.  Zij vindt dit een billijk bedrag voor het werk dat gevraagd wordt.  Ze vindt dat de politiek het goede voorbeeld moet geven.  Heel veel organisaties moeten de broeksriem aanhalen, dus ze vinden dat de politiek hier het goede voorbeeld kan zijn.  Ze stelt voor om de presentiegelden te behouden zoals ze zijn en het vrijgekomen bedrag zou dan nuttiger kunnen besteed worden. 

 

Raadslid Eeman dankt waarnemend burgemeester Cools voor de uitgebreide toelichting, dit bespaart hem een stuk uitleg.  Hij betreurt de beslissing die door het college werd genomen om de zitpenningen te verhogen.  Dit is een verdubbeling van de zitpenningen, of een verhoging van 100%. 

Raadslid Eeman vraagt zich af waarom ze dit doen?  Voor 2019 kon één afgevaardigde nog in beide raden zetelen, en de vergaderingen waren aaneensluitend.  Men ontving voor iedere vergadering afzonderlijk zitpenningen.  Volgens de nieuwe statuten van Igean mag dit niet meer.  De afgevaardigden van de gemeente kunnen nu nog maar aanwezig zijn bij één raad van bestuur.  Het betreft volgens raadslid Eeman één vergadering per persoon dus lijkt het hem logisch dat men één keer zitpenningen krijgt.  Volgens hem stellen sommige leden nu vast dat ze nog maar de helft krijgen voor één avond en dus willen ze de zitpenningen verdubbelen.  Hij begrijpt de logica hieromtrent niet, het llijkt hem eerder beschamend.  Hij vermoed dat deze vergaderingen ook niet zo lang duren aangezien ze vroeger aaneensluitend plaats vonden.  De vertegenwoordigers ontvangen 213 euro voor max. een kleine 1,5 uur.  Hij verwijst hierbij graag naar de poetsdames die 11 euro per uur verdienen. 

Raadslid Eeman stelt zich de vraag hoe dit op de agenda van de raad van bestuur komt?  Hij vermoed dat ze die aanvraag tot verhoging er zelf op zetten.  Ze weten dat het moet goedgekeurd worden door de algemene vergadering, maar door een advies dat met bijna 90% wordt goedgekeurd op de raden van bestuur maakt dat natuurlijk veel kans. 

Hij heeft vastgesteld dat op beide raden 1 moedige afgevaardigde neen heeft gestemd en er vond 1 onthouding plaats. 

Raadslid Eeman zou graag weten hoe de Brasschaatse afgevaardigde heeft gestemd in de raad van bestuur en wat de motivatie was?  Hij vraagt zich ook af of er overleg geweest is tussen de bevoegde schepen en het schepencollege voor er werd gestemd op de beheerraad?  Graag wil hij dan weten wat het schepencollege heeft beslist  en of dit niet ter goedkeuring moet op de gemeenteraad voor de algemene vergaderingen van Igean op 19 juni 2020? 

Raadslid Eeman maakt de bedenking dat wanneer Igean toch beslist om in te gaan op deze verdubbeling van de presentiegelden de kloof tussen de burger en de politiek nog groter zal worden.  Het besef dat de traditionele politici aan zelfbediening willen wordt versterkt.  Indien de verdubbeling van de presentiegelden door de algemene vergadering wordt goedgekeurd kunnen onze afgevaardigden volgens hem een signaal geven en de helft van hun zitpenningen afstaan aan een goed doel.  Al was dit maar in het besef dat Brasschaatse burgers nog niet lang geleden geconfronteerd werden met forse prijsverhogingen in het containerpark. 

Raadslid Eeman en zijn fractie keuren dit punt niet goed. 

 

Raadslid Brughmans heeft een inhoudelijke vraag omtrent dit punt.  Bij de bespreking van de meerjarenplanning eind vorig jaar, heeft zijn fractie gewezen op de oprichting binnen Igean van een zelfstandige groepering, waarbij de deelnemers voor bepaald diensten btw-vrijstelling konden genieten.  Er werd toen specifiek het voorbeeld van de RUP’s aangehaald.  Hij vraagt zich af of het gemeentebestuur van plan is om hiervan gebruikt te maken? 

 

Schepen Van Honste dankt raadslid Brughmans voor zijn vraag.  Ze heeft het besluit van de gemeenteraad van 16 december 2019 nagekeken, en bevestigt dat deze vraag toen ook werd gesteld.  Hier werd toen ook een antwoord op gegeven en dit werd bevestigt door de burgemeester.  Op de gemeenteraad van 16 december 2019 werd het bestek goedgekeurd voor het raamcontract m.b.t. de RUP’s.  Er werd toen ook meegedeeld dat men geen beroep zou doen op deze zelfstandige groepering van Igean.  Schepen Van Honste geeft aan dat ze de vrijheid willen behouden bij het kiezen van een bureau.  Het gaat hier om specifieke RUP’s die waarschijnlijk door verschillende bureaus zullen uitgewerkt worden, dit op basis van hun kwaliteiten.  Zij licht ook toe dat er een ruime ervaring in huis is met zeer bekwame mensen op de dienst ruimtelijke ordening.  Op basis van deze kennis en ervaring, kunnen de juiste bureaus gekozen worden voor elk RUP afzonderlijk.  Schepen Van Honste geeft mee dat deze zelfstandige  groepering binnen Igean voor kleinere gemeenten misschien wel een voordeel kan zijn, maar Brasschaat heeft beslist om dit zelf te doen. 

 

Raadslid Brughmans geeft nog mee dat de kostenbesparing ook in acht moet genomen worden.  Er werden enkele tien duizenden euro’s voor vrijgemaakt, gezien de budgettair, beperkte middelen moet hier toch ook rekening mee gehouden worden volgens hem. 

 

Schepen Van Honste bevestigt dat ze dit begrijpt maar licht ook toe dat men in Brasschaat de kwaliteit wil bewaken.  Het is een keuze die gemaakt wordt.  Er hebben veel bureaus zich ingeschreven op de bestekken.  Het is de bedoeling om dit volgende maand allemaal te bekijken en tegen september zal de toewijzing gebeuren. 

 

Raadslid Vanpoucke bevestigt dat hij begrip heeft voor de keuze van het college.  Er wordt verwezen naar de kennis  en ervaring die in huis is.  Bij deze verwijst hij hierbij graag terug naar het groot bedrag dat voorzien werd voor externe consultancy van adviesbureaus.  Hij stelt hier toch wat contradictie vast. 

 

Schepen Van Honste geeft mee dat dit geen contradictie is.  De kennis en ervaring over het grondgebied en het beleid dat gevoerd wordt staat naast de juridische kennis van de bureaus.  Ze geeft mee dat de juridische procedures moeilijker worden t.o.v. vroeger.  Bijkomende expertise is dus zeker nodig.  Alle RUP’s kunnen onmogelijk opgemaakt worden door eigen medewerkers.  Met de begeleiding hieromtrent is wel veel ervaring binnen de gemeente gezien er in het verleden toch al wat RUP’s opgemaakt zijn.  Het is volgens haar sowieso een samenwerking. 

 

Raadslid Vanpoucke dankt schepen Van Honste voor het antwoord.

 

Raadslid Van Mechelen wil ook nog een opmerking formuleren.  Hij stelt voor dat de afgevaardigde op de raad van bestuur bij Igean toch nog eens informeert naar de tarieven van het containerpark.   Er komen nog steeds opmerkingen omtrent de verhoging van de tarieven.   Men treft hier heel hard de gewone mensen mee.  Wanneer hij nu verneemt dat de zitpenningen zullen verhogen, stoot dit toch heel hard voor de kop.  Hij vindt dat we vanuit de gemeente moeten reageren en informeren of de prijzen niet omlaag kunnen.  Naar het containerpark is voor vele mensen onbetaalbaar geworden volgens hem. 

 

Raadslid Buysse wil graag nog even meegeven dat wanneer de 30 000 euro extra aan presentiegelden niet wordt besteed, dit zeker op een nuttige manier zou kunnen besteed worden.  Ze begrijpt dat mensen moeten vergoed worden om te zetelen in de raad van bestuur, maar deze vergoeding moet billijk zijn.  Wanneer ze kijkt naar het verhaal van raadslid Van Mechelen omtrent het containerpark wringt de verhoging ook bij haar fractie. 

 

Voorzitter Versompel merkt op dat er een hoofdelijke stemming werd gevraagd.  Hij haalt wel aan dat heel de discussie over de presentiegelden gaat.  Hij vraagt zich af of hij mag concluderen dat de hoofdelijke stemming voor punt 10 en 11 enkel over het onderdeel van de presentiegelden gaat? 

 

Raadslid Brughmans geeft mee dat hij niet deelneemt aan de stemming omdat hij adviserend lid is van de raad van bestuur. 

 

Raadslid Eeman komt graag nog eens terug op de vraag die hij gesteld had.  Hij wenst graag het stemgedrag van onze afgevaardigde te kennen. 

 

Schepen Fonteyn wil hier graag op antwoorden.  Ze bevestigt dat wat waarnemend burgemeester Cools zei omtrent de twee raden van 30 leden.  Deze twee vergadering vonden plaats na elkaar en voor elke van deze vergaderingen kreeg men dan een vergoeding van iets meer dan 100 euro. 

Ze verduidelijkt graag de huidige situatie aan de gemeenteraadsleden.  Er is aan de werkwijze op zich niets veranderd, deze blijft exact hetzelfde als in de vorige legislaturen.  Beide vergaderingen worden nog steeds na elkaar gedaan en met alle 30 deelnemers samen.  De deelnemers van dienstverlening nemen deel aan de vergadering van milieu & veiligheid en omgekeerd.  Er is niets veranderd t.o.v. vroeger, enkel de zitpenningen werden door twee gedeeld.  Ze geeft mee dat men dit niet moet zien als een verhoging maar eerder als het terugbrengen op het oude niveau. 

Schepen Fonteyn licht ook nog toe dat ze deze beslissing alleen heeft genomen, ze heeft contact gehad met de eigen burgemeester, de burgemeester van Schilde, de burgemeester van Stabroek,…  Zij hebben haar dan ook overtuigd.  Ze was van oordeel dat ze gelijk moest beslissen met de opinie van alle andere NVA-deelnemers.  Ze heeft dus ook gekozen voor de terugbrenging naar het vorige niveau. 

 

Raadslid Eeman weet niet hoe het er in de praktijk aan toe gaat, maar hij voert uit conform hoe het beschreven staat in het decreet.  In het decreet staat duidelijk dat er één afgevaardigde in één raad mag zitten.  Hij blijft bij zijn standpunt dat dit een vorm van zelfbediening is.  Hij geeft aan dat men mag overgaan tot stemming, de perceptie is volgens hem voor het bestuur. 

 

Schepen Fonteyn wil graag ook nog even terugkomen op de reactie van raadslid Buysse.  Zij haalt aan dat er 30 000 euro zal uitgespaard worden.  Deze 30 000 euro is geen besparing voor Brasschaat, deze besparing zit bij Igean. 

 

Voorzitter Versompel meldt dat er in de chat werd gevraagd of er afwezigen zijn.  Op het huidig moment is enkel raadslid Thys afwezig. 

 

Raadslid Van der Schoepen reageert graag ook nog in navolging van de tussenkomsten van raadslid Buysse en raadslid Van Mechelen.  Zijn fractie heeft destijds ook tegen gestemd bij de verhoging van de tarieven van het containerpark.  Het geeft hem ook een wrange nasmaak wanner de presentiegelden dan nu verhoogd worden.  Het ene zal wel niets met het andere te maken hebben maar dit is hetgeen blijft hangen en daar wil zijn fractie geen deel van uitmaken. 

 

Voorzitter Versompel geeft aan dat raadslid Buysse mag afronden en dan zal er overgegaan worden tot de stemming. 

 

Raadslid Buysse bevestigt dat het logisch is dat de 30 000 euro niet voor Brasschaat is, maar wanneer ze kijkt waar Igean mee bezig is (klimaat, milieu,…), denkt ze toch dat dit geld naar iets anders kan gaan.  De burgemeester sprak over “ontvetten”, maar nu zal iedereen voor stemmen, ze betreurt dit erg. 

 

 

Beslissing

 

 

Feiten en motivering

De raad van bestuur heeft beslist om de algemene vergadering te organiseren in het ’s Graevenhof, Turnhoutsebaan 439 - 445 2970 Schilde of op een digitale wijze als de maatregelen ter voorkoming van de verdere verspreiding van het Coronavirus COVID-19 dit vereisen op 19.06.2020 om 18.30 u met volgende dagorde:

1.Goedkeuren van het verslag van de raad van bestuur over het boekjaar 2019

2.Goedkeuren van het verslag van de revisor over het boekjaar 2019

3.Goedkeuren van de jaarrekening 2019

4.Kwijting verlenen aan de bestuurders en aan de revisor over het boekjaar 2019

5.Presentiegelden – aanpassen

6.Goedkeuren van de statutenwijziging.

 

 

Juridisch kader

Het decreet Lokaal Bestuur

Statuten van Igean

 

Financiële gevolgen

Er zijn geen financiële gevolgen.

 

BESLUIT eenparig:

 

2e stemming op naam

Presentiegelden

Met 19 ja-stemmen (Philip Cools, Adinda Van Gerven, Myriam Van Honste, Goele Fonteyn, Inez Ven, Carla Pantens, Karina Hans, Bruno Heirman, Jan Jambon, Karin Willemen-Beyers, Christophe Thomas, Bart Thijs, Walter Vermeulen, Erwin Callens, Hedwig van Baarle, Joris Van Cauwelaert, Dieter Heughebaert, Cathy Mallentjer en Tom Versompel), 14 neen-stemmen (Dirk de Kort, Dimitri Hoegaerts, Bart Brughmans, Jef Konings, André Van Mechelen, Niels de Kort, Luc Van der Schoepen, Rudi Pauwels, Lisa Buysse, Robrecht Eeman, Ingeborg Hermans, Greet Verbert, Kasper Vanpoucke en Shana Claessens).

 

Art.1.- De agendapunten met bijhorende documenten van de algemene vergadering van Igean dienstverlening, die zal gehouden worden in de burelen van Igean, Doornaardstraat 60 in Wommelgem op 19 juni 2020 om 19 uur, worden goedgekeurd:

1)      Goedkeuren van het verslag van de raad van bestuur over het boekjaar 2019

2)      Goedkeuren van het verslag van de revisor over het boekjaar 2019

3)      Goedkeuren van de jaarrekening 2019

4)      Kwijting verlenen aan de bestuurders en aan de revisor over het boekjaar 2019

5)      Presentiegelden – aanpassen

6)      Goedkeuren van de statutenwijziging.

 

Art.2.- Joris Van Cauwelaert, raadslid, werd aangeduid als vertegenwoordiger van hde gemeente Brasschaat om deel te nemen aan de algemene vergadering van IGEAN dienstverlening met als plaatsvervanger Karin Beyers, raadslid.

 

Art.3.- De vertegenwoordigers worden gemandateerd om op de algemene vergaderingen van IGEAN dienstverlening te handelen en te beslissen conform de beslissingen die door de gemeenteraad zijn genomen over de agendapunten van deze vergaderingen en om verder al het nodige te doen om de volledige agenda af te werken.

 

 

Publicatiedatum: 07/07/2020
Overzicht punten

 

 

3 IGEAN milieu en veiligheid. Goedkeuring agenda en bevestiging mandaat voor de algemene vergadering van 19 juni 2020. - GOEDGEKEURD

 

 

Zittingsverslag

 

Raadslid Pauwels  en raadslid Niels de Kort verwijzen voor de punten 2,3 en 4 naar de notulering van de gemeenteraad, deze mag overgenomen worden. 

 

Raadslid Brughmans wil graag een inhoudelijke vraag stellen met betrekking tot dit punt.  In februari van dit jaar heeft het college het licht op groen gezet voor de invoer van Diftar.  Hij wacht nog steeds op het moment dat zo’n belangrijke beslissing eens wordt toegelicht op de gemeenteraad of de commissie.  Hij wil graag weten wanneer dit besproken zal worden?

 

Schepen Van Honste kan nog geen exacte datum geven omdat ze het momenteel nog onderzoeken.  Ze hoopt dit te kunnen brengen binnen afzienbare tijd. 

Beslissing

 

 

Feiten en motivering

De raad van bestuur heeft beslist om de algemene vergadering te organiseren in het ’s Graevenhof, Turnhoutsebaan 439 - 445 2970 Schilde of op een digitale wijze als de maatregelen ter voorkoming van de verdere verspreiding van het Coronavirus COVID-19 dit vereisen op 19  juni 2020 om 18.30 u met volgende dagorde:

1)      Goedkeuren van het verslag van de raad van bestuur over het boekjaar 2019

2)      Goedkeuren van het verslag van de revisor over het boekjaar 2019

3)      Goedkeuren van de jaarrekening 2019

4)      Kwijting verlenen aan de bestuurders en aan de revisor over het boekjaar 2019

5)      Presentiegelden – aanpassen

6)      Benoemen leden raad van bestuur en adviescomités.

 

Juridisch kader

Het Decreet Lokaal Bestuur

Statuten van Igean

 

Financiële gevolgen

Er zijn geen financiële gevolgen.

 

BESLUIT eenparig:

 

2e stemming op naam

Presentiegelden

Met 19 ja-stemmen (Philip Cools, Adinda Van Gerven, Myriam Van Honste, Goele Fonteyn, Inez Ven, Carla Pantens, Karina Hans, Bruno Heirman, Jan Jambon, Karin Willemen-Beyers, Christophe Thomas, Bart Thijs, Walter Vermeulen, Erwin Callens, Hedwig van Baarle, Joris Van Cauwelaert, Dieter Heughebaert, Cathy Mallentjer en Tom Versompel), 14 neen-stemmen (Dirk de Kort, Dimitri Hoegaerts, Bart Brughmans, Jef Konings, André Van Mechelen, Niels de Kort, Luc Van der Schoepen, Rudi Pauwels, Lisa Buysse, Robrecht Eeman, Ingeborg Hermans, Greet Verbert, Kasper Vanpoucke en Shana Claessens).

 

Art.1.- Hecht goedkeuring aan de volledige dagorde van de algemene vergadering van IGEAN milieu & veiligheid die zal gehouden worden in het ’s Graevenhof, Turnhoutsebaan 439 - 445 2970 Schilde of op een digitale wijze als de maatregelen ter voorkoming van de verdere verspreiding van het Coronavirus COVID-19 dit vereisen op 19 juni 2020 om 18.30 u evenals van alle daarbij horende documenten en neemt op basis hiervan volgende beslissingen:

1)      Goedkeuren van het verslag van de raad van bestuur over het boekjaar 2019

2)      Goedkeuren van het verslag van de revisor over het boekjaar 2019

3)      Goedkeuren van de jaarrekening 2019

4)      Kwijting verlenen aan de bestuurders en aan de revisor over het boekjaar 2019

5)      Presentiegelden – aanpassen

6)      Benoemen leden raad van bestuur en adviescomités.

 

Art.2.- Joris Van Cauwelaert, raadslid werd aangeduid als vertegenwoordiger van de gemeente Brasschaat om deel te nemen aan de algemene vergadering met als plaatsvervanger Walter Vermeulen.

 

Art.3.- De vertegenwoordigers worden gemandateerd om op de algemene vergadering van Igean milieu en veiligheid te handelen en te beslissen conform de beslissingen die door de gemeenteraad zijn genomen over de agendapunten van deze vergaderingen en om verder al het nodige te doen om de volledige agenda af te werken.

 

 

Publicatiedatum: 07/07/2020
Overzicht punten

 

 

4 CIPAL dienstverlenende vereniging. Goedkeuring agenda en bevestiging mandaat voor de digitale algemene vergadering van 25 juni 2020. - GOEDGEKEURD

 

 

Zittingsverslag

 

Raadslid Pauwels  en raadslid Niels de Kort verwijzen voor de punten 2,3 en 4 naar de notulering van de gemeenteraad, deze mag overgenomen worden. 

 

Raadslid Pauwels verwijst ook hier naar de verslagen die ontbreken.  Hij vraagt om het jaarverslag en het verslag van de commissaris in de toekomst toe te voegen aan de bijlagen.  Zijn fractie zal dit punt goedkeuren maar vraagt toch om de volgende keer volledig te zijn. 

Beslissing

 

 

Feiten en motivering

De gemeente is deelnemer van de dienstverlenende vereniging CIPAL nv en ontving de oproep voor de algemene vergadering van 25 juni 2020 met de volgende agendapunten:

1)      Toetreding en aanvaarding van nieuwe deelnemers

2)      Jaarverslag van de raad van bestuur en verslag van de commissaris over de enkelvoudige jaarrekening van Cipal over het boekjaar 2019

3)      Goedkeuring van de enkelvoudige jaarrekening van Cipal over het boekjaar 2019, afgesloten op 31 december 2019

4)      Jaarverslag van de raad van bestuur en verslag van de commissaris over de geconsolideerde jaarrekening van Cipal over het boekjaar 2019

5)      Goedkeuring van de geconsolideerde jaarrekening van Cipal over het boekjaar 2019, afgesloten op 31 december 2019

6)      Kwijting te verlenen afzonderlijk aan de bestuurders en aan de commissaris voor de uitoefening van hun mandaat tijdens het boekjaar 2019

7)      Vervanging bestuurder

8)      Wijziging maatschappelijke zetel

9)      Goedkeuring van het verslag, staande de vergadering

 

Juridisch kader

Decreet lokaal bestuur, artikel 77

Statuten van Cipal

 

Financiële gevolgen

Er zijn geen financiële gevolgen.

 

BESLUIT eenparig:

 

Art.1.- De agendapunten van de algemene vergadering van Cipal van 25 juni 2020 worden goedgekeurd:

1)      Toetreding en aanvaarding van nieuwe deelnemers

2)      Jaarverslag van de raad van bestuur en verslag van de commissaris over de enkelvoudige jaarrekening van Cipal over het boekjaar 2019

3)      Goedkeuring van de enkelvoudige jaarrekening van Cipal over het boekjaar 2019, afgesloten op 31 december 2019

4)      Jaarverslag van de raad van bestuur en verslag van de commissaris over de geconsolideerde jaarrekening van Cipal over het boekjaar 2019

5)      Goedkeuring van de geconsolideerde jaarrekening van Cipal over het boekjaar 2019, afgesloten op 31 december 2019

6)      Kwijting te verlenen afzonderlijk aan de bestuurders en aan de commissaris voor de uitoefening van hun mandaat tijdens het boekjaar 2019

7)      Vervanging bestuurder

8)      Wijziging maatschappelijke zetel

9)      Goedkeuring van het verslag, staande de vergadering

 

Art.2.- De gemeentelijke vertegenwoordiger, Erwin Callens, met als plaatsvervanger Bart Thijs wordt gemandateerd om op de algemene vergadering van Cipal van 27 juni 2019 te handelen en te beslissen conform dit besluit. Indien de algemene vergadering niet geldig zou kunnen beraadslagen of indien de algemene vergadering om welke reden dan ook zouden worden verdaagd, dan blijft de gemeentelijke vertegenwoordiger gemachtigd om deel te nemen aan elke volgende vergadering met dezelfde agenda.

 

Art.3.- Aan de vertegenwoordiger wordt de opdracht gegeven om op de algemene vergadering van 27 juni 2019, overeenkomstig deze beslissing te stemmen alsook de voorgestelde benoeming(en) goed te keuren, evenals op elke andere algemene vergadering die wordt samengeroepen ter behandeling van de agendapunten van deze algemene vergadering.

 

 

Publicatiedatum: 07/07/2020
Overzicht punten

 

 

5 Mondelinge vraag van Inge Hermans, raadslid namens Brasschaat2012 over bijkomende extra middelen voor de ocmw's voor de raad voor maatschappelijk welzijn. - KENNISGENOMEN

 

 

Zittingsverslag

 

Voorzitter Versompel meldt dat raadslid Eeman een gelijkaardige vraag heeft.  Hij stelt voor om de vraag van raadslid Hermans eerst te behandelen en vervolgens kan er dan gekeken worden of er nog bijkomende vragen zijn. 

Raadslid Hermans vermoed dat als gevolg van de coronacrisis steeds meer mensen in de problemen zullen komen, niet enkel emotioneel maar ook financieel.  Ze denkt hierbij aan de tijdelijke werklozen, de studenten die zonder job vallen, zelfstandigen zonder activiteit,

en uitkeringsgerechtigden met hoger oplopende kosten.

Deze burgers riskeren in een armoedesituatie terecht te komen.  Overal leest men dat bij de ocmw’s en als gevolg van de coronacrisis, het aantal hulpvragen in stijgende lijn gaat.

VVGS, Brulocalis en UVCW stuurden onlangs een brief aan Premier Wilmès met de vraag voor extra bijkomende steun voor de OCMW’s.  De alarmbel werd gehoord en de federale regering maakte 15 miljoen euro vrij.  De verdeling van deze middelen zal dezelfde zijn als de verdeelsleutel die men hanteert  ”sociale activering” en “participatie”.

Brasschaat zou hierdoor recht hebben op 18 696 euro bijkomende middelen.

 

Haar fractie was positief gestemd door te lezen dat er bijkomende middelen komen, maar zij hebben nog enkele vragen :

Heeft het bestuur reeds nagedacht op welke manier ze deze extra bijkomende middelen zullen aanwenden zodat dit bedrag kan besteed worden waar het voor dient, namelijk het opvangen van de extra hulpvragen op vlak van materiële-, sociale-, geneeskundige- en psychosociale hulpverlening

Wat is, als gevolg van de coronacrisis, de situatie m.b.t. het aantal hulpaanvragen in Brasschaat? Volgen die de nationale trend?

Welke tendensen zijn er verder nog waarneembaar en vragen een zeer directe opvolging?

Kan de raad over een halfjaarlijks sociaal verslag beschikken? (raad 29 juni)

 

Schepen Hans bevestigt dat Brasschaat inderdaad recht heeft op 18 696 euro.  Deze middelen zullen ingezet worden volgens de regelgeving van de PSA.  Dit kan o.a. gebruikt worden voor fietsen, laptops,…  Zoals toegelicht in de covid-maatregelen is er 300 000 euro extra budget voor maatschappelijke dienstverlening.  Deze 18 696 euro zullen als extra toegevoegd worden met nog nader in te vullen noden die zich dit jaar zullen stellen als gevolg van de crisis. 

 

Wat betreft de hulpvragen kan schepen Hans meedelen dat het vaak gaat om financieel gerelateerde vragen :

Voorschot op een andere uitkering, maar ook leefloon, bijpassing tot aan het leefloon bij een nu beperkter inkomen (tijdelijke werkloosheid).

Veel informatieve vragen.  Ongerustheid bij mensen hun dossier tijdelijke werkloosheid of werkloosheid wel tijdig in orde komt.  Nieuwe werklozen (ontslagen of vast contract) waar nog moet worden nagekeken of ze recht hebben op een uitkering en hoe veel en vooral wanneer?

Mensen zonder financiële reserve, meestal mensen die net rondkomen, dus sowieso al krap zitten, veel leningen hebben af te lossen, en daardoor nu mogelijk in de problemen komen omdat er geen inkomsten meer zijn.

Mensen die werkten met interim-contracten die zijn stop gezet en die (nog) geen recht hebben op een werkloosheidsuitkering. 

Huursubsidies.

Zoektocht naar werk / woonst lag bijna stil.  Voor werk is gebrek aan eigen mobiliteit een probleem, voor wonen zijn er weinig bezichtigingen van woningen mogelijk. 

 

Graag geeft schepen Hans ook meer toelichting bij het profiel van de aanvragers :

 

Een belangrijke groep zijn die mensen die digitaal en telefonisch niet mee kunnen.  Vooral kwetsbare personen lijken meer nood te hebben aan een fysiek gesprek ipv telefonisch. Druk van cliënten ligt hoog, kregen moeilijk respons van andere diensten (bv vakbonden)en komen dan bij OCMW terecht.

Ook mensen met een beperkte kennis van het Nederlands, raken niet door de telefooncentrales van andere diensten bv. vakbonden, mutualiteiten etc …en kunnen hun aanvragen niet online regelen.

Rekeninguittreksels bezorgen blijkt ook soms niet evident voor cliënten.

Cliënten die niet de mogelijkheid hebben om documenten te scannen, door te mailen,… kunnen nog wel terecht om papieren te laten inscannen op de diensten/gemeentehuis, maar toch is dit een extra drempel Na een initiële stijging (einde van de maand maart, begin van de crisis) is het aantal hulpvragen gestabiliseerd in de afgelopen 14 dagen. Er zijn momenteel niet méér vragen dan voorheen, de aanleiding om een hulpvraag te stellen is wel vaak corona gerelateerd.

Schepen Hans licht toe dat er geen duidelijke stijging voor nieuwe leefloners waar te nemen is m.b.t. het aantal hulpvragers.  Er zijn wel veel extra informatieve vragen.  De nationale trend is onder te verdelen in steden en gemeenten, dat is een totaal andere situatie.  Via de eerstelijnszone werd de vraag gesteld aan de andere gemeentes Noorderkempen en daar stelt zich dezelfde trend als in Brasschaat en is er ook geen stijging van het aantal aangiftes van intra-familiaal geweld.  Graag wil schepen Hans nog meegeven dan er ook een coach zal aangesteld worden voor de 5 gemeenten m.b.t. intra-familiaal geweld. 

 

Schepen Hans licht toe dat het halfjaarlijks sociaal verslag zal toegelicht worden op de raad van eind augustus aangezien er in de zomer geen gemeenteraad is. 

 

Raadslid Hermans vindt het ongelooflijk dat de trend waarover nationaal gesproken wordt, in Brasschaat een bocht maakt.  Ze vindt dit heel positief.  Ze wil niet enkel de stijging van leefloners kennen, maar de stijging van het totaal aantal hulpvragen. 

 

Schepen Hans licht toe dat de vragen eerder informatief waren en niet financieel gerelateerd.

Ze geeft mee dat Brasschaat geen uitzondering is, deze trend is ook van toepassing bij de 5 andere gemeenten zoals bv. Kapellen.  In een stad heb je meer mensen die in de horeca werken, interim, studenten,…  Het zijn die mensen die zonder werk vallen en die gaan aankloppen bij het OCMW.  Er waren 2 zelfstandigen die problemen hadden en die raad zijn komen vragen.  Deze werden doorverwezen naar Diso. 

 

Raadslid Hermans vraagt of ze bij het sociaal verslag op de gemeenteraad van eind augustus een toelichting kan krijgen?  Schepen Hans bevestigd dat dit geen probleem is.

 

Voorzitter Versompel vraagt of raadslid Eeman nog bijkomende vragen heeft aangezien zijn vraag hierbij aansloot. 

 

Raadslid Eeman is tevreden met de antwoorden van schepen Hans.  Hij vraagt om gewoon zijn vraag integraal mee op te nemen in het verslag.   Hij is wel benieuwd naar cijfers aangezien hij toch blijft hameren op “meten is weten”. 

Beslissing

 

 

Neemt kennis van de vraag van Inge Hermans, namens Brasschaat2012, over bijkomende extra middelen voor de OCMW's.

 

 

Publicatiedatum: 07/07/2020
Overzicht punten

 

 

6 Mondelinge vraag van Inge Hermans, raadslid namens Brasschaat2012, over het gebruik van laptops en de overeenkomst met de ouders voor de raad voor maatschappelijk welzijn. - KENNISGENOMEN

 

 

Zittingsverslag

 

 

 

Recentelijk verscheen in de pers een artikel waarin gesteld wordt dat er heel wat scholen zijn die, aan ouders die een laptop ter beschikking kregen van de school, hiervoor een gebruiksovereenkomst laten ondertekenen met daarin bijkomende zware clausules én bijkomend zouden ze een garantie moeten betalen.  Na contact te hebben gehad met “Netwerk tegen Armoede”, blijkt dit fenomeen zich te voltrekken over alle koepels en netten heen.

Deze praktijken schieten op zulke manier het doel voorbij om kinderen en jongeren uit kansarme gezinnen optimaal en zoveel mogelijk te ondersteunen, erger en integendeel, ze worden dubbel gestraft en dit zowel financieel als emotioneel.

Ouders van deze jonge mensen durven zulke overeenkomsten niet ondertekenen uit schrik voor de gevolgen, mocht er iets foutlopen.  De scholen hebben deze laptops gratis gekregen.

 

Raadslid Hermans heeft een aantal vragen vanuit haar fractie :

Welke gebruiksovereenkomsten werden in onze Brasschaatse scholen gebruikt bij het ter beschikking stellen van laptops en heeft men de intentie om tussen te komen indien na onderzoek blijkt dat de bovenbeschreven praktijken werden toegepast?

Zijn er inspanningen geleverd om de aanpak in het Brasschaatse onderwijs op een lijn te

krijgen?

Wat is de huidige stand van zaken m.b.t. aantallen en/of tekorten.

Zal Brasschaat de “good practice “handleiding die onlangs gepubliceerd werd door Netwerk tegen Armoede, als leidraad nemen zodat iedereen op dezelfde manier de “ter beschikkingstelling van laptops” mag en kan ervaren en de échte laagdrempeligheid

zegeviert?

Wat houdt de gemeente tegen om ook buiten coronatijden deze ondersteuning verder aan te bieden?

 

Schepen Ven licht toe dat het een samenwerking was tussen onderwijs en schepen Hans.  De eerste 2 punten zal schepen Ven toelichten.  Voor de gemeentelijke scholen kan zij bevestigen dat er geen voorschotten werden gevraagd en men moest ook geen gebruikersovereenkomst tekenen.  De scholen hebben wel genoteerd wie er een laptop heeft meegekregen.  Er werden ook laptops bezorgd aan de andere (niet-gemeentelijke) scholen, ook hier werd op deze manier tewerk gegaan.  Er werd enkel vanuit de gemeente gevraagd om te noteren welke leerlingen welke laptop meekreeg om ze zo dan in juni terug te kunnen gaan ophalen.  Schepen Ven heeft geen weet van extra contracten die werden opgemaakt door de scholen.  Er werd niet gekozen voor een definitieve overdracht van de laptops naar de leerlingen omdat er ook leerlingen zijn met een laptop van de school zelf en zij moeten de laptop eind juni ook gewoon teruggeven.  Indien deze kinderen in de toekomst terug kunnen geholpen worden vanuit de gemeente, zal dit zeker ook gebeuren.  De kinderen van gezinnen met een traject bij het OCMW hebben wel een laptop gekregen die ze mogen houden.  Dit betreft de aangekochte laptops. 

Schepen Ven bevestigt dat er inspanningen werden geleverd om de aanpak in de Brasschaatse scholen op één lijn te krijgen.  Er werd 1 lijst gemaakt.  Er werd voorrang gegeven aan de kinderen in het middelbaar en zo werd er gezakt naar de kinderen in de lagere school.  Er werden in totaal een goede 100 laptops uitgedeeld (van burgers, van bedrijven, van OCMW).  Een vrijwilliger heeft zich geëngageerd om al deze laptops in orde te brengen.  Er waren er een aantal die hij niet aan de praat heeft gekregen.  Ze zouden graag nog 30 laptops ophalen. 

 

Schepen Hans licht toe dat de ondersteuning met laptops in het stappenplan voor een structurele aanpak tegen kinderarbeid zit.  Dit valt onder het punt van de covid-maatregelen “digitale inclusie” : het versterken van digitale vaardigheden.  Het beschikken over toestellen, programma’s en een internetverbinding is echter niet voldoende, ze pleit voor een eenvoudige handleiding en begeleiding op maat.  Ook voor welzijnswerkers is digitale opleiding noodzakelijk.  De impact van deze crisis op het digitaal werken zorgt voor een “call to action”.  Ze geeft mee dat deze crisis voor de kwetsbare doelgroepen een radicale inhaalbeweging in gang kan zetten.  Het is een unieke kans dat er werk gemaakt wordt van een e-inclusiebeleid. 

Schepen Hans kan ook bevestigen dat ze in het kader van “oog op armoede” zullen inzetten op een dialoogcoach.  Op deze manier komt er een beter inzicht in de omstandigheden waarin jongeren in armoede opgroeien.  Jeugdwerkers en begeleiders zullen ondersteund worden door de dialoogcoach.  Post corona zal schepen Hans niet beletten om dit alles verder te zetten. 

 

Raadslid Hermans is zeer opgetogen met het resultaat en de laagdrempelige aanpak waarvoor gekozen werd.  Ze bedankt schepen Ven en schepen Hans. 

 

Beslissing

 

 

Neemt kennis van de vraag van Inge Hermans, namens Brasschaat2012, over het gebruik van laptops en de overeenkomst hiervoor met de ouders.

 

 

Publicatiedatum: 07/07/2020
Overzicht punten

 

 

7 Mondelinge vraag van Rob Eeman over de aanvragen voor financiële steun in Brasschaat voor de raad voor maatschappelijk welzijn. - KENNISGENOMEN

 

 

Zittingsverslag

 

Raadslid Eeman is tevreden met de antwoorden die bij de vraag van raadslid Hermans werden gegeven.  Hij vraagt om gewoon zijn vraag integraal mee op te nemen in het verslag :

 

“Door de coronamaatregelen zien we dat, in omliggende gemeentes en steden, meer mensen zich tot het OCMW richten met een verzoek tot financiële steun.

Graag willen we weten hoeveel aanvragen het OCMW van Brasschaat heeft ontvangen sinds de coronamaatregelen van kracht gingen en hoeveel van die aanvragen er effectief in aanmerking kwamen voor financiële steun. Om een objectieve vergelijking te kunnen maken lijkt het ons interessant dat wij ook de cijfers krijgen van de periode voor de Coronacrisis.”

Beslissing

 

 

Neemt kennis van de vraag van Rob Eeman, namens PVDA, over de aanvragen voor financiële steun in Brasschaat.

 

 

Publicatiedatum: 07/07/2020