Zitting van maandag 30 november 2020

Van 21:00 uur

Locatie raadzaal, Verhoevenlei 11, 2930 Brasschaat

 

Aanwezig:

Tom Versompel - voorzitter

Philip Cools - waarnemend burgemeester

Adinda Van Gerven, Myriam Van Honste, Goele Fonteyn, Inez Ven, Carla Pantens, Karina Hans en Bruno Heirman - schepenen

Dirk de Kort, Dimitri Hoegaerts, Bart Brughmans, Jef Konings, André Van Mechelen, Niels de Kort, Luc Van der Schoepen, Rudi Pauwels, Karin Willemen-Beyers, Christophe Thomas, Robrecht Eeman, Bart Thijs, Walter Vermeulen, Erwin Callens, Hedwig van Baarle, Joris Van Cauwelaert, Dieter Heughebaert, Ingeborg Hermans, Greet Verbert, Kasper Vanpoucke, Shana Claessens en Cathy Mallentjer - raadsleden

Ward Schevernels - algemeen directeur

Afwezig:

Jan Jambon en Lisa Buysse - raadsleden

 

1 van 1

 

Overzicht punten

 

 

4 Goedkeuring notulen en zittingsverslag van de zitting van 26 oktober 2020. - GOEDGEKEURD

 

 

Zittingsverslag

 

Raadslid Hermans heeft een aantal zaken die ze zou willen aangepast zien.  Ze dankt voor de uitgebreide verslaggeving maar soms zijn er nuances die echt in het verslag moeten staan om iets aan te tonen. 

 

voorstel aanpassing tekst:

p.4 - 2 de alinea:

Uit de cijfers kan men volgens haar ook afleiden dat men in Brasschaat BEST met beide voeten aan de grond blijft en BEST de zorg en aandacht naar deze doelgroepen niet laat verslappen.

 

p.4  - laatste alinea :

Een trieste vaststelling in dit verslag volgens raadslid Hermans, is dat het aantal personen in de groep vreemdelingen verder daalt.

Zo halveerde oa. het aantal bedden in het LOI van 27 gezinnen /dossiers in 2018 naar amper 15 dossiers in 2019. 

 

Ze herhaalt wat ze reeds in de themacommissie van 22 september aanhaalde, namelijk, dat als je naar de situatie in de wereld kijkt, naar de leefomstandigheden voor vreemdelingen/vluchtelingen, die érg precair en schrijnend te noemen zijn én de halvering van het aantal bedden, de fractie Brasschaat 2012 de wens uitdrukt dat Brasschaat niet énkel het "welvarende" maar ook en vooral méér, het "omarmende en ondersteunende" zou ambiëren in plaats van het zich enkel houden aan de "wettelijke minimumverplichting" , zoals gesteld in de reactie van het schepencollege op de schriftelijke vraag van raadslid Hermans van een tijdje geleden.

Wij betreuren deze houding als fractie héél erg.

 

Waarnemend burgemeester Cools licht toe dat het fijn is voor de mensen van het secretariaat dat de tussenkomsten worden doorgemaild na de zitting. Op deze manier is er een correcte weergave van de tussenkomsten. 

Beslissing

 

 

Feiten en motivering

Op 26 oktober 2020 vond een zitting van de raad voor maatschappelijk welzijn plaats. Aan de raad wordt verzocht het verslag goed te keuren.

 

Juridisch kader

Artikel 32 van het decreet lokaal bestuur.

 

BESLUIT eenparig:

 

Art.1.- De notulen en het zittingsverslag van de zitting van 26 oktober 2020 worden goedgekeurd.

 

 

Publicatiedatum: 29/12/2020
Overzicht punten

 

 

1 Cipal dienstverlenende vereniging. Goedkeuring agenda en vaststelling mandaat voor de algemene Vergadering van de van 10 december 2020. - GOEDGEKEURD

 

 

Beslissing

 

 

Feiten en motivering

Het OCMW is deelnemer van de dienstverlenende vereniging Cipal en wordt opgeroepen tot de algemene vergadering van Cipal van 10 december 2020 met de volgende agendapunten:

1)      Toetreding en aanvaarding van nieuwe deelnemers

2)      Bespreking en goedkeuring van de begroting voor het boekjaar 2021

3)      Goedkeuring van het verslag, staande de vergadering

 

In zitting van 25 februari 2020 werd Erwin Callens met als plaatsvervanger Bart Thijs aangeduid als vertegenwoordiger van de gemeente op de algemene vergaderingen van Cipal.

 

Juridisch kader

Artikel 40 van het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017.

Statuten van Cipal.

 

Financiële gevolgen

Er zijn geen financiële gevolgen.

 

BESLUIT eenparig:

 

Art.1.- Op basis van de bekomen documenten en de toelichtende nota worden de agendapunten van de Algemene Vergadering van Cipal van 10 december 2020 goedgekeurd:

1)      Toetreding en aanvaarding van nieuwe deelnemers

2)      Bespreking en goedkeuring van de begroting voor het boekjaar 2021

3)      Goedkeuring van het verslag, staande de vergadering

 

Art.2.- De vertegenwoordiger van het OCMW, raadslid Erwin Callens met als plaatsvervanger Bart Thijs, wordt gemandateerd om op de algemene vergadering van Cipal van 10 december 2020 te handelen en te beslissen conform dit besluit. Indien deze Algemene Vergadering niet geldig zou kunnen beraadslagen of indien deze Algemene Vergadering om welke reden dan ook zou worden verdaagd, dan blijft de vertegenwoordiger van de gemeente gemachtigd om deel te nemen aan elke volgende vergadering met dezelfde agenda.

 

Art.3.- Het vast bureau wordt gelast met de uitvoering van onderhavig besluit en in het bijzonder met het in kennis stellen daarvan aan Cipal.

 

 

Publicatiedatum: 29/12/2020
Overzicht punten

 

 

2 Igean dienstverlening. Besslissing tot vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordiger van de gemeente over de agendapunten van de buitengewone algemene vergadering van IGEAN dienstverlening van 16 december 2020. - GOEDGEKEURD

 

 

Zittingsverslag

 

Raadslid Pauwels vraagt om hetzelfde stemgedrag als bij de gemeenteraad te noteren. 

Beslissing

 

 

Feiten en motivering

De raad van bestuur van 21 oktober 2020 heeft beslist om de buitengewone algemene vergadering digitaal te organiseren op woensdag 16 december 2020 om 19 u met volgende dagorde:

1)      goedkeuren van de nota met de te ontwikkelen activiteiten en de te volgen strategie voor 2021

2)      goedkeuren van de begroting 2021.

3)      In diezelfde zitting heeft de raad van bestuur haar goedkeuring gehecht aan de bijhorende documenten.

 

Met het schrijven van IGEAN dienstverlening van 26 oktober 2020 werd de uitnodiging en de dagorde voor de buitengewone algemene vergadering van 16 december 2020 aan alle deelnemers bezorgd.

Volgende documenten werden op dat ogenblik via het infonet ter beschikking gesteld van de deelnemers:

1)      de cijfergegevens over de inwoners en het kapitaal

2)      de uittreksels uit de beslissingen van de raad van bestuur van 21 oktober 2020

3)      de nota met de te ontwikkelen activiteiten en de te volgen strategie voor 2021

4)      de begroting 2021.

 

In zitting van 25 februari 2019 werd Joris Cauwelaert als vertegenwoordiger van de gemeente voor de algemene vergaderingen van IGEAN dienstverlening  aangeduid, met als plaatsvervanger Karin Beyers.

 

Juridisch kader

Decreet lokaal bestuur van 22 december 2017

Statuten van IGEAN dienstverlening.

 

Financiële gevolgen

Er zijn geen financiële gevolgen.

 

BESLUIT:

Met 28 ja-stemmen (Philip Cools, Adinda Van Gerven, Myriam Van Honste, Goele Fonteyn, Inez Ven, Carla Pantens, Karina Hans, Bruno Heirman, Dirk de Kort, Dimitri Hoegaerts, Bart Brughmans, Jef Konings, André Van Mechelen, Niels de Kort, Luc Van der Schoepen, Karin Willemen-Beyers, Christophe Thomas, Robrecht Eeman, Bart Thijs, Walter Vermeulen, Erwin Callens, Hedwig van Baarle, Joris Van Cauwelaert, Dieter Heughebaert, Greet Verbert, Shana Claessens, Cathy Mallentjer en Tom Versompel), 3 onthoudingen (Rudi Pauwels, Ingeborg Hermans en Kasper Vanpoucke).

 

Art.1.- Hecht goedkeuring van de volledige dagorde van de buitengewone algemene vergadering van IGEAN dienstverlening die digitaal zal georganiseerd worden op woensdag 16 december 2020 om 19 u evenals van alle daarbij horende documenten en neemt op basis hiervan volgende beslissingen:

1)      goedkeuren van de nota met de te ontwikkelen activiteiten en de te volgen strategie voor 2021

2)      goedkeuren van de begroting 2021.

 

Art.2.- De vertegenwoordiger van het OCMW, raadslid Joris Cauwelaert met plaatsvervanger Karin Beyers, wordt gemandateerd om op de buitengewone algemene vergadering van IGEAN dienstverlening van 16 december 2020 deel te nemen aan de bespreking over de in artikel 1 vermelde agendapunten en te beraadslagen en te beslissen overeenkomstig dit besluit en verder al het nodige te doen om de volledige agenda af te werken.

 

 

Publicatiedatum: 29/12/2020
Overzicht punten

 

 

3 Igean milieu en veiligheid. Beslissing tot vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordiger van de gemeente over de agendapunten van de buitengewone algemene vergadering van van 16 december 2020. - GOEDGEKEURD

 

 

Beslissing

 

 

Feiten en motivering

De raad van bestuur van 21 oktober 2020 heeft beslist om de buitengewone algemene vergadering digitaal te organiseren op woensdag 16 december 2020 om 19 u met volgende dagorde:

1)      goedkeuren van de nota met de te ontwikkelen activiteiten en de te volgen strategie voor 2021

2)      goedkeuren van de begroting 2021

3)      innovatiefonds – bepalen bijdrage.

In diezelfde zitting heeft de raad van bestuur haar goedkeuring gehecht aan de bijhorende documenten.

 

Met het schrijven van IGEAN milieu & veiligheid van 26 oktober 2020 werd de uitnodiging en de dagorde voor de buitengewone algemene vergadering van 16 december 2020 aan alle deelnemers bezorgd.

Volgende documenten werden op dat ogenblik via het infonet ter beschikking gesteld van de deelnemers.

1)      de cijfergegevens over de inwoners en het kapitaal

2)      de uittreksels uit de beslissingen van de raad van bestuur van 21 oktober 2020

3)      de nota met de te ontwikkelen activiteiten en de te volgen strategie voor 2021

4)      de begroting 2021

5)      de nota over het innovatiefonds.

 

In zitting van 25 februari 2020 werd de vertegenwoordiger, Joris Cauwelaert met plaatsvervanger Walter Vermeulen, van de gemeente voor de algemene vergaderingen van IGEAN milieu & veiligheid reeds aangeduid.

 

Juridisch kader

Decreet lokaal bestuur van 22 december 2017

Statuten van IGEAN milieu & veiligheid.

 

Financiële gevolgen

Er zijn geen financiële gevolgen.

 

BESLUIT eenparig:

 

Art.1.- Hecht goedkeuring aan de volledige dagorde van de buitengewone algemene vergadering van IGEAN milieu & veiligheid die digitaal zal georganiseerd worden op woensdag 16 december 2020 om 19 u evenals van alle daarbij horende documenten en neemt op basis hiervan volgende beslissingen:

1)      goedkeuren van de nota met de te ontwikkelen activiteiten en de te volgen strategie voor 2021

2)      goedkeuren van de begroting 2021

3)      innovatiefonds - bepalen bijdrage.

 

Art.2.- De vertegenwoordiger van het OCMW, Joris Cauwelaert met plaatsvervanger Walter Vermeulen, wordt gemandateerd om op de buitengewone algemene vergadering van IGEAN milieu & veiligheid van 16 december 2020 deel te nemen aan de bespreking over de in artikel 1 vermelde agendapunten en te beraadslagen en te beslissen overeenkomstig dit besluit en verder al het nodige te doen om de volledige agenda af te werken.

 

 

Publicatiedatum: 29/12/2020