Zitting van maandag 27 april 2020

Van 21:00 uur

Locatie raadzaal, Verhoevenlei 11, 2930 Brasschaat

 

Aanwezig:

Tom Versompel - voorzitter

Philip Cools - waarnemend burgemeester

Adinda Van Gerven, Myriam Van Honste, Goele Fonteyn, Inez Ven, Carla Pantens, Karina Hans en Bruno Heirman - schepenen

Dirk de Kort, Dimitri Hoegaerts, Bart Brughmans, Jef Konings, André Van Mechelen, Jan Jambon, Niels de Kort, Luc Van der Schoepen, Rudi Pauwels, Lisa Buysse, Karin Willemen-Beyers, Christophe Thomas, Robrecht Eeman, Bart Thijs, Walter Vermeulen, Erwin Callens, Hedwig van Baarle, Joris Van Cauwelaert, Dieter Heughebaert, Ingeborg Hermans, Greet Verbert, Kasper Vanpoucke, Shana Claessens en Cathy Mallentjer - raadsleden

Ward Schevernels - algemeen directeur

 

1 van 1

 

Overzicht punten

 

 

1 Goedkeuring notulen en zittingsverslag van de zitting van 30 maart 2020. - GOEDGEKEURD

 

 

Beslissing

 

 

Feiten en motivering

Op 30 maart 2020 vond een zitting van de raad voor maatschappelijk welzijn plaats. Aan de raad wordt verzocht het verslag goed te keuren.

 

Juridisch kader

Artikel 32 van het decreet lokaal bestuur.

 

BESLUIT eenparig:

 

Art.1.- De notulen en het zittingsverslag van de zitting van 30 maart 2020 worden goedgekeurd.

 

 

Publicatiedatum: 22/06/2020
Overzicht punten

 

 

2 Aanpassing organogram met ingang van 1 januari 2020. Goedkeuring. - GOEDGEKEURD

 

 

Zittingsverslag

 

Raadslid Brughmans wil vooraf eerst vragen of hij een overzicht kan krijgen van de huidige personeelsbezetting, meer bepaald van de huidige functies die de nieuwe functies in het organogram blokkeren. 

 

Hij verwijst naar de meerjarenplanning waarin voorzien is dat één juridische cel wordt opgericht met de juristen van de gemeente en het OCMW.  Hij vindt dit een logische zaak maar hij heeft hierbij toch nog een aantal vragen ter verduidelijking :

 

          Het OCMW heeft sinds jaren een jurist in dienst die de maatschappelijk werkers ondersteund bij hun werk en bovenal ook de dienst schuldbemiddeling aanstuurt.  Op de commissievergadering werd toegelicht dat die aansturing in de toekomst zal gebeuren door het afdelingshoofd maatschappelijke dienstverlening.  De Vlaamse regelgeving bepaalt dat voor een erkende schuldbemiddeling het OCMW zowel een maatschappelijk assistent als een jurist in dienst moet hebben of een overeenkomst met een jurist moet hebben.  Raadslid Brughmans stelt zich de vraag of het OCMW van Brasschaat zijn erkenning behoudt door het organogram zo aan te passen?

 

          De taak van de dienst schuldhulpverlening situeert zich op 4 vlakken.  Raadslid Brughmans gebruikt die term omdat die meer lading dekt :

 

1)      Preventie : raadslid Brughmans wil graag weten wat de toekomst van het inleefhuis is.  Hier kunnen middelbare scholieren aan de lijven ondergedompeld worden in het op eigen benen staan en omgaan met geld.

2)      Budgetbegeleiding : hierbij wordt de betrokken persoon op volledig vrijwillige basis begeleid bij het beheren van zijn facturen en ontvangsten.

3)      Het budgetbeheer waarbij de betrokkene het volledige beheer overlaat aan de maatschappelijk werkers, en dat eigenlijk op basis van een overeenkomst die ook afhankelijk is van de goodwill van de betrokkene.

4)      Collectieve schuldenregeling : tot op heden trad de jurist van het OCMW op als OCMW-schuldbemiddelaar in het kader van collectieves.  Hij was voor raadslid Brughmans niet helemaal duidelijk of dit behouden blijft.  Hij stelt bij deze graag de vraag opnieuw. 

 

Raadslid Brughmans geeft mee dat zijn fractie bij de rest van de invulling van het kader bij de sociale dienst geen bemerkingen heeft momenteel.    De afbouw van de eigen thuiszorgdiensten hebben ze vroeger reeds besproken. 

 

Raadslid Brughmans vraagt zich eveneens af of het college de mogelijkheid voorziet om het organogram ook aan te passen i.f.v. de nieuwe werking na corona?  Hij denkt bijvoorbeeld dat de activiteiten naar senioren toe meer buiten moeten gevoerd worden, bijvoorbeeld naar de senioren thuis gaan en daar hun noden detecteren.  Het nieuwe organogram voorziet slechts 0,5 VTE projectmedewerker ouderenzorg t.o.v. 2 VTE nu in de thuiszorg. 

 

Zijn fractie vraagt uitdrukkelijk het engagement van het college om meer in te zetten op de aanklampende zorgverlening, om meer in te spelen op signalen van de omgeving, om moeilijke leefsituaties zelf op te zoeken en overlast te vermijden en om alle mensen te overtuigen om zorg te aanvaarden. 

 

Schepen Hans geeft mee dat Esther reeds een antwoord zou hebben doorgestuurd naar raadslid Brughmans.  Er is een jurist die een halve dag per week voor het OCMW werkt, dit is op afroep.  Alle juridische zaken lopen door zoals voorheen.  Voor de collectieve schuldbemiddeling werd er beslist om tot 20 dossiers te gaan, meer dossiers kunnen ze niet aan.  De extra dossiers zullen uitbesteed worden. 

 

Schepen Hans licht toe dat het inleefhuis zeker blijft bestaan aangezien dit fantastisch werkt.  Het gaat nu enkel niet door omwille van de corona-crisis.  Ze geeft mee dat op dit moment alle sinjoren worden gebeld aangezien we niet op bezoek kunnen gaan.  In de toekomst zal hier nog meer op ingezet worden.  Er is een halftijdse projectmedewerker toegevoegd, Veerle.  Er zal meer ingezet worden op de sinjoren.  Schepen Hans vindt de huisbezoeken zeker een goed idee en gaat dit verder onderzoeken.  Dit zou eventueel ook met vrijwilligers va Vonak kunnen. 

 

Raadslid Brughmans dankt schepen Hans voor de toelichting.

 

Schepen Heirman wil hier graag ook nog iets aan toevoegen.  Hij geeft mee dat het overzicht van de personeelsbezetting zal overgemaakt worden.  Hij bevestigt ook dat het inleefhuis, schuldbemiddeling en schuldhulpverlening blijft behouden.  Hij wil toch ook meegeven dat er reeds huisbezoeken gebeuren bij de sinjoren. 

 

Raadslid Hermans licht toe dat het in de eerste plaats gaat, zoals zij het begrepen heeft, over de voorbereiding van een exit van personeel op cruciale plaatsen in het OCMW.  Er zijn collega’s die op pensioen gaan, binnen dit en ongeveer 5 jaar.  Dit zal volgens haar gepaard gaan met een serieus verlies aan expertise, know how en ervaring.  Zij vindt het vanzelfsprekend dat zo’n personeelsbewegingen terdege moeten opgevangen en voorbereid kunnen worden.  Raadslid Hermans heeft het genoegen gehad om 19 jaar als raadslid te zetelen in het OCMW en ze heeft hierbij zelf kunnen vaststellen dat de maatschappelijk assistenten stuk voor stuk gemotiveerde medewerkers zijn die een hoogste vorm van professionaliteit, beroepsethiek en liefde voor hun maatschappelijke hulpverlening nastreven.  Ze gaat ervan uit dat het nieuwe organogram uitvoerig werd besproken met alle betrokkenen en hoopt dat dit resulteerde in een breed draagvlak.  Ze vermoed dat er hier en daar onder de collega’s zelf ook nog wat gedachtenwissels moeten plaatsvinden en in sommige gevallen zullen er bijkomende gesprekken nodig zijn om resterende bedenkingen, vragen en onzekerheden te bespreken en weg te werken. 

Veranderingen en nieuwe werkprocessen scheppen volgens haar toch altijd een zekere vorm van onrust, onvrede en twijfels.  Het regelmatig en “en cours de route” betrekken van alle werknemers, zal de motivatie om mee naar een goede en vlotte overdracht te komen, alleen maar bevorderen.  Het is volgens haar een teken van goed bestuur om nu reeds die voorbereidingen en de implementeringen te doen.  Haar fractie vraagt om dit toch met de nodige omzichtigheid en respect te doen, vooral naar de werknemers die na jarenlang onverdroten inzet niet het gevoel mogen krijgen dat er over hun hoofden beslist werd en dat ze het gevoel krijgen een stap opzij te moeten zetten.  Ze wil graag dat er meer tijd wordt genomen om met iedereen op het veld te spreken. 

Raadslid Hermans heeft nog een aantal bijkomende vragen :

 

          Werd er naar aanleiding van dit voorstel een benchmark gedaan naar andere besturen toe?  Zoja, wat waren hier de resultaten?

          Wat gebeurd er in het geval medewerkers hun nieuwe “rol” of “invulling van hun opdracht” echt niet zien zitten?  Is er dan nog ruimte voor verdere gesprekken en herziening hierover? 

 

Schepen Hans vraagt zich af wie raadslid Hermans bedoelt m.b.t. de exit want er gaat niemand weg.  Er zijn verschuivingen gebeurd, maar er werd op voorhand intens gesproken met alle medewerkers.  Ze geeft mee dat iedereen op dit moment tevreden is met zijn nieuwe rol.  Ze vindt dat dit alles fantastisch verlopen is.  Volgens haar gaat de medewerker die raadslid Hermans bedoelt zich zeer goed voelen in haar nieuwe functie.  Met al haar ervaring gaat zij op projecten werken.  Voorlopig is iedereen gelukkig met zijn nieuwe rol.  Moest men door de jaren heen merken dat er toch een probleem is, kan er zeker met de medewerkers gesproken worden, ze geeft mee dat ze  niet aan een hard beleid willen doen. 

 

Schepen Hans geeft mee dat er een benchmark is gebeurd, er werd bij de andere gemeenten afgetoetst.  Collega, Esther De Groot heeft dit uitgebreid toegelicht in de laatste commissie. 

 

Raadslid Hermans dankt schepen Hans voor de reacties.  Ze geeft wel nog mee dat ze het niet had over een hij of een zij.  Dit is volgens haar een persoonlijke invulling die schepen Hans er zelf aan geeft, ze heeft geen concrete personen in gedachten.  Ze haalt ook aan dat ze het heeft over een exit over 5 jaar, ze heeft niet beweerd dat er nu mensen zijn vertrokken.  Raadslid Hermans heeft het over de toekomst. 

 

Beslissing

 

 

Feiten en motivering

In zitting van 24 juni 2019 werd de laatste wijziging aan het gemeenschappelijk organogram goedgekeurd.

 

Na goedkeuring van budget 2020 is het noodzakelijk om het gemeenschappelijk organogram te actualiseren met de wijzigingen die werden besproken en weerhouden. Een overzicht van de wijzigingen wordt bijgevoegd als bijlage.

 

Juridisch kader

Het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017, zoals gewijzigd, inzonderheid artikel 161.

Het besluit van de Vlaamse regering van 12 november 2010, waarin de minimale voorwaarden voor de personeelsformatie en de rechtspositieregeling van het personeel van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn vermeld zijn, zoals gewijzigd.

Het besluit van de raad voor maatschappelijk welzijn van 26 oktober 2011, waardoor de rechtspositieregeling van het specifiek personeel van het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn werd goedgekeurd zoals gewijzigd.

Het besluit van de raad voor maatschappelijk welzijn van 26 oktober 2011, waardoor de rechtspositieregeling van het bijzonder personeel van het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn werd goedgekeurd zoals gewijjzigd

 

Adviezen

Deze aangelegenheid werd voorgelegd aan de representatieve vakorganisaties hetgeen blijkt uit bijgevoegd protocol.

 

Financiële gevolgen

De wijzigingen aan het organogram zijn opgenomen in het personeelsbudget 2020.

 

BESLUIT eenparig:

 

Art.1.- Goedkeuring wordt gehecht aan de wijzigingen van het organogram zoals vermeld als bijlage.

 

Art.2.- Deze aangelegenheid zal verzonden worden naar de hogere overheid binnen de vastgestelde termijnen.

 

 

Publicatiedatum: 22/06/2020