Zitting van maandag 30 maart 2020

Van 21:00 uur

Locatie raadzaal, Verhoevenlei 11, 2930 Brasschaat

 

Aanwezig:

Tom Versompel - voorzitter

Philip Cools - waarnemend burgemeester

Adinda Van Gerven, Myriam Van Honste, Goele Fonteyn, Inez Ven, Carla Pantens, Karina Hans en Bruno Heirman - schepenen

Dirk de Kort, Dimitri Hoegaerts, Bart Brughmans, Jef Konings, André Van Mechelen, Jan Jambon, Niels de Kort, Luc Van der Schoepen, Rudi Pauwels, Lisa Buysse, Karin Willemen-Beyers, Christophe Thomas, Robrecht Eeman, Bart Thijs, Walter Vermeulen, Erwin Callens, Hedwig van Baarle, Joris Van Cauwelaert, Dieter Heughebaert, Ingeborg Hermans, Greet Verbert, Kasper Vanpoucke, Shana Claessens en Cathy Mallentjer - raadsleden

Ward Schevernels - algemeen directeur

 

1 van 1

 

Overzicht punten

 

 

1 Goedkeuring notulen en zittingsverslag van de zitting van 17 februari 2020. - GOEDGEKEURD

 

 

Beslissing

 

 

Feiten en motivering

Op 17 februari 2020 vond een zitting van de raad voor maatschappelijk welzijn plaats. Aan de raad wordt verzocht het verslag goed te keuren.

 

Juridisch kader

Artikel 32 van het decreet lokaal bestuur.

 

BESLUIT eenparig:

 

Art.1.- De notulen en het zittingsverslag van de zitting van 17 februari 2020 worden goedgekeurd.

 

 

Publicatiedatum: 29/04/2020
Overzicht punten

 

 

2 ZBB. Samenwerkingsovereenkomst verdeling pensioenlast 2020-2025. Goedkeuring. - GOEDGEKEURD

 

 

Beslissing

 

 

Feiten en motivering

Sinds de oprichting van de welzijnsvereniging Zorgbedrijf Brasschaat zijn er diverse samenwerkingsovereenkomsten tussen Zorgbedrijf en OCMW. De "samenwerkingsovereenkomst 2020-2025 betreffende de verdeling van de pensioenlast" regelt op basis van enkele principes de verdeling van de pensioenlast tussen OCMW Brasschaat en Zorgbedrijf Brasschaat. De vorige overeenkomst liep tot 31 december 2019 en dient aldus vernieuwd te worden. De principes uit de vorige overeenkomst blijven gehandhaafd.

 

OCMW Brasschaat draagt de last van de responsabiliseringsbijdrage van Zorgbedrijf Brasschaat.

Voor de periode 2020-2025 is er een tussenkomst van 50% in de responsabiliseringsbijdrage vanuit de Vlaamse Regering. Deze tussenkomst wordt door ZBB ontvangen en wordt in mindering gebracht van de toelage vanuit OCMW Brasschaat.

 

De financiële gevolgen zijn opgenomen in het meerjarenplan Gemeente-OCMW 2020-2025.

De concrete bedragen worden bijgestuurd aan de hand van de periodieke herramingen en facturen van de Federale Pensioendienst.

 

Juridisch kader

Decreet lokaal bestuur

Mededeling 2012/2 van de Dienst voor de Bijzondere Socialezekerheidsstelsels (DIBISS) , nu Federale Pensioendienst.(FPD), voor het afsluiten van bilaterale akkoorden.

Vlaams Regeerakkoord 2020-2025

 

Financiële gevolgen

De financiële gevolgen worden geraamd op:

Kost

54.000euro (2020); 60.000euro (2021); 72.000euro (2022); 93.000euro(2023); 104.000euro (2024); 114.000euro (2025)

Budgetsleutel

095301/64920050  Toelage ZBB responsabiliseringsbijdrage

Actie 01.09.02.01 De exploitatie van Zorgbedrijf Brasschaat is in handen van externe exploitant, conform aanbestedingsdocumenten

Budget/jaar

Exploitatie

Krediet beschikbaar

Ja, mogelijk bij te sturen aan de hand van periodieke herramingen en afrekenfacturen, zie bijlage 2

Visum financieel directeur

OCMW_2020_01

 

BESLUIT eenparig:

 

Art.1.- Er wordt goedkeuring gehecht aan de "Samenwerkingsovereenkomst 2020-2025 betreffende de verdeling van de pensioenlast" tussen OCMW Brasschaat en Zorgbedrijf Brasschaat, zoals opgenomen in de bijlage van deze beslissing.

 

 

Publicatiedatum: 29/04/2020
Overzicht punten

 

 

3 Mondelinge vraag van raadslid Inge Hermans, namens Brasschaat2012, over de verscherpte veiligheidsmaatregelen tegenover kinderen en jongeren uit kwetsbare gezinnen. - KENNISGENOMEN

 

 

Zittingsverslag

 

Raadslid Inge Hermans licht graag haar toegevoegd punt toe.  In tijden van volle coronacrisis zijn er omwille van de verscherpte veiligheidsmaatregelen heel wat kinderen en jongeren uit kwetsbare gezinnen die hierdoor in een nog moeilijkere en delicatere positie geraken.

Vele van deze kinderen en jongeren hebben nu géén of onvoldoende toegang tot het internet, hebben misschien hooguit één laptop of tablet in huis, die daarbovenop, gedeeld moet worden met andere huisgenoten.  Contact via sociale media of huiswerk en opdrachten uitvoeren via smartschool, verlopen zeer moeizaam.

 

De vlucht die jongeren konden nemen, om soms even uit die pijnlijke leefsituaties te komen,

valt weg. Raadslid Hermans heeft het dan specifiek over gezinnen met intra-familiaal geweld (in het laatste politierapport konden we al vernemen dat die cijfers in stijgende lijn gaan) , gezinnen waar de ouders een verslavingsproblematiek hebben, verwaarlozing,… 

 

Door de fysieke afstand en afzondering worden gesprekken met vertrouwenspersonen, vrienden, begeleiders en maatschappelijke werkers, herleid tot een vorm van “klinische digitale communicatie” die zéér sterk wordt afgevlakt.  Het ontbreken van lichaamstaal en nuances, die soms cruciaal kunnen zijn om de situaties goed en correct in te schatten en in alle vertrouwen, vallen weg.

De benarde leefomgevingen van deze kinderen en jongeren zorgen bijkomend en voor zover ze die al of nog hebben, voor een zware belasting op hun psychische en fysische veerkracht, alles wordt nu voor hen bikkelhard en confronterend pijnlijk. 

 

Na het insturen van hun toegevoegd punt stelden ze gelukkig al vast dat er enkele goede initiatieven werden opgestart zoals de oproep om oude laptops en tablets binnen te brengen en enkele telefoonnummers van de jeugddienst in samenwerking met TEJO, werden verspreid.

 

Voor fractie Brasschaat 2012, ligt er voor het Brasschaats bestuur niet alleen een uitdaging maar vooral een “morele” verantwoordelijkheid op tafel om hier verder een prioritaire zaak van aanpak van te maken.

 

Dit is niet om zichzelf te bewijzen hoe goed en sociaal menslievend we wel zijn, maar om onszelf en al die kwetsbare kinderen en  jongeren  na deze coronacrisis, récht in de ogen te kunnen kijken.

Dit wetende dat we als maatschappij, als burgers, de verantwoordelijkheid genomen hebben en er echt alles aan gedaan hebben wat binnen de mogelijkheden lag.

 

Raadslid Hermans heeft hieromtrent  nog een aantal vragen:

 

          Wat heeft het OCMW reeds ondernomen of gepland binnen de mogelijkheden om ook in deze moeilijke periodes, onze kwetsbare Brasschaatse  jonge mensen te begeleiden, te informeren, te sensibiliseren en op te vangen?

          Heeft men een goed en globaal zicht over hoeveel kinderen en jongeren dit gaat?

          Wat is de situatie m.b.t. digitale bereikbaarheid naar deze kinderen en jongeren toe?

          Is er in deze situatie voor de jongeren en kinderen uit kwetsbare gezinnen en boven de reguliere werking, extra samenwerking opgestart tussen Tejo, Kabas en het Brasschaatse bestuur zodat dit opgelegde isolement draagbaar blijft?

          Hoe of welke alternatieven werden reeds overwogen ter vervanging van de huisbezoeken door maatschappelijk werkers?

 

Als laatste punt heeft raadslid Hermans nog een bijkomende vraag.  De bestuurstaalwetgeving bepaalt dat Vlaamse steden en gemeenten hun algemene communicatie in het Nederlands moeten verspreiden.  Zij haalt aan dat het in deze uitzonderlijke periode van cruciaal belang is dat iedereen onmiddellijk begrijpt en kennis kan nemen van de genomen maatregelen en dat deze correct opgevolgd worden. 

Raadslid Hermans zag dat er op de gemeentelijke website een Engelstalige communicatie werd opgestart.  Het agentschap Integratie en Inburgering stelt meertalige informatie over de maatregelen ter beschikking.  Ze vraagt zich af of er bijkomende initiatieven worden gestart naar een uitbreiding van meerdere talen, dit gezien de ernst van de crisis en in het algemeen belang van de volksgezondheid. 

 

Schepen Hans geeft graag toelichting bij de vragen van raadslid Hermans. 

 

Kwetsbare jongeren ondersteunen :

Door de corona-crisis valt het openbaar leven volledig stil en zijn vele gezinnen noodgedwongen op elkaar aangewezen.  Het gebrek aan dagdagelijkse structuur, een beperkt sociaal netwerk en sociaal isolement zijn risicofactoren voor familiaal geweld. 

Wanneer je hierbij de toegenomen angst en stress bijtelt, krijg je een gevaarlijke cocktail die kan leiden tot een escalatie van familiaal geweld.  Om die reden ontwikkelde de hulplijn 1712 samen met partners een poster met tips om te laten zien hoe gezinnen kunnen omgaan met geweld en conflicten. 

De hulplijn is een initiatief van het CAW en Vlaanderen en deze is gratis en anoniem. 

De poster die zij ontwikkeld hebben bevat tips over hoe je escalatie van familiaal geweld kan voorkomen.  Deze posters worden uitgedeeld door de interventieploegen van de politie bij tussenkomsten.  IFG behelst kindermishandeling, partnergeweld, oudermishandeling en dit alles kan ook gepaard gaan met dierenmishandeling. 

 

Voor de opvolging van de gekende casussen kunnen we in Brasschaat rekenen op een sterk team bij de jeugdrecherche onder leiding van Pascal Hanssens en Peter Verdonck.  De samenwerking met de maatschappelijk assistenten van het OCMW en de jeugdrecherche is steeds optimaal geweest en dus ook nu loopt de samenwerking in corona-tijdens goed. 

Verontruste gezinssituaties worden aan elkaar doorgegeven en goed opgevolgd. 

 

Ook alle andere organisaties die partner zijn van het Huis van het Kind zijn extra op de hoogte gebracht van deze toename en er is hen gevraagd om zeer alert te zijn. 

 

Globaal zicht over hoeveel kinderen en jongeren dit gaat?

Aan de hand van cijfers kan er nog niets geconcludeerd worden, niettegenstaande wordt er beseft dat het sociaal isolement, de thuisplicht en de financiële impact van loonverlies extra spanningen geven. 

Een globaal zicht en aantal jongeren is er niet, maar er kan ook niet in elke huiskamer binnen gekeken worden.  Het probleem stelt zich niet enkel in kwetsbare gezinnen.  Familiaal geweld komt voor in alle lagen van de bevolking.  Gelukkig vinden jongeren makkelijk hun weg naar de hulpverlening via internet.  Zij kunnen geholpen worden via een chat met JAC of via de kindertelefoon van de hulplijn “Awel”. 

 

Digitale bereikbaarheid

Jongeren uit kansarme gezinnen zonder internet kunnen normaal terecht in de bibliotheek of bij Kabas maar door de corona-maatregelen is dit niet meer mogelijk. 

Er zijn verschillende acties opgestart voor deze jongeren.  Er is een bevraging gebeurd in de scholen in Brasschaat om het aantal leerlingen op te lijsten die geen laptop, tablet of computer hebben. 

Uit deze cijfers is gebleken dat de vraag op sommige scholen toch aanzienlijk was.  Hierdoor werd er onmiddellijk een actie opgestart richting de burgers.  Er werd gevraagd om oude maar nog bruikbare laptops, tablets of computers binnen te brengen op het gemeentehuis. 

Vanuit Vlaanderen kunnen er door minister Weyts ook gratis tablets ter beschikking gesteld worden.  Deze moeten aangevraagd worden via de koepel van de scholen. 

Voor gezinnen zonder internet loopt er momenteel een actie via telenet voor een gratis internetaansluiting.

Vanuit het OCMW werd er in Brasschaat internet voorzien in alle noodwoningen. 

 

Ten gevolge van de corona-maatregelen zijn de 3 TEJO huizen gesloten.  In Brasschaat, Schoten en Kalmthout kan men niet terecht, maar de therapeuten blijven wel in contact met de jongeren via Zoom & skype.   De rvb van Tejo volgt de situatie nauw op en kan bijsturen waar nodig is. 

Er worden ook nog tal van andere hulplijnen aangeboden aan de jongeren. 

 

Door de maatschappelijk assistenten van het OCMW wordt er ook regelmatig doorverwezen naar TEJO.  Schepen Hans geeft aan dat ze er zich van bewust is dat het voor sommige jongeren die reeds kampten met psychische problemen op dit moment heel zwaar is. 

 

Vervanging van huisbezoeken door de maatschappelijk assistenten

Gelet op de huidige situatie waarbij de laatste richtlijnen van de nationale veiligheidsraad moeten nageleefd worden, moet in de mate van het mogelijke contact met cliënten vermeden worden.  Wanneer deze contacten noodzakelijk zijn, is het van essentieel belang dat de preventieve maatregelen in acht worden genomen. 

Hulp aan personen in nood moet echter gewaarborgd blijven en het is dus noodzakelijk om een continuïteit te waarborgen in de missies van het OCMW zodat de meest kwetsbare personen er steeds de nodige hulp kunnen vinden. 

De POD Maatschappelijke Integratie raadt aan om de huisbezoeken tot de minimum te herleiden en uit te stellen tot een latere datum. 

De evaluaties van de huisbezoeken zullen geen invloed hebben op de controles die de inspectiedienst uitvoert.  Er moet voorrang gegeven worden aan de vragen via telefoon en andere kanalen. 

 

Schepen Hans geeft mee dat men beschikt over talrijke stromen die gebruikt kunnen worden.  Voor het LOI wordt bijvoorbeeld de app “Rainbow” gebruikt zodat de maatschappelijk assistent de klant kan zien. 

Beslissingen kunnen herzien worden indien dit nodig is, bijvoorbeeld bij het onterecht uitkeren van een leefloon.  Deze uitstel en opschortingsmaatregelen mogen op geen enkele wijze afbreuk doen aan de rechten van cliënten. 

Het OCMW voorziet een sociale permanentie, in de weekenden is er een noodplan en een beschikbaar telefoonnummer. 

Dringende huisbezoeken worden natuurlijk wel uitgevoerd, bijvoorbeeld een dringende opname in een woonzorgcentrum. 

De maatschappelijk assistenten stuiten regelmatig op praktische problemen zoals bijvoorbeeld de digitale handtekening, bankuittreksels,…  Het zijn op dit moment drukke dagen om aan alle vragen tegemoet te komen. 

 

Voorzitter Versompel wil graag iedereen bedanken voor de constructieve samenwerking van vanavond. 

Beslissing

 

 

Neemt kennis van de vraag van raadslid Inge Hermans, namens Brasschaat2012, over de verscherpte veiligheidsmaatregelen tegenover kinderen en jongeren uit kwetsbare gezinnen.

 

 

Publicatiedatum: 29/04/2020