Zitting van maandag 29 juni 2020

Van 21:00 uur

Locatie raadzaal, Verhoevenlei 11, 2930 Brasschaat

 

Aanwezig:

Tom Versompel - voorzitter

Philip Cools - waarnemend burgemeester

Adinda Van Gerven, Myriam Van Honste, Goele Fonteyn, Inez Ven, Carla Pantens, Karina Hans en Bruno Heirman - schepenen

Dirk de Kort, Dimitri Hoegaerts, Bart Brughmans, Jef Konings, André Van Mechelen, Jan Jambon, Niels de Kort, Luc Van der Schoepen, Rudi Pauwels, Lisa Buysse, Karin Willemen-Beyers, Robrecht Eeman, Bart Thijs, Walter Vermeulen, Erwin Callens, Hedwig van Baarle, Joris Van Cauwelaert, Dieter Heughebaert, Ingeborg Hermans, Greet Verbert, Kasper Vanpoucke, Shana Claessens en Cathy Mallentjer - raadsleden

Ward Schevernels - algemeen directeur

Afwezig:

Christophe Thomas - raadslid

 

1 van 1

 

Overzicht punten

 

 

1 Goedkeuring notulen en zittingsverslag van de zitting van 25 mei 2020. - GOEDGEKEURD

 

 

Beslissing

 

 

Feiten en motivering

Op 25 mei 2020 vond een  zitting van de raad voor maatschappelijk welzijn plaats. Aan de raad wordt verzocht het verslag goed te keuren.

 

Juridisch kader

Artikel 32 van het decreet lokaal bestuur.

 

BESLUIT eenparig:

 

Art.1.- De notulen en het zittingsverslag van de zitting van 25 mei 2020 worden goedgekeurd.

 

 

Publicatiedatum: 04/09/2020
Overzicht punten

 

 

2 Definitie dagelijks bestuur. Bepaling Visumgrenzen. Goedkeuring. - GOEDGEKEURD

 

 

Zittingsverslag

 

Voorzitter Versompel verwijst naar punt 31 van de gemeenteraad en vraagt of dezelfde opmerkingen genoteerd mogen worden :

 

Raadslid Niels de Kort licht toe dat fractie CD&V dit visum niet gaat goedkeuren.   Het voorliggend besluit is volgens hem een provocatie.  Dit is een verdere uitholling van de democratische rol van de gemeenteraad.  Het toont volgens hem aan dat het schepencollege niet constructief wil samenwerken met de gemeenteraadsleden.  Het schepencollege beslist alles liever zelf achter gesloten deuren, in plaats van de beslissingen te komen uitleggen op de gemeenteraad aan de gemeenteraadsleden.  Het is hem ook niet helemaal duidelijk hoe de controle op de delegatie zal worden uitgevoerd.  Hij vraagt zich af hoe de controle op delegatie naar bijvoorbeeld het niveau van beleidsmanagers en afdelingshoofden georganiseerd en teruggekoppeld zal worden naar het schepencollege en de gemeenteraad? 

 

Raadslid Niels de Kort vindt het opmerkelijk dat ook de minister – president, raadslid Jambon, dit besluit mee goedkeurt.  Voor de raadsleden die er toen niet bij waren gaat hij even terug naar 2013, bij de start van de vorige legislatuur.  In 2013 heeft raadslid Jambon de gemeenteraad gerust gesteld over haar rol in de besluitvorming.  Raadslid Broos had toen heel wat vragen naar aanleiding van het nieuw decreet en de rapportering rond het meerjarenplan.  Raadslid Jambon heeft toen de gemeenteraad gerustgesteld met de beslissing om de visumdrempel niet aan te passen.  Raadslid Niels de Kort vraagt zich af waarom hij dan nu, 7 jaar later, het omgekeerde doet. 

 

Raadslid Niels de Kort betreurt dit besluit enorm.  Op deze manier zullen er veel toegevoegde punten moeten ingediend worden om nog te kunnen bespreken wat politiek/democratisch belangrijk is.

 

Schepen Heirman licht toe dat het grensbedrag voor investeringen verhoogd wordt van 67 000 euro naar 100 000 euro.  Verder zijn er geen verhogingen, maar wel verlagingen.  Hij begrijpt het probleem van raadslid Niels de Kort niet zo goed. 

 

Raadslid Niels de Kort geeft mee dat er door de grenzen bij de jeugd aan te passen, heel wat punten niet meer op de agenda zullen komen.  Elk jaar zijn er subsidies voor jeugdzaken,… die besproken worden.    Dit zou nu verdwijnen en hij vraagt zich af waarom?

Waarnemend burgemeester Cools bevestigt wat schepen Heirman meegaf.  De exploitatiekosten zitten nu al bij het college.  De bijzondere zaken met toelagen die worden gedaan, zullen nog altijd passeren via de gemeenteraad.  Dit is altijd geweest en dit zal volgens hem altijd zo blijven.  De investeringsuitgaven zijn verhoogd van 67 000 euro naar 100 000 euro omdat er soms snel moet geschakeld worden in bepaalde dossiers.  Indien er op die momenten goedkeuring moet zijn van de gemeenteraad, loopt men al snel een maand achter.  Alle grote dossiers en grote werken overstijgen de 100 000 euro en zullen dus zeker nog wel besproken worden.  De visumgrens waarbij de financieel directeur zijn toestemming moet geven wordt dan weer verlaagd van 50 000 euro inclusief BTW naar 30 000 euro exclusief BTW.  Dit wil zeggen dat de financieel directeur meer visums zal moeten geven voor bepaalde uitgaven ter controle.  Waarnemend burgemeester Cools geeft ook nog graag mee dat er een vergelijk is geweest met de omliggende besturen en deze liggen in dezelfde lijn als Brasschaat. 

 

Raadslid Hoegaerts geeft mee dat er niemand een probleem heeft met de verlaging.  Dit was ook niet het punt van collega raadslid Niels de Kort.  Hij vraagt zich af of de aanpassing van 67 000 euro naar 100 000 euro het grote verschil gaat maken bij investeringsdossiers?  Het lijkt hem maar een fractie van het aantal dossiers dat op de gemeenteraad passeert. 

 

Waarnemend burgemeester Cools vraagt zich af waarom raadslid Hoegaerts het niet zou goedkeuren als hij die mening heeft?  De aanpassing gebeurt op vraag van de financieel directeur.

Beslissing

 

 

Feiten en motivering

In de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 25 mei 2011 werd voor het laatst de definitie van dagelijks bestuur goedgekeurd.

 

Een efficiënte en effectieve werking van het Lokaal bestuur Brasschaat (gemeente en OCMW)  vereist  ook een efficiënte besluitvorming waarbij beslissingen op relatief korte termijn en op het juiste niveau in de organisatie kunnen worden genomen. De herdefiniëring van het begrip dagelijks bestuur en de verdere delegatie van bevoegdheden in de administratieve organisatie kunnen dit ondersteunen.

 

Het uitgangspunt hierbij is dat de raad voor maatschappelijk welzijn de belangrijke richtinggevende beleidskeuzes maakt en het daarbij behorende budget (meerjarenplan) goedkeurt. Het Vast Bureau brengt deze beslissingen verder ten uitvoer onder de vorm van dagelijks bestuur.

Het is dan ook belangrijk het begrip dagelijks bestuur concreet te beschrijven.

 

Een volgende stap is de delegatie van bevoegdheden vanuit het Vast Bureau naar de Algemeen Directeur die op zijn beurt verder in de organisatie kan delegeren. Deze beslissingen worden uitgewerkt na goedkeuring van het begrip dagelijks bestuur.

 

Het verlenen van het Visum is een vorm van interne controle/organisatiebeheersing door de financieel directeur. Ook daar wordt gestreefd naar voldoende controle vanaf een bepaald niveau en bepaalde categorieën van uitgaven.

 

Het is de bevoegdheid van de raad voor maatschappelijk welzijn om het begrip dagelijks bestuur en de bepaling van de visumgrenzen vast te stellen.

 

Juridisch kader

Decreet lokaal bestuur van 22 december 2017

Art. 41 8° van het decreet lokaal bestuur en Art 78 voor RVMW: het vaststellen van wat onder het begrip ‘dagelijks bestuur’ moet worden verstaan is een bevoegdheid van de gemeenteraad

Art. 56 Bevoegdheden College Burgemeester en Schepenen en Art 84 voor Vast Bureau

Art. 266 van het decreet lokaal bestuur

De voorgenomen financiële verbintenissen die resulteren in een uitgaande nettokasstroom zijn onderworpen aan een voorafgaand visum, voordat enige verbintenis kan worden aangegaan.

De gemeenteraad bepaalt, na advies van de financieel directeur, de nadere voorwaarden waaronder de financieel directeur de controle uitoefent. De gemeenteraad kan binnen de perken die vastgelegd zijn door de Vlaamse Regering, en na advies van de financieel directeur, bepaalde categorieën van verrichtingen uitsluiten van de visumverplichting.

 

Besluit van de Vlaamse Regering over de beleids- en beheerscyclus.

Art. 99. De volgende categorieën van verrichtingen kunnen niet worden uitgesloten van de visumverplichting:

1° de aanstelling van statutaire personeelsleden;

2° de aanstelling van contractuele personeelsleden voor onbepaalde duur;

3° de aanstelling van contractuele personeelsleden voor een periode van één jaar of meer;

4° de verbintenissen waarvan het bedrag hoger is dan vijftigduizend euro;

5° de verbintenissen die een contractuele looptijd hebben van meer dan één jaar en waarvan het jaarlijkse bedrag hoger is dan vijfentwintigduizend euro;

6° de investeringssubsidies waarvan het bedrag hoger is dan tienduizend euro.

Bij opeenvolgende contracten voor de aanstelling van contractuele personeelsleden voor dezelfde functie wordt de totale duur aangenomen voor de toepassing van het eerste lid.

 

In afwijking van het eerste lid, 3°, kunnen de aanstellingen van één jaar of meer in de volgende gevallen wel uitgesloten worden van de visumverplichting:

1° een tewerkstelling met toepassing van artikel 60, paragraaf 7, van de organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn;

2° een tewerkstelling ter uitvoering van andere werkgelegenheidsmaatregelen van hogere overheden dan de werkgelegenheidsmaatregelen, vermeld in punt 1°, voor maximaal vier jaar, in het kader van de opdracht van het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn, vermeld in hoofdstuk IV, afdeling 1, van de voormelde wet, of in het kader van de opdracht van het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn, vermeld in artikel 8, 9 of 13, van de wet van 26 mei 2002 betreffende het recht op maatschappelijke integratie.

 

Wet inzake de overheidsopdrachten van 17 juni 2016

Koninklijk besluit plaatsing overheidsopdrachten in de klassieke sectoren van 18 april 2017

 

Adviezen

Het managementteam gaf op 2 juni 2020 goedkeuring voor de uitwerking van dit punt op basis van de voorgestelde principes.

 

Financiële gevolgen

Er zijn geen financiële gevolgen verbonden aan dit besluit.

 

BESLUIT:

Met 26 ja-stemmen (Philip Cools, Adinda Van Gerven, Myriam Van Honste, Goele Fonteyn, Inez Ven, Carla Pantens, Karina Hans, Bruno Heirman, Dimitri Hoegaerts, Jan Jambon, Luc Van der Schoepen, Rudi Pauwels, Lisa Buysse, Karin Willemen-Beyers, Robrecht Eeman, Bart Thijs, Walter Vermeulen, Erwin Callens, Hedwig van Baarle, Joris Van Cauwelaert, Dieter Heughebaert, Ingeborg Hermans, Greet Verbert, Kasper Vanpoucke, Cathy Mallentjer en Tom Versompel), 6 neen-stemmen (Dirk de Kort, Bart Brughmans, Jef Konings, André Van Mechelen, Niels de Kort en Shana Claessens).

 

Art.1.- Volgende uitgaven en opdrachten worden beschouwd onder het begrip dagelijks bestuur:

 

Uitgaven met uitzondering van toelagen

          alle exploitatie uitgaven

          investeringsuitgaven tot 100.000 euro exclusief BTW

          verrekeningen van verbintenissen waarvan de lastvoorwaarden werden vastgesteld door de raad voor maatschappelijk welzijn voor een totaalbedrag kleiner dan 20% van de geraamde waarde tot een maximaal bedrag van 100.000 euro exclusief BTW met kennisgeving naar de raad voor maatschappelijk welzijn in eerstkomende zitting

          gunningen van de dossiers, waarvan de lastvoorwaarden werden vastgesteld door de raad voor maatschappelijk welzijn, voor een totaalbedrag kleiner dan 20% van de geraamde waarde tot een maximaal bedrag van 100.000 euro exclusief BTW met kennisgeving naar de raad voor maatschappelijk welzijn in eerstkomende zitting

 

Uitgaven van toelagen

          de vaststelling van toelagebedragen (exploitatie en investering) conform de goedgekeurde reglementen

          de raad voor maatschappelijk welzijn blijft bevoegd voor

          de vaststelling van de toelagereglementen

          de bepaling nominatieve toelagebedragen in het meerjarenplan en de voorwaarden voor uitbetaling ervan

 

De vervreemding van afgeschreven en/of niet meer bruikbare roerende goederen;

 

Art.2- Het vast bureau kan opdrachten gunnen die het beschikbare krediet met maximum 20 %  tot een maximaal bedrag van 100.000 euro overschrijden mits

          de oorspronkelijke raming past in het voorziene krediet

          de verhoging van het krediet wordt opgenomen in de eerstvolgende kredietverschuving

of aanpassing van het meerjarenplan

          kennisgeving naar de raad voor maatschappelijk welzijn in eerstkomende zitting

 

Art.3.- Overeenkomstig artikel 266 van het decreet lokaal bestuur zijn de voorgenomen financiële verbintenissen die resulteren in een uitgaande netto-kasstroom, onderworpen aan een voorafgaand visum voordat enige verbintenis kan worden aangegaan.

De financieel directeur onderzoekt de wettigheid en de regelmatigheid van die voorgenomen verbintenissen in het kader van zijn opdracht vermeld in artikel 177, eerste lid, 1° van het decreet lokaal bestuur.

Tevens onderzoekt hij/zij of er voldoende financiële middelen zijn ingeschreven in het meerjarenplan zodat de uitbetaling budgettair geen probleem zal zijn.

Het visum blijkt uit een gedateerde en (digitaal) gehandtekende verklaring van de financieel directeur. Het wel of niet verkrijgen van een visum wordt ook steeds expliciet vermeld in de rubriek "financiële gevolgen" van de besluiten van de raad voor maatschappelijk welzijn en Vast Bureau.

Als de financieel directeur weigert zijn visum te verlenen aan een voorgenomen verbintenis, kan het vast bureau op eigen verantwoordelijkheid viseren; in voorkomend geval wordt dit op de eerstvolgende raad voor maatschappelijk welzijn gerapporteerd.

 

Art.4. De volgende categorieën van verrichtingen zijn onderworpen aan de visumverplichting:

          de verbintenissen waarvan het bedrag gelijk of hoger is dan 30.000 euro exclusief BTW

          de verbintenissen die een contractuele looptijd hebben van meer dan één jaar en waarvan het jaarlijkse bedrag hoger is dan 25.000 euro exclusief BTW (wettelijk maximum);

          de investeringssubsidies.

          de verrekeningen voor een bedrag groter dan 10%

 

De volgende categorieën van verrichtingen worden uitgesloten van de visumverplichting:

          de verbintenissen waarvan het bedrag lager is dan 30.000 euro exclusief btw;

          de verbintenissen die een contractuele looptijd hebben van minder dan één jaar en

waarvan het jaarlijkse bedrag lager is dan 25.000 euro exclusief BTW (wettelijk maximum)

          contractuele aanstellingen van personeel voor een periode kleiner dan 1 jaar.

 

Art.5.- Voor de aanstelling van personeelsleden, beslist de raad voor maatschappelijk welzijn de bepalingen van de BBC wetgeving artikel 99 aan te houden:

De volgende categorieën van verrichtingen kunnen niet worden uitgesloten van de visumverplichting:

1° de aanstelling van statutaire personeelsleden;

2° de aanstelling van contractuele personeelsleden voor onbepaalde duur;

3° de aanstelling van contractuele personeelsleden voor een periode van één jaar of meer;

4° de verbintenissen waarvan het bedrag hoger is dan vijftigduizend euro;

Bij opeenvolgende contracten voor de aanstelling van contractuele personeelsleden voor dezelfde functie wordt de totale duur aangenomen voor de toepassing van het eerste lid.

 

In afwijking van het eerste lid, 3°, kunnen de aanstellingen van één jaar of meer in de volgende gevallen wel uitgesloten worden van de visumverplichting:

1° een tewerkstelling met toepassing van artikel 60, paragraaf 7, van de organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn;

2° een tewerkstelling ter uitvoering van andere werkgelegenheidsmaatregelen van hogere overheden dan de werkgelegenheidsmaatregelen, vermeld in punt 1°, voor maximaal vier jaar, in het kader van de opdracht van het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn, vermeld in hoofdstuk IV, afdeling 1, van de voormelde wet, of in het kader van de opdracht van het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn, vermeld in artikel 8, 9 of 13, van de wet van 26 mei 2002 betreffende het recht op maatschappelijke integratie.

 

 

Publicatiedatum: 04/09/2020
Overzicht punten

 

 

3 OCMW Jaarrekening 2019. Goedkeuring. - GOEDGEKEURD

 

 

Zittingsverslag

 

Voorzitter Versompel verwijst naar de punten 37 en 38 van de gemeenteraad voor punten 3 en 4 van de raad voor maatschappelijk welzijn. 

 

Raadslid Hermans geeft mee dat ze een technisch probleem had bij punt 37 waar ook de OCMW jaarrekening werd besproken.  Ze wilde namens haar fractie een onthouding laten noteren.  De onthouding is van toepassing op punt 37 van de gemeenteraad en punt 3 van de raad voor maatschappelijk welzijn.  Dit met als argument de poets- en de karweidienst. 

 

Voorzitter Versompel geeft mee dat dit een probleem is, aangezien de gemeenteraad al afgesloten is.  Hij bevestigt dat de onthouding van fractie Brasschaat2012 voor punt 3 van de RMW werd genoteerd. 

 

Raadslid Hermans vraagt om te noteren dat ze een technisch probleem had bij punt 37 van de gemeenteraad en ze dus niet tijdig heeft kunnen inspringen daar. 

 

Raadslid Niels de Kort en zijn fractie zullen ook hier onthouden.  Dit naar analogie met punt 29 van de gemeenteraad omtrent de gemeenterekening. 

Beslissing

 

 

Feiten en motivering

De dienst financiën legt het ontwerp van de OCMW jaarrekening 2019 voor ter goedkeuring.

 

Juridisch kader

Decreet lokaal bestuur 21 december 2017.

Besluit van de Vlaamse regering van 25 juni 2010 betreffende de beleids- en beheerscyclus van de

gemeenten, de provincies en de openbare centra voor maatschappelijk welzijn

 

Financiële gevolgen

De financiële gevolgen zijn:

 

Het resultaat op kasbasis bedraagt 1.288.587 euro of 982.474 euro meer dan bij de laatste

budgetwijziging en opmaak meerjarenplan 2020-2025.

 

De autofinancieringsmarge bedraagt -1.690.219euro ten opzichte van -2.537.069 voorzien bij opmaak

meerjarenplan 2020-2025.

 

Deze resultaten worden mee verwerkt in de nieuw "geïntegreerde" financiële evenwichten bij

budgetcontrole en aanpassing meerjarenplan.

 

BESLUIT:

Met 22 ja-stemmen (Philip Cools, Adinda Van Gerven, Myriam Van Honste, Goele Fonteyn, Inez Ven, Carla Pantens, Karina Hans, Bruno Heirman, Dimitri Hoegaerts, Jan Jambon, Luc Van der Schoepen, Karin Willemen-Beyers, Robrecht Eeman, Bart Thijs, Walter Vermeulen, Erwin Callens, Hedwig van Baarle, Joris Van Cauwelaert, Dieter Heughebaert, Greet Verbert, Cathy Mallentjer en Tom Versompel), 10 onthoudingen (Dirk de Kort, Bart Brughmans, Jef Konings, André Van Mechelen, Niels de Kort, Rudi Pauwels, Lisa Buysse, Ingeborg Hermans, Kasper Vanpoucke en Shana Claessens).

 

Art.1.- De Raad voor maatschappelijk welzijn stelt de OCMW Jaarrekening 2019 vast met volgende resultaten.

 

Resultaat op kasbasis:

Exploitatiebudget - saldo:   -1.647.695 euro

Investeringsbudget - saldo:     -144.623 euro

Andere (liquiditeiten) - saldo:         -42.524 euro

 

Budgettair resultaat boekjaar:  -1.834.842 euro

Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar:   3.123.429 euro

Gecumuleerd budgettair resultaat:   1.288.587 euro

Bestemde gelden (werden uitgeboekt):    0 euro

 

Resultaat op kasbasis:   1.288.587 euro

 

Autofinancieringsmarge

Exploitatie-ontvangsten:10.170.718 euro

Exploitatie-uitgaven exclusief netto kosten schulden: -11.801.69 euro

Financieel draagvlak: -1.630.219 euro

Netto periodieke leningsuitgaven:    + 59.243 euro

 

Autofinancieringsmarge:-1.690.219 euro

 

Balans per 31 december 2018

- vlottende activa:           2.072.824,19 euro

- vaste activa:        29.100.778.74 euro

Totaal van de activa:         31.173.602,93 euro

 

- schulden:        16.401.344,95 euro

- netto actief:       14.772.257,98 euro

Totaal van de passiva:        31.173.602,93 euro

 

De staat van opbrengsten en kosten dienstjaar 2019

Kosten:      - 12.481.014,40 euro

Opbrengsten:        10.285.788,57 euro

Tekort van het boekjaar:         -2.195.225,83 euro

 

 

Publicatiedatum: 04/09/2020
Overzicht punten

 

 

4 Stand van zaken organisatiebeheersing. Kennisneming. - KENNISGENOMEN

 

 

Beslissing

 

 

Het Decreet Lokaal bestuur schrijft voor dat vanaf 2019 de algemeen directeur jaarlijks uiterlijk op 30 juni een globale rapportering voorziet over organisatiebeheersing (art.217 tot en met 220 van het decreet Lokaal bestuur). Een dergelijk rapport bevat  ook de stand van zaken betreffende de uitvoering van aanbevelingen die voortkwamen uit diverse doorlichtingen waaronder Audit Vlaanderen, POD Maatschappelijke Integratie, ....

 

Neemt kennis van de stand van zaken van het organisatiebeheerssysteem.

 

 

Publicatiedatum: 04/09/2020
Overzicht punten

 

 

5 Zorgbedrijf Brasschaat-Rekening 2019. Advies. - UITGESTELD

 

Dit punt werd uitgesteld naar een volgende zitting.

 

Publicatiedatum: 04/09/2020