Zitting van maandag 22 februari 2021

Van 21:00 uur

Locatie raadzaal, Verhoevenlei 11, 2930 Brasschaat

 

Overzicht punten

 

1 Ontslag raadslid Van Aperen uit het Bijzonder Comité Sociale Dienst. Kennisneming.

Op 3 februari 2021 heeft Anne Van Aperen haar ontslag aangekondigd als lid van het Bijzonder Comité Sociale Dienst van Brasschaat.

 

Aan de raad wordt gevraagd kennis te nemen van het ontslag van Anne Van Aperen als lid van het BCSD. Dit ontslag gaat in conform artikel 95 van het Decreet over het lokaal bestuur.

 

 

Publicatiedatum: 12/02/2021
Overzicht punten

 

2 Onderzoek geloofsbrieven en eedaflegging. Goedkeuring.

Raadslid Anne Van Aperen heeft ontslag genomen als lid in het Bijzonder Comité Sociale Dienst.

Barbara Ophoff en is de eerste opvolger die in aanmerking komt voor het mandaat van Anne Van Aperen.

Sophie Buytaert is de tweede opvolger die in aanmerking komt voor het mandaat van Anne Van Aperen.

Sabine Van Oppens is de derde opvolger die in aanmerking komt voor het mandaat van Anne Van Aperen.

 

Op ... werd Sabine Van Oppens opgeroepen om in de openbare zitting van de raad van maatschappelijk welzijn van 22 februari 2021 en na onderzoek van de geloofsbrieven, de eed af te leggen in de handen van de voorzitter.

 

Publicatiedatum: 12/02/2021
Overzicht punten

 

3 Goedkeuring notulen en zittingsverslag van de zitting van 25 januari 2021.

Op 25 januari 2021 vond een zitting van de raad voor maatschappelijk welzijn plaats. Aan de raad wordt gevraagd de notulen en het zittingsverslag goed te keuren.

 

Publicatiedatum: 12/02/2021
Overzicht punten

 

4 Gemeenteraadscommissie inzake deontologische code . Wijziging leden.

In het huishoudelijk reglement van de gemeenteraad wordt een bijzondere commissie voor deontologische code voor mandatarissen voorzien.

Deze commissie bestaat uit 11 leden. De mandaten worden, conform het huishoudelijk reglement, als volgt aan de fracties toegekend:

N-VA: 6 leden

CD&V: 2 leden

Brasschaat 2012: 1 lid

Vlaams Belang: 1 lid

Open VLD: 1 lid

PVDA: 0 leden

PVDA is niet vertegenwoordigd in deze commissie. Om die reden kan de fractie, conform het decreet, een raadslid aanwijzen dat als lid met raadgevende stem in de commissie zetelt.

 

Tom Versompel wordt aangeduid als voorzitter zonder stemrecht.

 

Publicatiedatum: 12/02/2021
Overzicht punten

 

5 Goedkeuring engagementsverklaring zorgboerderij KINA p.v. te Boechout.

Kina start met een zorgboerderij waar cliënten begeleiding krijgen om hen opnieuw te activeren en hen terug een plaats in de maatschappij te bezorgen.

 

Kina vraagt aan de OCMW's om een engagementsverklaring te ondertekenen. Deze engagementsverklaring is vergelijkbaar met de verklaring die destijds voor de noodkamers van Kina werd opgemaakt.

 

Publicatiedatum: 12/02/2021