Zitting van maandag 28 september 2020

Van 20:00 uur

Locatie raadzaal, Verhoevenlei 11, 2930 Brasschaat

 

Aanwezig:

Tom Versompel - voorzitter

Philip Cools - waarnemend burgemeester

Adinda Van Gerven, Myriam Van Honste, Goele Fonteyn, Inez Ven, Carla Pantens, Karina Hans en Bruno Heirman - schepenen

Dirk de Kort, Dimitri Hoegaerts, Bart Brughmans, Jef Konings, André Van Mechelen, Jan Jambon, Niels de Kort, Luc Van der Schoepen, Rudi Pauwels, Lisa Buysse, Karin Willemen-Beyers, Christophe Thomas, Robrecht Eeman, Bart Thijs, Walter Vermeulen, Erwin Callens, Hedwig van Baarle, Joris Van Cauwelaert, Dieter Heughebaert, Ingeborg Hermans, Greet Verbert, Kasper Vanpoucke, Shana Claessens en Cathy Mallentjer - raadsleden

Ward Schevernels - algemeen directeur

 

1 van 1

 

Overzicht punten

 

 

1 Goedkeuring notulen en zittingsverslag van de zitting van 31 augustus 2020. - GOEDGEKEURD

 

 

Beslissing

 

 

Feiten en motivering

Op 31 augustus 2020 vond een  zitting van de raad voor maatschappelijk welzijn plaats. Aan de raad wordt verzocht het verslag goed te keuren.

 

Juridisch kader

Artikel 32 van het decreet lokaal bestuur.

 

BESLUIT eenparig:

 

Art.1.- De notulen en het zittingsverslag van de zitting van 31 augustus 2020 worden goedgekeurd.

 

 

Publicatiedatum: 29/10/2020
Overzicht punten

 

 

2 Gemeenteraadscommissie inzake deontologische code voor lokale mandatarissen. Aanduiding van leden. - GOEDGEKEURD

 

 

Beslissing

 

 

Feiten en motivering

In het huishoudelijk reglement van de gemeenteraad wordt een bijzondere commissie voor deontologische code voor mandatarissen voorzien.

Deze commissie bestaat uit 11 leden. De mandaten worden, conform het huishoudelijk reglement, als volgt aan de fracties toegekend:

          N-VA: 6 leden

          CD&V: 2 leden

          Brasschaat 2012: 1 lid

          Vlaams Belang: 1 lid

          Open VLD: 1 lid

          PVDA: 0 leden

PVDA is niet vertegenwoordigd in deze commissie. Om die reden kan de fractie, conform het decreet, een raadslid aanwijzen dat als lid met raadgevende stem in de commissie zetelt.

 

In zitting van 26 augustus 2019 stelde de gemeenteraad de bijzonder commissie voor deontologische code samen. Hierbij werd maar een lid voor CD&V aangeduid, dit dient te worden rechtgezet.

 

Juridisch kader

Artikel 37 van het decreet lokaal bestuur

Artikel 36 en volgende van het huishoudelijk reglement

 

Financiële gevolgen

Er zijn geen financiële gevolgen.

 

BESLUIT eenparig:

 

Art.1.- De commissie inzake deontologische code voor lokale mandatarissen wordt als volgt samengesteld:

 

Voor N-VA:

          Karin Beyers

          Erwin Callens

          Karina Hans

          Bruno Heirman

          Hedwig Van Baarle

          Walter Vermeulen

 

Voor de Open VLD-fractie:

          Christophe Thomas

 

Voor de CD&V-fractie:

          Niels de Kort

          Jef Konings

 

Voor de Brasschaat 2012-fractie:

          Rudi Pauwels

 

Voor de Vlaams Belang-fractie:

          Dimitri Hoegaerts

 

De PVDA-fractie duidt Rob Eeman aan als lid met raadgevende stem.

 

Art.2.- Tom Versompel is voorzitter.

 

 

Publicatiedatum: 29/10/2020
Overzicht punten

 

 

3 Sectoraal akkoord 2020. - GOEDGEKEURD

 

 

Beslissing

 

 

Feiten en motivering

Naar aanleiding van het sectoraal akkoord 2020 voor het personeel van de lokale besturen moet het bestuur maatregelen treffen om de koopkracht te verhogen van al de personeelsleden met een totaalbedrag van 300 euro per voltijdse equivalent medewerker, deeltijdse medewerkers worden pro rata vergoed.

 

Er wordt voorgesteld om de werkgeversbijdrage van de maaltijdcheques voor de periode van 1 juni 2020 tot en met 31 december 2020 te verhogen met 2 euro. De zichtwaarde van de maaltijdcheques zal dan 8 euro bedragen. Het resterend bedrag zal vergoed worden via eco-cheques die eveneens pro rata worden berekend met een maximum van 50 EUR.

 

 

Deze extra loonkosten zullen gedeeltelijk gecompenseerd worden door de VIA-middelen. Het juiste bedrag dat zal toegekend worden is momenteel nog niet gekend.

 

 

Juridisch kader

Het sectoraal akkoord lokale en provinciale besturen 2020.

 

 

Adviezen

Deze aangelegenheid werd besproken met de representatieve vakorganisaties op 18 juni 2020 en er werd een protocol van akkoord ondertekend.

 

Financiële gevolgen

De financiële gevolgen worden geraamd op:

Kost 72.046,87 euro, btw inbegrepen

Budgetsleutel: de respectievelijke budgetsleutels van de lonen

Budget/jaar Exploitatie in 2020, deze uitgave kan opgevangen worden binnen het globaal personeelbudget.

Krediet beschikbaar Ja

Visum financieel directeur: 2020_O_06

 

 

 

BESLUIT eenparig:

 

Art.1.- De werkgeversbijdrage van de maaltijdcheques wordt voor de periode van 1 juni 2020 tot en met 31 december 2020 verhoogd met 2 euro. De totale zichtwaarde bedraagt dan 8 euro per maaltijdcheque.

 

Art.2.- Het resterend bedrag zal vergoed worden via eco-cheques die eveneens pro rata worden berekend met een maximum van 50 EUR.

 

 

 

 

 

 

Publicatiedatum: 29/10/2020
Overzicht punten

 

 

4 Wijziging organogram. Goedkeuring. - GOEDGEKEURD

 

 

Zittingsverslag

 

Raadslid Brughmans merkt op dat zijn fractie hun bezorgdheid omtrent het besluitvormingsproces rond personeelszaken reeds op de commissie heeft uitgesproken.  Hij bedoelt hier meer bepaald de transparantie en de duidelijkheid voor de gemeenteraad: organogram, formatie, bezetting, uitdovende functies,… 

 

Hij verwijst naar de inmiddels vierde wijziging van het organogram op 20 maanden tijd. Telkens is zijn fractie tussen gekomen met vragen voor verduidelijking rond motivering, functiebeschrijvingen en kostprijs van deze wijzigingen.  Hij geeft mee dat deze gegevens normaal bij een dossier moeten steken dat aan de gemeenteraad wordt voorgelegd, en het eigenlijk niet kan dat ze hier moeten achter vragen.  Het personeelsbudget is de zwaarste exploitatiekost en bij zijn weten is het vastleggen van het organogram niet gedelegeerd aan het schepencollege of aan het managementteam.  Hij vindt nochtans niet veel terug in de notulen van het college over de voorliggende wijzigingen in het organogram. 

 

Fractie CD&V beschouwt de powerpoint die voorligt niet als een afdoende motivatienota en functiebeschrijving, en ze zullen louter om deze reden de wijzigingen dus niet goedkeuren.

 

De tweede reden is dat ze het ongehoord vinden om vandaag een organogram goed te keuren en tegelijk in dit besluit opdracht te geven om in het budget 2021 de nodige middelen te voorzien.  Dit is volgens hem de kar voor het paard spannen nu onvoldoende duidelijk is welke weerslag de covid-19 crisis zal hebben op de gemeentelijke ontvangsten.  Raadslid Brughmans denkt hierbij bijvoorbeeld aan de weerslag op de opcentiemen onroerende voorheffing.  Er wordt nergens melding gemaakt van de financiële impact, en het gaat hier over een nieuw niveau A5, een nieuw niveau A4 en een nieuw niveau A1.  Voorzichtigheid is hier volgens hem zeker op zijn plaats, en deze opdracht om middelen te voorzien is een voorafname op de budgetbesprekingen.  Hij vraagt zich af of het college de exacte impact kent? 

 

Raadslid Brughmans geeft mee dat zijn fractie over de grond van de zaak een mening heeft geventileerd op de commissie.  Hij vindt het een precedent dat het organogram gebruikt wordt als instrument om toekomstige pensioneringen binnen enkele jaren te ondervangen.  

 

Raadslid Hoegaerts sluit deels aan bij de opmerkingen van raadslid Brughmans.  Een organogram is volgens hem een dynamisch gegeven in een dynamische organisatie die veranderingen kan ondergaan. 

 

Zijn fractie is op de commissie dieper ingegaan op het voorgestelde organogram en hij komt er graag vandaag op terug want ze zijn niet overtuigd van 1 bepaalde maatregel, meer bepaald op het beleidsdomein plaatsgebonden zaken. 

 

Daar waar in andere beleidsdomeinen wat herschikkingen van taken en mogelijks verschuivingen zijn, spreekt men bij plaatsgebonden zaken van een opsplitsing in twee bijna aparte diensten in afwachting van een mogelijke, maar voorlopig onduidelijke pensionering.  Dat de projecten-cel een nieuwe of bijkomende afdeling wordt, is niet onlogisch, maar ook daar moet volgens hem bekeken worden dat de overlap of “conflicts of interest” vermeden worden.  Voorheen was de projecten-cel een ondersteunende dienst die nu naast andere afdelingen komt te staan.  Hij stelt zich de vraag wie de “lead” zal nemen bij projecten in de toekomst? 

 

Het voornaamste bezwaar van zijn fractie is dat plaatsgebonden zaken nu tijdelijk twee beleidsmanagers zal krijgen.  Het is effectief tijdelijk, want dit werd beaamd op de commissie.  Binnen enkele jaren voorziet men dan opnieuw om de diensten of afdelingen terug samen te voegen. 

 

Raadslid Hoegaerts merkt op dat een probleem dat mogelijks rijst, de uiteindelijke verantwoordelijkheid is.  Hij vraagt zich af wie er verantwoordelijk is ten aanzien van het beleid?  Is dit dan de oude beleidsmanager of de nieuwe beleidsmanager tob e?  Wie zal de verantwoordelijkheid afleggen ten aanzien van de gemeenteraad en het college?

 

In de toekomst zullen de twee diensten dan terug samengevoegd worden.  Hij stelt in vraag wie het meest kans gaat maken om door te groeien bij vacante plaatsen?  Zullen het degene zijn die zijn achtergebleven bij de afscheidnemende beleidsmanager of zij die vanaf nu mee onder de vleugels worden genomen van de nieuwe beleidsmanager to be?

 

Zijn fractie ziet geen heil in een zogenaamde ontdubbeling, maar wel in de aanstelling van een nieuwe beleidsmanager te zijner tijd, die op tijd wordt voorbereid om alle afdelingen te leiden.  Dit is alsook een nadeel in het nieuwe scenario.  De nieuwe beleidsmanager to be zal voorbereid worden om ruimte & wonen, lokaal ondernemen & toerisme, facilitair beleid en administratie patrimonium te leiden, maar niet of veel minder om projecten patrimoniumbeheer, infrastructuur, mobiliteit en groen & natuur te leiden. 

 

Fractie Vlaams Belang ziet eerder heil in het feit dat de huidige beleidsmanager plaatsgebonden zaken de toekomstige beleidsmanager onder zijn vleugels zou nemen en dat zij dagelijks binnen alle afdelingen zou dubbel lopen en binnen alle afdelingen actief zijn.  Nu worden ze bijna los van elkaar in aparte hokjes gestoken met een mogelijk gevolg voor de gezonde werking van het geheel van de dienst. 

 

Op basis hiervan zal fractie Vlaams Belang dit niet goedkeuren. 

 

Schepen Heirman geeft mee dat het organogram dat ter goedkeuring ligt, een meerwaarde zal hebben van ongeveer 80 000 euro.  Dit is verwaarloosbaar op een personeelsbudget van 23 miljoen euro. Dit is minder dan 0,003%.  Hij bevestigt de stelling van raadslid Hoegaerts dat een organogram een dynamisch geheel is.  De opsplitsing bij plaatsgebonden zaken gebeurd louter in functie van de continuïteit van de werking van deze grote dienst waar heel veel kennis en expertise zit.  Dit is niet op 1,2,3 overgedragen.  Dit zal de komende 2 jaar overgedragen worden en daarna zullen de 2 functies van beleidsmanagers terug samen gevoegd worden naar 1 functie. 

 

Scheper Heirman bevestigt dat het een bevoegdheid van de gemeenteraad is en niet van het college.  Omwille van deze reden ligt dit punt vandaag ook hier ter goedkeuring.  In voorbereiding van de goedkeuring wordt er binnen de organisatie al bekeken hoe dit zal ingevuld worden.   Normaal gezien zullen alle doorgroeifuncties gewoon opgesteld worden.  Dit kan natuurlijk niet met 100% zekerheid op voorhand gezegd worden. 

 

 

Raadslid Pauwels komt ook graag nog even terug op de onduidelijkheden, het is namelijk al de vierde keer dat ze een wijziging van organogram moeten goedkeuren.  Door de onduidelijkheden wil fractie Brasschaat 2012 zich onthouden op dit punt. 

 

Raadslid Hoegaerts dankt schepen Heirman voor zijn antwoord.  Hij betwijfelt of het college het plaatje al niet gelegd heeft?  Hij gelooft niet dat de maatregelen in functie van de continuïteit worden genomen, het lijkt hem eerder dat de continuïteit wordt gebroken.  Het was volgens hem beter geweest dat een nieuwe beleidsmanager zou worden opgeleid of begeleid worden binnen alle afdelingen en dat de oude beleidsmanager zijn zeg zou blijven behouden over alle afdelingen tot aan zijn pensioen. 

 

Schepen Heirman komt nog even terug op de opmerking van raadslid Pauwels.  Er zijn 3 wezenlijke wijzigingen in het organogram en de ontdubbeling van de beleidsmanager plaatsgebonden zaken.  Er zijn 450 mensen bij de gemeente en 450 mensen in het onderwijs.  Heel deze begeleiding wordt weggeschoven bij de algemeen directeur naar een nieuwe functie, een verantwoordelijke bij de projecten-cel en derest blijft hetzelfde. 

 

Raadslid Brughmans dankt de schepen voor zijn antwoord.  Hij bevestigt dat ook voor zijn fractie het organogram een dynamisch gegeven is.  De 80 000 euro is jaarlijks terugkerend in de meerjarenplanning.  Hij wil graag toch ook nog eens wijzen op het belang van de volledigheid van het dossier.  Vroeger moest een motivatienota en financiële verantwoording voorgelegd worden aan de dienst toezicht van de hogere overheid.  Dit dossier zou zo niet passeren daar.  Volgens hem mag de lat gerust wat hoger gelegd worden.

 

Schepen Heirman geeft nog mee dat een organogram een streefdoel is.  Dit is nooit 100% ingevuld.  De 80 000 euro is in theorie, dit zal in praktijk de komende jaren heel goed meevallen. 

Beslissing

 

 

Feiten en motivering

In zitting van 27 april 2020 werd de laatste wijziging aan het gemeenschappelijk organogram goedgekeurd.

 

Momenteel is het noodzakelijk het gemeenschappelijk organogram te actualiseren met de wijzigingen die werden besproken en weerhouden. Een overzicht van de wijzigingen wordt bijgevoegd als bijlage.

 

Juridisch kader

De wet van 19 december 1974 zoals gewijzigd, tot regeling van de betrekkingen tussen overheid en de vakbonden van haar personeel.

Het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017, zoals gewijzigd, inzonderheid artikel 161.

Het besluit van de Vlaamse regering van 12 november 2010, waarin de minimale voorwaarden voor de personeelsformatie en de rechtspositieregeling van het personeel van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn vermeld zijn, zoals gewijzigd.

Het besluit van de raad voor maatschappelijk welzijn van 26 oktober 2011, waardoor de rechtspositieregeling van het specifiek personeel van het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn werd goedgekeurd zoals gewijzigd

Het besluit van de raad voor maatschappelijk welzijn van 26 oktober 2011, waardoor de rechtspositieregeling van het bijzonder personeel van het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn werd goedgekeurd zoals gewijzigd.

 

Adviezen

Deze aangelegenheid werd voorgelegd aan de representatiee vakorganisaties hetgeen blijkt uit bijgevoegd protocol.

 

Financiële gevolgen

De wijzigingen aan het organogram worden opgenomen in het personeelsbudget 2021.

 

BESLUIT:

Met 20 ja-stemmen (Philip Cools, Adinda Van Gerven, Myriam Van Honste, Goele Fonteyn, Inez Ven, Carla Pantens, Karina Hans, Bruno Heirman, Jan Jambon, Karin Willemen-Beyers, Christophe Thomas, Robrecht Eeman, Bart Thijs, Walter Vermeulen, Erwin Callens, Hedwig van Baarle, Joris Van Cauwelaert, Dieter Heughebaert, Cathy Mallentjer en Tom Versompel), 9 neen-stemmen (Dirk de Kort, Dimitri Hoegaerts, Bart Brughmans, Jef Konings, André Van Mechelen, Niels de Kort, Luc Van der Schoepen, Greet Verbert en Shana Claessens), 4 onthoudingen (Rudi Pauwels, Lisa Buysse, Ingeborg Hermans en Kasper Vanpoucke).

 

Art.1.- Goedkeuring wordt gehecht aan de wijzigingen van het organogram zoals vermeld als bijlage.

 

Art.2.- Deze aangelegenheid zal verzonden worden naar de hogere overheid binnen de vastgestelde termijnen.

 

 

 

Publicatiedatum: 29/10/2020
Overzicht punten

 

 

5 BBC Opvolgingsrapportering per 30/6/2020. Kennisneming. - KENNISGENOMEN

 

 

Zittingsverslag

 

Raadslid Brughmans wil de financieel beheerder en de financiële diensten bedanken voor de duidelijke rapportering die zij voorleggen.  Het college heeft ervoor gekozen om bepaalde actieplannen niet te rapporteren aan de gemeenteraad door ze als niet-prioritair te onderschrijven.  Zijn fractie zal die in de toekomst mee onder de loep blijven nemen. 

 

Raadslid Brughmans geeft vervolgens het woord door aan raadslid Niels de Kort. 

 

Raadslid Niels de Kort verwijst naar punt 3.2.4 van de nota beleidsevaluatie.  Bij de start van de legislatuur was er beloofd om een parkeerstudie te laten uitvoeren om de haalbaarheid van de ondergrondse parking te bekijken.  Op dit moment is dit nog niet in de stuurgroep mobiliteit besproken.  Hij wil graag weten wat hier de stand van zaken is.  Hij vraagt zich af of er een studiebureau werd aangesteld?  Hij wil graag ook weten wanneer de telling van de resultaten verwacht worden?  Er werd dit jaar 40 000 euro ingeschreven, maar er werd nog niets uitgegeven.  Deze opdracht zou volgens hem al lang gegund moeten zijn.  Hij wil graag weten of dit budget verschoven zal worden en wat de standpunten hieromtrent zijn? 

 

Schepen Fonteyn licht toe dat het bestek van de parkeerverordening zo goed als klaar is.  Dit behelst ook een parkeerstudie wat een onderdeel is van het parkeerbeleidsplan.  Het parkeerbeleidsplan kadert dan weer in een groter geheel van het mobiliteitsplan.  Het onderzoek van de haalbaarheid van de ondergrondse parking zit vervat in de parkeerstudie. 

 

Raadslid Niels de Kort meldt dat hij dit dossier nog niet op het college heeft zien staan.  Hij wil graag weten wanneer de resultaten van de studie verwacht worden? 

 

Schepen Fonteyn geeft mee dat het bestek nog moet goedgekeurd worden en nog niet weg is.  De laatste hand wordt gelegd aan het bestek en dan moet dit nog gegund worden. 

 

Raadslid Niels de Kort concludeert dat er al 1,5 jaar tijd is overgegaan zonder dat er al te veel gebeurd is.  Op deze manier belandt dit op de Griekse kalender.  Titelvoerend burgemeester Jambon had volgens hem destijds gezegd dat dit nog deze legislatuur zou kunnen gerealiseerd worden. 

 

Waarnemend burgemeester Cools licht graag toe dat deze rapportage ge-ent is op 30 juni.  Momenteel zit men in het eerste jaar van de BBC / meerjarenplan 2020 – 2025.  Dit is een eerste terugkoppeling aan de gemeenteraad van hoever men staat met de verschillende actieplannen.  Schepen Fonteyn heeft correct toegelicht hoe ver men op 30 juni stond met dit actieplan.  Wanneer het bestek is goedgekeurd zal er een vordering zijn.  Op het einde van dit jaar zal er terug een rapportering zijn. 

 

Raadslid Niels de Kort bedankt voor de antwoorden.  De antwoorden zijn correct, maar hij vreest dat deze verkiezingsbelofte in de vuilbak beland.  Hij zal het dossier blijven opvolgen en hoopt op een goed einde. 

 

Waarnemend burgemeester Cools geeft mee dat het, het college zal scherp houden wanneer hij dit mee blijft opvolgen. 

 

Raadslid Pauwels meldt dat zijn fractie zich zal onthouden.  Dit op basis van de vaststellingen die in de akte voorkomen.  Gezien de tegenstem bij het meerjarenplan, onthoudt zijn fractie zich voor deze voortgangsrapportage.  Fractie Brasschaat 2012 blijft het mee opvolgen. 

 

Waarnemend burgemeester Cools geeft mee dat hier niet moet gestemd worden aangezien het een kennisneming is.

 

Voorzitter Versompel bevestigt dit. 

Beslissing

 

 

Feiten en motivering

Naar aanleiding van het decreet lokaal bestuur en de BBC wetgeving dient er een opvolgingsrapportering naar de Gemeente/OCMW raden te gebeuren.

Deze bevat minstens volgende elementen:

1° een stand van zaken van de prioritaire acties of actieplannen van het meerjarenplan;

2° een overzicht van de geraamde en de gerealiseerde ontvangsten en

uitgaven voor het lopende jaar;

J1 Doelstellingenrekening (vastgelegd model)

T2 UItgaven en ontvangsten volgens economische Aard (vastgelegd model)

3° in voorkomend geval, de wijzigingen in de assumpties die gekozen werden bij de opmaak van het meerjarenplan of de aanpassing ervan;

4° in voorkomend geval, de wijzigingen in de financiële risico’s.

 

Bij opmaak van de meerjarenplanning gaf de gemeenteraad/OCMW de goedkeuring om te rapporteren op het niveau van Actieplan.

 

De rapportering werd per 30 juni opgestart en is nu in een eerste cyclus.

 

De gemeenteraad neemt kennis van de "BBC opvolgingsrapportering per 30 juni".

 

De nodige documenten zijn toegevoegd in bijlage.

 

Juridisch kader

Decreet Lokaal bestuur

Art. 263. De gemeenteraad en de raad voor maatschappelijk welzijn bepalen wanneer hen een opvolgingsrapportering, met een stand van zaken van de uitvoering van het meerjarenplan, wordt voorgelegd. Er wordt minstens voor het einde van het derde kwartaal een opvolgingsrapportering over het eerste semester van het boekjaar voorgelegd..

 

BBC Besluit

Art. 29. De opvolgingsrapportering, vermeld in artikel 263 van het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur, bevat minstens al de volgende elementen:

1° een stand van zaken van de prioritaire acties of actieplannen van het meerjarenplan;

2° een overzicht van de geraamde en de gerealiseerde ontvangsten en uitgaven voor het lopende jaar;

3° in voorkomend geval, de wijzigingen in de assumpties die gekozen werden bij de opmaak van het meerjarenplan of de aanpassing ervan;

4° in voorkomend geval, de wijzigingen in de financiële risico’s.

 

Ministerieel besluit tot vaststelling van de modellen en de nadere voorschriften van de beleidsrapporten, de rekeningenstelsels en de digitale rapportering van de beleids- en beheerscyclus van de lokale besturen

Art. 5. Het overzicht van de geraamde en de gerealiseerde ontvangsten en uitgaven voor het lopende jaar in de opvolgingsrapportering, vermeld in artikel 29, 2°, van het besluit van de Vlaamse Regering van 30 maart 2018 over de beleids- en beheerscyclus van de lokale besturen, bevat minstens al de volgende elementen:

1° een overzicht van de ontvangsten en uitgaven, opgesteld conform schema J1, dat opgenomen is in de bijlage die bij dit besluit is gevoegd;

2° een overzicht van de ontvangsten en uitgaven naar economische aard, opgesteld conform schema T2, dat opgenomen is in de bijlage die bij dit besluit is gevoegd.

 

 

Neemt kennis van de BBC opvolgingsrapportering per 30 juni 2020.

 

 

Publicatiedatum: 29/10/2020