Zitting van maandag 28 september 2020

Van 20:00 uur

Locatie raadzaal, Verhoevenlei 11, 2930 Brasschaat

 

Overzicht punten

 

1 Goedkeuring notulen en zittingsverslag van de zitting van 31 augustus 2020.

Op 31 augustus 2020 vond een zitting van de raad voor maatschappelijk welzijn plaats. Aan de raad wordt verzocht het verslag goed te keuren.

 

Publicatiedatum: 18/09/2020
Overzicht punten

 

2 Gemeenteraadscommissie inzake deontologische code voor lokale mandatarissen. Aanduiding van leden.

In het huishoudelijk reglement van de gemeenteraad wordt een bijzondere commissie voor deontologische code voor mandatarissen voorzien.

Deze commissie bestaat uit 11 leden. De mandaten worden, conform het huishoudelijk reglement, als volgt aan de fracties toegekend:

          N-VA: 6 leden

          CD&V: 2 leden

          Brasschaat 2012: 1 lid

          Vlaams Belang: 1 lid

          Open VLD: 1 lid

          PVDA: 0 leden

PVDA is niet vertegenwoordigd in deze commissie. Om die reden kan de fractie, conform het decreet, een raadslid aanwijzen dat als lid met raadgevende stem in de commissie zetelt.

 

In zitting van 26 augustus 2019 stelde de gemeenteraad de bijzonder commissie voor deontologische code samen. Hierbij werd maar een lid voor CD&V aangeduid, dit dient te worden rechtgezet.

 

Publicatiedatum: 18/09/2020
Overzicht punten

 

3 Sectoraal akkoord 2020.

Het sectoraal akkoord 2020 voor het personeel van de lokale en provinciale besturen verplicht de lokale besturen de koopkracht van hun medewerkers te verhogen met een totaalbedrag van 300 euro per voltijds equivalent. Deeltijdse medewerkers worden pro rata vergoed.

 

Na onderhandeling met de representatieve vakorganisaties wordt voorgesteld om voor de periode van 1 juni 2020 tot en met 31 december 2020 de werkgeversbijdrage van de maaltijdcheques met 2 euro te verhogen. De zichtwaarde van de maaltijdcheques bedraagt dan 8 euro. Het resterend bedrag zal vergoed worden via eco-cheques die eveneens pro rata worden berekend met een maximum van 50 euro.

 

 

Publicatiedatum: 18/09/2020
Overzicht punten

 

4 Wijziging organogram. Goedkeuring.

In zitting van 27 april 2020 werd de laatste wijziging aan het gemeenschappelijk organogram goedgekeurd.

 

Momenteel is het noodzakelijk om het gemeenschappelijk organogram te actualiseren met de wijzigingen die werden besproken en weerhouden. Een overzicht van de wijzigingen wordt bijgevoegd als bijlage.

 

Publicatiedatum: 18/09/2020
Overzicht punten

 

5 BBC Opvolgingsrapportering per 30/6/2020. Kennisneming.

Naar aanleiding van het decreet lokaal bestuur en de BBC wetgeving dient er een opvolgingsrapportering naar de Gemeente/OCMW raden te gebeuren.

Deze bevat minstens volgende elementen:

1° een stand van zaken van de prioritaire acties of actieplannen van het meerjarenplan;

2° een overzicht van de geraamde en de gerealiseerde ontvangsten en

uitgaven voor het lopende jaar;

J1 Doelstellingenrekening (vastgelegd model)

T2 UItgaven en ontvangsten volgens economische Aard (vastgelegd model)

3° in voorkomend geval, de wijzigingen in de assumpties die gekozen werden bij de opmaak van het meerjarenplan of de aanpassing ervan;

4° in voorkomend geval, de wijzigingen in de financiële risico’s.

 

Bij opmaak van de meerjarenplanning gaf de gemeenteraad/RVMW de goedkeuring om te rapporteren op het niveau van Actieplan.

 

De rapportering werd per 30 juni opgestart en is nu in een eerste cyclus.

 

De Raad voor Maatschappelijk Welzijn neemt kennis van de "BBC opvolgingsrapportering per 30 juni".

 

De nodige documenten zijn toegevoegd in bijlage

 

Publicatiedatum: 18/09/2020