Zitting van maandag 17 februari 2020

Van 21:00 uur

Locatie raadzaal, Verhoevenlei 11, 2930 Brasschaat

 

Aanwezig:

Tom Versompel - voorzitter

Philip Cools - waarnemend burgemeester

Adinda Van Gerven, Myriam Van Honste, Goele Fonteyn, Inez Ven, Carla Pantens, Bruno Heirman en Karina Hans - schepenen

Dirk de Kort, Dimitri Hoegaerts, Bart Brughmans, Jef Konings, Jan Jambon, Niels de Kort, Luc Van der Schoepen, Rudi Pauwels, Lisa Buysse, Karin Willemen-Beyers, Christophe Thomas, Bart Thijs, Walter Vermeulen, Erwin Callens, Hedwig van Baarle, Joris Van Cauwelaert, Dieter Heughebaert, Greet Verbert, Kasper Vanpoucke, Cathy Mallentjer en Ellen Somers - raadsleden

Ward Schevernels - algemeen directeur

Afwezig:

André Van Mechelen, Robrecht Eeman en Ingeborg Hermans - raadsleden

 

1 van 1

 

Overzicht punten

 

 

1 Goedkeuring notulen en zittingsverslag van de zitting van 27 januari 2020. - GOEDGEKEURD

 

 

Zittingsverslag

 

Raadslid Brughmans wil graag nog even terugkomen op de besluitvorming rond het agendapunt van de maaltijden in de dienstencentra.  Aangezien het om maaltijden gaat, wil hij graag Piet Huysentruyt citeren : “wat hebben we vandaag geleerd?”.  Hij geeft aan dat het college dit agendapunt zonder al te veel dossierkennis heeft voorgebracht op de raad voor maatschappelijk welzijn.  Volgens hem kon men geen duidelijke argumentatie geven m.b.t. de prijsverhoging.   De schriftelijke argumentatie van de verhoging die vorige week vrijdag is toegekomen moet dit toedekken.  Daaruit blijkt dat het inderdaad gaat om een meer-ontvangst van 44 000 euro, een meer-ontvangst die niet opnieuw geïnvesteerd wordt in het ouderenzorg van Brasschaat.  Zijn fractie blijft bij haar standpunt.  Zijn fractie vindt dat bij de overgemaakte berekening het bestuur de “truc met de duif” toepast en principes van de analytische boekhouding gebruikt waarbij zelfs personeelsleden en de huur van de lokalen van de dienstencentra worden geactiveerd om de verhoging van de maaltijdprijs te verantwoorden. 

Beslissing

 

 

Feiten en motivering

Op 27 januari 2020 vond een zitting van de raad voor maatschappelijk welzijn plaats. Aan de raad wordt verzocht het verslag goed te keuren.

 

Juridisch kader

Artikel 32 van het decreet lokaal bestuur.

 

BESLUIT eenparig:

 

Art.1.- De notulen en het zittingsverslag van de zitting van 27 januari 2020 worden goedgekeurd.

 

 

Publicatiedatum: 29/04/2020
Overzicht punten

 

 

2 Rechtspositieregeling specifiek personeel. Goedkeuring. - GOEDGEKEURD

 

 

Beslissing

 

 

Feiten en motivering

Het besluit van de raad voor maatschappelijk welzijn van 26 oktober 2011 waardoor de rechtspositie regeling van het specifiek personeel van het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn werd goedgekeurd werd aangepast met:

- de verwijzing naar de correcte artikels van het decreet lokaal bestuur

- wijziging in de bevorderingsvoorwaarden

- wijziging als gevolg van het besluit om voor het contractueel personeel de vakantieregeling publiek stelsel toe te passen.

 

Juridisch kader

De wet van 19 december 1974 , zoals gewijzigd, tot regeling van de betrekkingen tussen de overheid en de vakbonden van haar personeel.

Het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017, zoals gewijzigd.

Het besluit van de Vlaamse regering van 12 november 2010, waarin de minimale voorwaarden voor de personeelsformatie en de rechtspositie regeling van het personeel van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn van Brasschaat werd goedgekeurd, zoals gewijzigd.

Het besluit van de raad voor maatschappelijk welzijn van 26 oktober 2011, waardoor de rechtspositie regeling van het specifiek personeel van het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn van Brasschaat, werd goedgekeurd, zoals gewijzigd.

 

Adviezen

Deze aangelegenheid werd besproken met de representatieve vakorganisaties hetgeen blijkt uit de bijgevoegde protocollen.

 

Financiële gevolgen

Er zijn geen financiële gevolgen.

 

BESLUIT eenparig:

 

Art.1.- De aanpassingen aan de gecoördineerde versie van de rechtspositie regeling worden goedgekeurd.

 

 

 

Publicatiedatum: 29/04/2020
Overzicht punten

 

 

3 Rechtspositieregeling bijzonder personeel met ingang van 1 januari 2020. Goedkeuring. - GOEDGEKEURD

 

 

Beslissing

 

 

Feiten en motivering

Het besluit van de raad voor maatschappelijk welzijn van 26 oktober 2011, zoals gewijzigd, waardoor de rechtspositieregeling van het bijzonder personeel van het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn werd goedgekeurd, werd aangepast met:

          de verwijzing naar de correcte artikels van het decreet lokaal bestuur

          wijziging in de bevorderingsvoorwaarden

          wijziging als gevolg van het besluit om voor het contractueel personeel de vakantieregeling publiek stelsel toe te passen.

 

Juridisch kader

Wet van 19 december 1974, zoals gewijzigd,  tot regeling van de betrekkingen tussen de overheid en de vakbonden van haar personeel.

Het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017, zoals gewijzigd.

Het besluit van de Vlaamse regering van 12 november 2010, waarin de minimale voorwaarden voor de personeelsformatie en de rechtspositieregeling van het personeel van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn vermeld zijn, zoals gewijzigd.

het besluit van de raad voor maatschappelijk welzijn van 26 oktober 2011, waardoor de rechtspositieregeling van het bijzonder personeel van het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn van Brasschaat werd geodgekeurd, zoals gewijzigd

 

Adviezen

Deze aangelegenheid werd besproken met de representatieve vakorganisaties hetgeen blijkt uit de bijgevoegde protocols.

 

Financiële gevolgen

Er zijn geen financiële gevolgen.

 

BESLUIT eenparig:

 

Art.1.- De aanpassingen aan de gecoördineerde versie van de rechtspositieregeling worden goedgekeurd.

 

 

Publicatiedatum: 29/04/2020