Zitting van maandag 29 april 2019

Van 22:27 uur

Locatie raadzaal, Verhoevenlei 11, 2930 Brasschaat

 

Aanwezig:

Tom Versompel - voorzitter

Jan Jambon - burgemeester

Adinda Van Gerven, Myriam Van Honste, Philip Cools, Goele Fonteyn, Inez Ven en Carla Pantens - schepenen

Dirk de Kort, Dimitri Hoegaerts, Bart Brughmans, Jef Konings, André Van Mechelen, Steven Broos, Niels de Kort, Luc Van der Schoepen, Rudi Pauwels, Karin Willemen-Beyers, Christophe Thomas, Robrecht Eeman, Bart Thijs, Walter Vermeulen, Bruno Heirman, Erwin Callens, Hedwig van Baarle, Joris Van Cauwelaert, Dieter Heughebaert, Babs De Vocht, Ingeborg Hermans, Greet Verbert, Tom Thys en Kasper Vanpoucke - raadsleden

Ward Schevernels - algemeen directeur

Afwezig:

Karina Hans - schepen

 

1 van 1

 

Overzicht punten

 

 

1 Goedkeuring notulen en zittingsverslag van de zitting van 25 maart 2019. - GOEDGEKEURD

 

 

Beslissing

 

 

Feiten en motivering

Op 25 maart 2019 vond een zitting van de raad voor maatschappelijk welzijn plaats. Aan de raad wordt gevraagd het verslag goed te keuren.

 

Juridisch kader

Artikel 32 van het decreet lokaal bestuur.

 

BESLUIT eenparig:

 

Art.1.- De notulen en het zittingsverslag van de zitting van 25 maart 2019 worden goedgekeurd.

 

 

Publicatiedatum: 03/06/2019
Overzicht punten

 

 

2 De Voorkempen. Aanduiding bestuurder. Goedkeuring. - GOEDGEKEURD

 

 

Beslissing

 

 

Feiten en motivering

Gemeente en OCMW Brasschaat zijn lid van de sociale huisvestingsmaatschappij CVBA De Voorkempen - HE. Gemeente en OCMW zijn vertegenwoordigd in de raad van bestuur van De Voorkempen HE.

 

Op 2 mei 2019 is er een algemene vergadering van De Voorkempen HE. De agenda ziet eruit als volgt:

1. Verwelkoming en voorwoord

2. Kennisname van het verslag van de leden van de raad van bestuur aan de aandeelhouders over het werkjaar 2018;

          a. Toelichting door directeur

          b. Toelichting door SBB

3. Kennisname van het verslag van de commissaris;

4. Goedkeuring verlenen aan de jaarrekening;

5. Goedkeuring verlenen aan de resultatenverwerking;

6. Kwijting verlenen aan de commissaris;

7. Ontheffing verlenen aan de bestuurders voor hun opdracht gedurende het boekjaar 2018;

8. Herbenoemen van één vervallen mandaat:

          Rudi Van Loon, Particulier

          Ludo De Roover, Particulier

9. Benoemen van nieuwe bestuurders voor:

          Gemeente en OCMW Brasschaat: nog in te vullen

          Gemeente en OCMW Brecht: dhr. Daan de Veuster

          Gemeente en OCMW Schilde: dhr. Hendrik Bellens

          Gemeente en OCMW Wuustwezel: mevr. Mai Van Thillo

          Gemeente en OCMW Zoersel: mevr. Cindy Van Paesschen

          Provincie Antwerpen: dhr. Koen Palinckx

 

Op 25 februari besliste de raad om nog geen vertegenwoordiger namens het lokaal bestuur Brasschaat voor te stellen.

 

Het is nodig om een vertegenwoordiger namens gemeente en OCMW Brasschaat voor te stellen voor de algemene vergadering en een kandidaat bestuurder en de agendapunten van de vergadering goed te keuren.

 

Juridisch kader

Artikel 386 van het Decreet Lokaal Bestuur.

 

Financiële gevolgen

Er zijn geen financiële gevolgen.

 

BESLUIT eenparig:

 

Art.1.- De agendapunten van de algemene vergadering van De Voorkempen HE van 2 mei 2019 worden, goedgekeurd:

1. Verwelkoming en voorwoord

2. Kennisname van het verslag van de leden van de raad van bestuur aan de aandeelhouders over het werkjaar 2018;

          a. Toelichting door directeur

          b. Toelichting door SBB

3. Kennisname van het verslag van de commissaris;

4. Goedkeuring verlenen aan de jaarrekening;

5. Goedkeuring verlenen aan de resultatenverwerking;

6. Kwijting verlenen aan de commissaris;

7. Ontheffing verlenen aan de bestuurders voor hun opdracht gedurende het boekjaar 2018;

8. Herbenoemen van één vervallen mandaat:

          Rudi Van Loon, Particulier

          Ludo De Roover, Particulier

9. Benoemen van nieuwe bestuurders voor:

          Gemeente en OCMW Brasschaat: nog in te vullen

          Gemeente en OCMW Brecht: dhr. Daan de Veuster

          Gemeente en OCMW Schilde: dhr. Hendrik Bellens

          Gemeente en OCMW Wuustwezel: mevr. Mai Van Thillo

          Gemeente en OCMW Zoersel: mevr. Cindy Van Paesschen

          Provincie Antwerpen: dhr. Koen Palinckx

 

Het is nodig om een vertegenwoordiger namens gemeente en OCMW Brasschaat voor te stellen voor de algemene vergadering en een kandidaat bestuurder en de agendapunten van de vergadering goed te keuren.

 

Art.2.- Hedwig van Baarle wordt aangeduid als vertegenwoordiger van Gemeente en OCMW Brasschaat, met als plaatsvervanger Carla Pantens. Deze wordt gemandateerd om op de algemene vergaderingen van De Voorkempen HE te handelen en te beslissen conform dit besluit.

 

Art.3.- Erwin Callens wordt voorgedragen als kandidaat-lid voor de raad van bestuur van de cvba De Voorkempen HE, voor de legislatuur 2019-2024.

 

 

Publicatiedatum: 03/06/2019
Punt bijlagen/links Uitnodiging OCMW.pdf
Uitnodiging gemeente.pdf
Overzicht punten

 

 

3 Stand van zaken organisatiebeheersing. Kennisneming. - KENNISGENOMEN

 

 

Beslissing

 

 

Het Decreet Lokaal bestuur schrijft voor dat vanaf 2019 de algemeen directeur jaarlijks uiterlijk op 30 juni een globale rapportering voorziet over organisatiebeheersing (art.217 tot en met 220 van het decreet Lokaal bestuur). Een dergelijk rapport bevat  ook de stand van zaken betreffende de uitvoering van aanbevelingen die voortkwamen uit diverse doorlichtingen waaronder Audit Vlaanderen en POD Maatschappelijke Integratie.

 

1. Organisatiebeheersingssysteem

Zoals voorgeschreven door het decreet Lokaal bestuur keurde op 25 februari 2019 zowel de raad voor maatschappelijk welzijn als de gemeenteraad het algemeen kader voor organisatiebeheersing goed.

 

2. Interne doorlichtingen

A. Zelfevaluatie

In het kader van organisatiebeheersing voerde de dienst organisatieontwikkeling eind 2016 – begin 2017 een zelf-evaluatie uit waarin alle afdelingen betrokken waren.

Het managementteam stelde op basis van de resultaten een actieplan op.
De eerstvolgende zelf-evaluatie vindt plaats in 2021.

 

B. Afdelingsaudits

Vanaf juni 2019 tot en met december 2020 voert de afdeling organisatieontwikkeling op alle afdelingen een audit uit naar het beheer van de kernprocessen en de projecten.

 

3. Externe doorlichtingen

A. Audit Vlaanderen Organisatie-audit

In de periode februari 2018 – april 2018 voerde Audit Vlaanderen een audit uit in gemeente en OCMW

Brasschaat.

Op 28 juni 2018 werd door Audit Vlaanderen een volledig rapport ter beschikking gesteld.

 

Dit rapport werd conform de geldende regelgeving ondertussen bezorgd aan de voorzitter van de gemeenteraad en de voorzitter van de OCMW raad die het rapport op hun beurt verder verspreid hebben aan respectievelijk de gemeenteraad en de OCMW raad.

In dit rapport formuleerde Audit Vlaanderen 4 aanbevelingen. Het Management-team op haar beurt formuleerde een plan van aanpak om hieraan tegemoet te komen.

 

N.a.v. de brief van Vlaams minister van binnenlands bestuur Homans die het gemeentebestuur en OCMW Brasschaat op 19 juli 2018 ontvingen over dit rapport, nodigde de gouverneur van de provincie Antwerpen op 3 september 2018 hen uit voor een gesprek over het rapport en het plan van aanpak. Een datum voor een vervolggesprek in de loop van april wordt nog ingepland.

 

B. Inspectie POD Maatschappelijke integratie

Op 6 maart 2019 voerde de inspectiedienst van de POD Maatschappelijke integratie een inspectie uit en maakte hierover een inspectieverslag op met de resultaten en aanbevelingen.

 

De raad voor maatschappelijk welzijn neemt kennis van de stand van zaken van het organisatiebeheerssysteem.

 

 

Publicatiedatum: 03/06/2019