Zitting van maandag 25 november 2019

Van 22:45 uur

Locatie raadzaal, Verhoevenlei 11, 2930 Brasschaat

 

Aanwezig:

Tom Versompel - voorzitter

Philip Cools - waarnemend burgemeester

Adinda Van Gerven, Myriam Van Honste, Goele Fonteyn, Inez Ven, Carla Pantens, Bruno Heirman en Karina Hans - schepenen

Dirk de Kort, Bart Brughmans, Jef Konings, André Van Mechelen, Jan Jambon, Niels de Kort, Luc Van der Schoepen, Rudi Pauwels, Lisa Buysse, Karin Willemen-Beyers, Christophe Thomas, Robrecht Eeman, Bart Thijs, Walter Vermeulen, Erwin Callens, Hedwig van Baarle, Joris Van Cauwelaert, Dieter Heughebaert, Ingeborg Hermans, Greet Verbert en Kasper Vanpoucke - raadsleden

Ward Schevernels - algemeen directeur

Afwezig:

Dimitri Hoegaerts, Cathy Mallentjer en Ellen Somers - raadsleden

 

1 van 1

 

Overzicht punten

 

 

1 Goedkeuring notulen en zittingsverslag van de zitting van 21 oktober 2019. - GOEDGEKEURD

 

 

Beslissing

 

 

Feiten en motivering

Op 21 oktober 2019 vond een zitting van de raad voor maatschappelijk welzijn plaats. Aan de raad wordt verzocht het verslag goed te keuren.

 

Juridisch kader

Artikel 32 van het decreet lokaal bestuur.

 

BESLUIT eenparig:

 

Art.1.- De notulen en het zittingsverslag van de zitting van 21 oktober 2019 worden goedgekeurd.

 

 

Publicatiedatum: 07/01/2020
Overzicht punten

 

 

2 Dienstverlenende vereniging Cipal. Goedkeuring agenda en bevestiging mandaat voor de algemene vergadering van 12 december 2019. - GOEDGEKEURD

 

 

Beslissing

 

 

Feiten en motivering

De gemeente is deelnemer van de dienstverlenende vereniging Cipal.

 

Op 12 december 2019 vindt de algemene vergadering van Cipal plaats met volgende agendapunten:

 

1)      Toetreding en aanvaarding van nieuwe Deelnemers

2)      Bespreking en goedkeuring van de begroting voor het boekjaar 2020 met inbegrip van de te ontwikkelen activiteiten en de te volgen strategie

3)      Vaststelling van de code van goed bestuur van Cipal dv

4)      Rondvraag

5)      Goedkeuring van het verslag, staande de vergadering.

 

Met het gemeenteraadsbesluit van 25 februari 2019 werd Erwin Callens aangeduid als vertegenwoordiger met als plaatsvervanger Bart Thijs.

 

Juridisch kader

Artikel 77 van het decreet lokaal bestuur

Statuten Cipal

 

Financiële gevolgen

Er zijn geen financiële gevolgen.

 

BESLUIT eenparig:

 

Art.1.- Goedkeuring te hechten aan de agendapunten van de algemene vergadering van Cipal van 12 december 2019, op basis van de bekomen documenten en de toelichtende nota.

 

Art.2.- De vertegenwoordiger van het OCMW, Erwin Callens wordt gemandateerd om op de algemene vergadering van Cipal van 12 december 2019 te handelen en te beslissen conform dit besluit.

 

Art.3.- Het vast bureau wordt gelast met de uitvoering van onderhavig besluit en in het bijzonder met het in kennis stellen daarvan aan Cipal.

 

 

Publicatiedatum: 07/01/2020
Overzicht punten

 

 

3 Igean dienstverlening. Goedkeuring agendapunten van de buitengewone algemene vergadering van 11 december 2019. - GOEDGEKEURD

 

 

Beslissing

 

 

Feiten en motivering

De raad van bestuur van 23 oktober 2019 heeft beslist om de buitengewone algemene vergadering te organiseren in de burelen van IGEAN, gelegen aan de Doornaardstraat 60 te Wommelgem op woensdag 11 december 2019 om 19 u met volgende dagorde:

1)      goedkeuren van de nota met de te ontwikkelen activiteiten en de te volgen strategie voor 2020

2)      goedkeuren van de begroting 2020

3)      goedkeuren van het ondernemingsplan 2019 – 2024.

In diezelfde zitting heeft de raad van bestuur haar goedkeuring gehecht aan de bijhorende documenten.

 

Met het schrijven van IGEAN dienstverlening van 25 oktober 2019 werd de uitnodiging en de dagorde voor de buitengewone algemene vergadering van 11 december 2019 aan alle deelnemers bezorgd.

Volgende documenten werden op dat ogenblik via het infonet ter beschikking gesteld van de deelnemers.

1)      de cijfergegevens over de inwoners en het kapitaal

2)      de uittreksels uit de beslissingen van de raad van bestuur van 23.10.2019

3)      de nota met de te ontwikkelen activiteiten en de te volgen strategie voor 2020

4)      de begroting 2020

5)      het ondernemingsplan 2019-2024.

 

De raad heeft met een afzonderlijk besluit de vertegenwoordiger van het OCMW voor de algemene vergadering van IGEAN dienstverlening reeds aangeduid.

Artikel 432 van het decreet en artikel 33§1 van de statuten bepalen dat de vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordiger wordt herhaald voor elke algemene vergadering.

Met onderstaande beslissing wordt aan deze vertegenwoordiger een mandaat gegeven.

 

Juridisch kader

Decreet lokaal bestuur van 22 december 2017

Statuten van Igean dienstverlening

 

Financiële gevolgen

Er zijn geen financiële gevolgen.

 

BESLUIT eenparig:

 

Art.1.- Neemt kennis van de volledige dagorde van de buitengewone algemene vergadering van IGEAN dienstverlening die zal gehouden worden in de burelen van IGEAN, gelegen aan de Doornaardstraat 60 te Wommelgem op woensdag 11 december 2019 om 19 u evenals van alle daarbij horende documenten en neemt op basis hiervan volgende beslissingen:

1)      goedkeuren van de nota met de te ontwikkelen activiteiten en de te volgen strategie voor 2020

2)      goedkeuren van de begroting 2020

3)      goedkeuren van het ondernemingsplan 2019 – 2024.

 

Art.2.- De vertegenwoordiger van het OCMW, Joris Van Cauwelaert, raadslid die met een afzonderlijk besluit werd benoemd, wordt gemandateerd om op de jaarvergadering van IGEAN dienstverlening van 11 december 2019 deel te nemen aan de bespreking over de in artikel 1 vermelde agendapunten en te beraadslagen en te beslissen overeenkomstig dit besluit en verder al het nodige te doen om de volledige agenda af te werken.

 

 

Publicatiedatum: 07/01/2020
Overzicht punten

 

 

4 Igean milieu en veiligheid. Goedkeuring van de agendapunten van de buitengewone algemene vergadering van 11 december 2019. - GOEDGEKEURD

 

 

Zittingsverslag

 

Raadslid Buysse stelt dat haar fractie grote voorstander en vragende partij is van de invoering van de paarse zak zodat ook plastic beter kan worden ingezameld.  Ze stelt voor de gemeentelijke vertegenwoordiger dit te laten aangeven op de buitengewone algemene vergadering. 

 

Schepen Van Honste antwoordt dat dit geen probleem is en dat de huidige meerderheid ook voorstander is om deze in te voeren maar dat actueel wordt aangegeven dat er nog onvoldoende verwerkingscapaciteit is waardoor de planning opschuift.  Er wordt ondertussen reeds verwezen naar 2021 of mogelijks later hoewel het gemeentebestuur eerder hoopte op de invoering in 2020. 

Beslissing

 

 

Feiten en motivering

De raad van bestuur van 23 oktober 2019 heeft beslist om de buitengewone algemene vergadering te organiseren in de burelen van IGEAN, gelegen aan de Doornaardstraat 60 te Wommelgem op woensdag 11 december 2019 om 19 u met volgende dagorde:

1)      goedkeuren van de nota met de te ontwikkelen activiteiten en de te volgen strategie voor 2020

2)      goedkeuren van de begroting 2020

3)      goedkeuren van het ondernemingsplan 2019 – 2024

4)      innovatiefonds – bepalen bijdrage

5)      benoemen leden raad van bestuur

6)      benoemen leden adviescomités.

In diezelfde zitting heeft de raad van bestuur haar goedkeuring gehecht aan de bijhorende documenten.

 

Met het schrijven van IGEAN milieu & veiligheid van 25 oktober 2019 werd de uitnodiging en de dagorde voor de buitengewone algemene vergadering van 11 december 2019 aan alle deelnemers bezorgd.

Volgende documenten werden op dat ogenblik via het infonet ter beschikking gesteld van de deelnemers.

1)      de cijfergegevens over de inwoners en het kapitaal

2)      de uittreksels uit de beslissingen van de raad van bestuur van 23.10.2019

3)      de nota met de te ontwikkelen activiteiten en de te volgen strategie voor 2020

4)      de begroting 2020

5)      het ondernemingsplan 2019-2024

6)      de nota over het innovatiefonds.

 

De raad heeft met een afzonderlijk besluit de vertegenwoordiger van het OCMW voor de algemene vergadering van IGEAN milieu & veiligheid reeds aangeduid.

Artikel 432 van het decreet en artikel 34§1 van de statuten bepalen dat de vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordiger wordt herhaald voor elke algemene vergadering.

Met onderstaande beslissing wordt aan deze vertegenwoordiger een mandaat gegeven.

 

Juridisch kader

Decreet lokaal bestuur van 22 december 2017

Statuten van Igean milieu en veiligheid

 

Financiële gevolgen

Er zijn geen financiële gevolgen.

 

BESLUIT eenparig:

 

Art.1.- Hecht goedkeuring aan de volledige dagorde van de buitengewone algemene vergadering van IGEAN milieu & veiligheid die zal gehouden worden in de burelen van IGEAN, gelegen aan de Doornaardstraat 60 te Wommelgem op woensdag 11 december 2019 om 19 u evenals van alle daarbij horende documenten en neemt op basis hiervan volgende beslissingen:

1)      goedkeuren van de nota met de te ontwikkelen activiteiten en de te volgen strategie voor 2020

2)      goedkeuren van de begroting 2020

3)      goedkeuren van het ondernemingsplan 2019 – 2024

4)      innovatiefonds - bepalen bijdrage

5)      benoemen bestuurder raad van bestuur

6)      benoemen van leden van de adviescomités.

 

Art.2.- De vertegenwoordiger van het OCMW, Joris Van Cauwelaert, raadslid wordt gemandateerd om op de jaarvergadering van IGEAN milieu & veiligheid van 11.12.2019 deel te nemen aan de bespreking over de in artikel 1 vermelde agendapunten en te beraadslagen en te beslissen overeenkomstig dit besluit en verder al het nodige te doen om de volledige agenda af te werken.

 

 

Publicatiedatum: 07/01/2020
Overzicht punten

 

 

5 Aanvullende deontologische code BCSD. - GOEDGEKEURD

 

 

Beslissing

 

 

Feiten en motivering

Op voorstel van raadslid Inge Hermans wordt de door de VVSG uitgewerkte aanvullende code specifiek voor de voorzitter en leden van het BCSD voorgelegd.

Deze bevat specifieke bijkomende bepalingen ter aanvulling op de algemene deontologische code.

 

Juridisch kader

Artikel 39, in combinatie met artikel 74, van het decreet lokaal bestuur bepaalt dat de raad voor maatschappelijk welzijn een deontologische code aanneemt.

 

Adviezen

De tekst werd aan de leden van het Bijzonder Comité voor de sociale dienst voorgelegd op 7 november 2019. Hier zijn geen opmerkingen geuit.

 

Financiële gevolgen

Er zijn geen financiële gevolgen.

 

BESLUIT eenparig:

 

Art.1.- De raad voor maatschappelijk welzijn keurt de tekst met aanvullingen op de algemene deontologische code voor voorzitter en leden van het BCSD goed.

 

 

 

Publicatiedatum: 07/01/2020