Zitting van maandag 27 januari 2020

Van 21:00 uur

Locatie raadzaal, Verhoevenlei 11, 2930 Brasschaat

 

Aanwezig:

Tom Versompel - voorzitter

Philip Cools - waarnemend burgemeester

Adinda Van Gerven, Myriam Van Honste, Goele Fonteyn, Inez Ven, Carla Pantens, Bruno Heirman en Karina Hans - schepenen

Dirk de Kort, Dimitri Hoegaerts, Bart Brughmans, Jef Konings, André Van Mechelen, Jan Jambon, Niels de Kort, Luc Van der Schoepen, Rudi Pauwels, Lisa Buysse, Karin Willemen-Beyers, Christophe Thomas, Robrecht Eeman, Erwin Callens, Hedwig van Baarle, Joris Van Cauwelaert, Dieter Heughebaert, Ingeborg Hermans, Greet Verbert, Kasper Vanpoucke en Cathy Mallentjer - raadsleden

Ward Schevernels - algemeen directeur

Afwezig:

Bart Thijs, Walter Vermeulen en Ellen Somers - raadsleden

 

1 van 1

 

Overzicht punten

 

 

1 Goedkeuring notulen en zittingsverslag van de zitting van 16 december 2019. - GOEDGEKEURD

 

 

Beslissing

 

 

Feiten en motivering

Op 16 december 2019 vond een zitting van de raad voor maatschappelijk welzijn plaats. Aan de raad wordt verzocht het verslag goed te keuren.

 

Juridisch kader

Artikel 32 van het decreet lokaal bestuur.

 

BESLUIT eenparig:

 

Art.1.- De notulen en het zittingsverslag van de zitting van 16 december 2019 worden goedgekeurd.

 

 

Publicatiedatum: 03/03/2020
Overzicht punten

 

 

2 Ontslag raadslid Hermans uit het Bijzonder Comité Sociale Dienst. Kennisneming. - KENNISGENOMEN

 

 

Beslissing

 

 

Op 6 januari 2020 heeft Ingeborg Hermans haar ontslag aangekondigd als lid van het Bijzonder Comité Sociale Dienst van Brasschaat.

 

Er wordt kennis genomen van het ontslag van Ingeborg Hermans als lid van het BCSD. Dit ontslag gaat in conform artikel 95 van het Decreet over het lokaal bestuur.

 

 

Publicatiedatum: 03/03/2020
Overzicht punten

 

 

3 Onderzoek geloofsbrieven en eedaflegging. Goedkeuring. - GOEDGEKEURD

 

 

Beslissing

 

 

Feiten en motivering

Johan Caluwé is de eerste opvolger die in aanmerking komt voor het mandaat van lid van het Bijzonder Comité Sociale Dienst van Ingeborg Hermans.

 

Op 17 januari 2020 werd hij uitgenodigd om in de openbare zitting van de raad voor maatschappelijk welzijn de eed af te leggen in de handen van de voorzitter.

 

Door het onderzoek van de geloofsbrieven en de erop volgende eedaflegging, vermeld in artikel 96, wordt deze van rechtswege als lid van het Bijzonder Comité Sociale Dienst beschouwd.

 

Aan de raad voor maatschappelijk welzijn wordt gevraagd de geloofsbrieven te onderzoeken en goed te keuren. Daarna wordt Johan Caluwé uitgenodigd om de eed af te leggen.

 

Juridisch kader

Artikels 95 en 96 van het decreet lokaal bestuur.

 

Financiële gevolgen

Er zijn geen financiële gevolgen.

 

BESLUIT eenparig:

 

Art.1.- Keurt, na onderzoek door de voorzitter van de gemeenteraad, de geloofsbrieven goed van:

Johan Caluwé

 

Art.2.- Johan Caluwé legt in de openbare vergadering de volgende eed af in handen van Tom Versompel, voorzitter van de raad voor maatschappelijk welzijn: "Ik zweer de verplichtingen van mijn mandaat trouw na te komen".

 

 

Publicatiedatum: 03/03/2020
Overzicht punten

 

 

4 Aaanpassing prijzen maaltijden dienstencentra. Goedkeuring. - GOEDGEKEURD

 

 

Zittingsverslag

 

Raadslid Hermans stond zovele jaren geleden vanuit de politieke overkant op de eerste rij en dus mee aan de wieg van het initiatief om maaltijden aan te bieden in de Brasschaatse dienstencentra. De overweging, of beter gezegd de intentie om dit te organiseren, was géénzins ingegeven vanuit een mogelijke piste om er een soort “meerontvangst” aan over te houden, maar eerder vanuit sociale overwegingen die vandaag nog urgenter zijn dan zovele jaren geleden, namelijk het proberen opvangen van de steeds groeiende eenzaamheid. 

Zij leest in het bestuursakkoord dat de meerderheidscoalitie zichzelf een belangrijke rol toe-eigent door te stellen dat de gemeente vereenzaming of sociaal isolement tijdig wil opsporen en detecteren. Ze willen het sociale weefsel in de gemeente versterken. In datzelfde akkoord leest ze dat men de gemeente wil zien als een “warme gemeenschap” waarin niemand aan zijn lot wordt overgelaten en er gestreefd wordt naar een geïntegreerd sociaal beleid. Men wil zelfs prioritair werk maken van integrale toegankelijkheid, in de hoop dat het hier niet enkel en alleen over dorpels en deuren gaat?

De dienstencentra waren, tot nu toe, een ontmoetingsplaats voor iedereen, het helpt mensen door meerdere ontmoetingskansen een sociaal netwerk uit te bouwen en contacten te leggen met anderen. Dit kan door op regelmatige basis samen te komen en van een gezonde maaltijd te genieten en nadien eventueel deel te nemen aan de geplande activiteiten. 

De prijs voor deze maaltijden werd democratisch gehouden om de participatiegraad zo maximaal mogelijk te krijgen en om aan het doel tegen de vereenzaming tegemoet te komen. 

Raadslid Hermans stelt dat men hier tot nu toe wel in slaagde. 

 

Zij stelt zich de vraag of de voorliggende prijsstijging een argument is omdat de prijzen sinds 2013 niet verhoogd werden? Haar fractie vindt dit niet. Bij rondvraag in andere gemeenten zijn de prijzen, na deze prijsstijging, de hoogste in de omgeving : Brecht (7 euro), Schoten (7 euro), Wuustwezel (7 euro), Lier (7 euro), Antwerpen (7 euro), Kapellen (6,5 euro en 5 euro voor omnio-statuut). 

 

Er zijn twee bewust gekozen en gehanteerde prijssettingen, namelijk voor mensen met en mensen zonder een omnio-statuut. Mensen met een omnio-statuut genieten niet van een florissante levensstijl, ze hebben een inkomen dat zeer beperkt is en waardoor elke euro telt. Voor mensen in zo’n situatie is de voorgestelde prijsstijging een maandelijkse meerkost van om en bij de 15 euro per maand (of 180 euro op jaarbasis) en dus veel geld. 

De opbrengsten, namelijk 44 000 euro, die de gemeente rekent geven geen duidelijk beeld over de verhouding tussen de 2 groepen volgens haar. Ze vraagt zich af hoe de raming van meeropbrengsten tot stand kwam? Raadslid Hermans wil hier graag de details van kennen.

Ze geeft ook aan dat ze niets vandit voorstel kan terugvinden in de meerjarenplanning onder strategische doelstelling 6 “zorg”.  In actieplan 06.01.06 leest ze wel : “we voeren de strijd tegen vereenzaming op.”

Tot slot wil raadslid Hermans afsluiten met actieplan 06.02.02 uit de meerjarenplanning: “steunmaatregelen voor de juiste noden, we zorgen ervoor dat we de juiste mensen bereiken met de diverse steunmaatregelen die we nemen”. Ze stelt dat men nu de daad bij het woord kan voeren door de prijsverhoging ongedaan te maken.

Haar fractie is benieuwd naar de bestemming van deze opbrengsten waarbij ze in het geval van een onveranderde houding hopen en zelfs durven voorstellen dat deze opbrengst van 44 000 euro gaat naar : “investeringen in meer zorg voor de meest kwetsbare senioren”. 

 

Fractie Brasschaat2012 stemt tegen de voorgestelde prijsverhoging. 

 

Raadslid Brughmans stelt dat zijn fractie bedenkingen heeft bij de verhoging van de maaltijden in de dienstencentra. 

In de eerste plaats gaat het volgens hem weeral om het beknibbelen op de ouderenzorg, dit nadat de poets- en karweidienst werden afgeschaft en zo enkele tienduizenden euro’s worden bespaard.  Door een verhoging van de maaltijdprijzen in de dienstencentra kan de gemeente 44 000 euro innen, dit zijn meerontvangsten die verdwijnen in de grote kas of de schuldenberg die in aantocht is en die dus niet aanwijsbaar worden geherinvesteerd in de ouderenzorg.

Wanneer hij kijkt naar de omliggende gemeenten, dan bedraagt de maaltijdprijs in de dienstencentra gemiddeld 6,5 à 7 euro. Hij heeft hiervoor de websites bekeken van Kapellen, Schoten, Wuustwezel, Kalmthout, Essen en Brecht. 

Het bestuur van Brasschaat kiest volgens hem nu voor 8 euro met als enige reden dat een prijsstijging geleden is van 2013. Voor sommige ouderen is een verhoging van 0,50 euro of 1 euro veel. 

 

Een objectieve reden voor de verhoging zou volgens raadslid Brughmans kunnen zijn :

          De verhoging van de voedingsprijs. Dit is echter niet het geval. De voedingsprijs is vastgelegd in een overeenkomst die het OCMW afsloot in 2016 met Zorgbedrijf Brasschaat en die nog steeds 5,04 euro bedraagt. Hierin zit zowel de prijs van het voedsel als van de chef-kok en de keukenmedewerkers verrekend. 

          De verhoging van de personeelskost. Ook dit is niet het geval. Het is nog steeds hetzelfde aantal OCMW-medewerkers die instaan voor het vervoer van de maaltijden naar de dienstencentra en de medewerkers ter plaatse. 

 

Raadslid Brughmans stelt dat de prijsstijging van de maaltijden simpelweg een verhoging is van de prijzen omwille van het geld, omwille van de 44 000€ zonder objectieve redenen.

 

Fractie CD&V keurt dit niet goed.

 

Raadslid Hoegaerts stelt dat de meeropbrengst van 44 000 euro eerder marginaal is. Zijn fractie zou nog begrijpen dat er een indexatie wordt doorgevoerd, maar toch willen zij ervoor pleiten om de prijzen voor de gebruikers met een omnio-statuut niet te verhogen en de prijzen voor de andere gebruikers op zijn minst te milde. 

 

Raadslid Eeman sluit zich aan bij de vorige opmerkingen. Hij vraagt om de prijs van de effectieve kost te vergelijken met hetgeen ontvangen wordt voor een maaltijd. Hij wil vragen om met dit verschil rekening te houden. T.o.v. de randgemeenten is Brasschaat echt koploper op gebied van prijs. Zijn fractie keurt dit punt niet goed. 

Schepen Hans dankt iedereen voor de opmerkingen. Ze deelt mee dat de prijsverhoging reeds werd aangekondigd in de dienstencentra omdat mensen hun maaltijden op voorhand wensen te betalen.  Ze geeft aan dat ze niet anders kon dat dit al bekend te maken. Ze ziet hier geen probleem in. De prijsstijging gaat in vanaf 1 februari 2020. Ze zou het erger vinden dat ze moest zeggen dat de kwaliteit achteruit zou gaan. Het eten in de dienstencentra is kwalitatief en zeer lekker. Er moeten mensen geweigerd worden die willen komen eten. Schepen Hans licht toe dat de 44 000 euro geen winst is, maar dit zijn de ontvangsten. Volgens haar is er nog niemand kwaad geworden omwille van deze prijsstijging, mensen appreciëren de maaltijden. De dienstencentra staan bekend om hun zeer goede begeleiding, mensen komen hier heel graag. De prijs gaat niet enkel naar boven omdat het geleden is van 2013. Ze geeft mee dat er nog gemeenten zullen volgen en naar 8 euro zullen gaan.  Er moet iemand de eerste zijn die de stap zet. 

 

Raadslid Brughmans vraagt zich af welke redenen er dan nog gespeeld hebben m.b.t. de prijsstijging.

 

Schepen Hans licht toe dat het raamcontract in het kort moet verlengd worden. De prijzen van eten stijgenDeze prijzen kunnen geen 20 jaar hetzelfde blijven. 

 

Raadslid Brughmans stelt voor dat schepen Hans toch best het raamcontract tussen het OCMW en zorgbedrijf Brasschaat er eens bij neemt om het te bestuderen. Hij geeft mee dat zolang er geen nieuwe overeenkomst is, de oude van toepassing blijft. 

 

Schepen Hans meldt dat er bij het omnio-statuut een halve euro bij komt. Bij de andere gebruikers een euro. Ze geeft mee dat er weinig mensen zijn die onder het omnio-statuut vallen. Ze heeft de exacte cijfers niet bij maar kan deze wel bezorgen. 

 

Raadslid Hermans vraagt zich af waarom ze hier niets kan over terugvinden in de meerjarenplanning. Wanneer schepen Hans wist dat de prijzen van voeding gingen stijgen, had ze dit volgens haar reeds kunnen voorzien in de meerjarenplanning die vorige keer uitvoerig besproken werd.

 

Schepen Hans meldt dat er deze legislatuur nog zaken zullen beslist worden die niet in de meerjarenplanning werden opgenomen. Men kan niet alles op voorhand voorspellen. 

 

Raadslid Vanpoucke komt terug op het feit dat er weinig omnio-klanten zijn. Het verhogen van dit tarief met een halve euro zal hierbij natuurlijk ook niet helpen om deze mensen terug mee op de brug te krijgen. Hij vraagt zich ook af waarom er nog moet gestemd worden als ze het al doorgevoerd hebben. 

 

Schepen Hans licht toe dat ze dit niet kon uitstellen omdat mensen op voorhand willen betalen.

 

Raadslid Vanpoucke vraagt zich af waarom de verhoging dan niet gewoon werd verplaatst naar maart. Zijn fractie stemt ook tegen. 

 

Raadslid Pauwels stelt de vraag of er advies werd opgevraagd bij de seniorenraad. Hij vindt het de normale gang van zaken dat dit aan hen wordt gevraagd.

Beslissing

 

 

Feiten en motivering

De huidige prijzen van de maaltijden in de dienstencentra zijn van toepassing sinds 1 januari 2013.

 

Gelet op de lange periode zonder aanpassing en gelet op de besprekingen naar aanleiding van het MJP wordt de aan de raad gevraagd in te stemmen met volgende prijsverhoging:

          gebruikers met een OMNIO statuut betalen 0,50 euro meer (gewone maaltijd aan 7 euro, zondagmaaltijd aan 9 euro en feestmaaltijd aan 11 euro)

          gebruikers zonder OMNIO statuut betalen 1 euro meer (gewone maaltijd aan 8 euro, zondagmaaltijd aan 10 euro en feestmaaltijd aan 12 euro)

 

Financiële gevolgen

De financiële gevolgen worden geraamd op:

Ontvangst

44 000 euro, btw inbegrepen jaarlijks

 

BESLUIT:

Met 17 ja-stemmen (Philip Cools, Adinda Van Gerven, Myriam Van Honste, Goele Fonteyn, Inez Ven, Carla Pantens, Bruno Heirman, Karina Hans, Jan Jambon, Karin Willemen-Beyers, Christophe Thomas, Erwin Callens, Hedwig van Baarle, Joris Van Cauwelaert, Dieter Heughebaert, Cathy Mallentjer en Tom Versompel), 13 neen-stemmen (Dirk de Kort, Dimitri Hoegaerts, Bart Brughmans, Jef Konings, André Van Mechelen, Niels de Kort, Luc Van der Schoepen, Rudi Pauwels, Lisa Buysse, Robrecht Eeman, Ingeborg Hermans, Greet Verbert en Kasper Vanpoucke).

 

Art.1.- Goedkeuring wordt gehecht aan het voorstel om de prijzen van de maaltijden in de dienstencentra met ingang van 1 februari 2020 te verhogen:

          gebruikers met een OMNIO statuut betalen 0,50 euro meer (gewone maaltijd aan 7 euro, zondagmaaltijd aan 9 euro en feestmaaltijd aan 11 euro);

          gebruikers zonder OMNIO statuut betalen 1 euro meer (gewone maaltijd aan 8 euro, zondagmaaltijd aan 10 euro en feestmaaltijd aan 12 euro).

 

 

Publicatiedatum: 03/03/2020