Zitting van maandag 26 oktober 2020

Van 21:00 uur

Locatie raadzaal, Verhoevenlei 11, 2930 Brasschaat

 

Overzicht punten

 

1 Goedkeuring notulen en zittingsverslag van de zitting van 28 september 2020.

Op 28 september 2020 vond een zitting van de raad voor maatschappelijk welzijn plaats. Aan de raad wordt gevraagd de notulen en het zittingsverslag goed te keuren.

 

Publicatiedatum: 16/10/2020
Overzicht punten

 

2 Huishoudelijk reglement van de gemeenteraad. Goedkeuring wijziging.

De gemeenteraad heeft bij aanvang van de zittingsperiode een huishoudelijk reglement vastgesteld waarin aanvullende maatregelen worden opgenomen voor de werking van de raad. Het decreet lokaal bestuur bepaalt in artikel 38 de zaken die minstens moeten geregeld worden in het huishoudelijk reglement. De gemeenteraad kan dit huishoudelijk reglement op elk moment wijzigen.

 

Er werd een andere manier uitgewerkt voor het indienen van schriftelijke en mondelinge vragen, alsook toegevoegde punten, op vraag van een raadslid. Deze wijziging moet worden opgenomen in het huishoudelijk reglement.

 

Aan de gemeenteraad wordt gevraagd het gewijzigde huishoudelijk reglement goed te keuren.

 

Publicatiedatum: 16/10/2020
Overzicht punten

 

3 Goedkeuring aangepast klachtenreglement.

Het Decreet over het Lokaal Bestuur verplicht de gemeenteraad en de raad voor maatschappelijk welzijn om bij reglement een systeem van klachtenbehandeling te organiseren.

 

Op de gemeenteraad van 24 september 2018 werd het klachtenreglement goedgekeurd.

 

Aan de raad voor maatschappelijk welzijn wordt gevraagd goedkeuring te hechten aan het aangepast klachtenreglement van 26 oktober 2020.

 

Publicatiedatum: 16/10/2020
Overzicht punten

 

4 Halfjaarlijkse rapportering klachten-meldingen.

Aan de raad voor maatschappelijk welzijn wordt gevraagd kennis te nemen van het halfjaarlijks rapport klachten-meldingen-beleidssignalen voor de periode 2019 en eerste helft 2020.

 

Publicatiedatum: 16/10/2020
Overzicht punten

 

5 Jaarverslag sociale dienst en Kabas 2019.

Jaarlijks wordt door de sociale dienst en Kabas een jaarverslag opgemaakt.

 

Aan de raad voor maatschappelijk welzijn wordt gevraagd hiervan kennis te nemen.

 

Publicatiedatum: 16/10/2020